13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26375

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/11314

             Ekli “Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği Görevinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 20/11/2006 tarihli ve 95217 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bakanı

       A. BABACAN                              B. ATALAY                           N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı

           C. ÇİÇEK                                     C. ÇİÇEK                                  A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                      Milli Savunma Bakanı V.                  İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N.ÖZAK                              R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                             M. BAŞESGİOĞLU                       A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı        Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                     H. ÇELİK                                   O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Kültür ve Turizm Bakanı V.         Çevre ve Orman Bakanı

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATINDA İNGİLİZCE DİL

ÖĞRETİCİLİĞİ VE BİLGİSAYAR ÖĞRETİCİLİĞİ GÖREVİNDE KISMİ

ZAMANLI GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI İLE BU PERSONELE

ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN KARAR

 

             Amaç ve dayanak

             MADDE 1 – (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak kısmî zamanlı geçici personel çalıştırılabilir.

             Çalıştırılacak öğretici sayısı

             MADDE 2 – (1) 2006-2007 öğretim yılında bu kapsamda çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi sayısı 3500 kişidir. Bu sayının alanlara göre dağılımı Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

             Öğreticilerde aranılacak şartlar ve öğreticilerin seçimi

             MADDE 3 – (1) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak çalıştırılacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 1 inci, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği diğer özel şartları taşımalarının yanı sıra;

             A) Öğrenim durumu bakımından;

             İngilizce Dil Öğreticisi olarak görevlendirileceklerin;

             1) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının;

             a) İngilizce Öğretmenliği Bölümü,

             b) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

             c) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,

             d) Mütercim-Tercümanlık Bölümü,

             e) İngiliz Dil Bilimi Bölümü,

             f) Çeviribilim Bölümü,

             2) Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümleri,

             3) En az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldıklarını belgelendirmeleri koşuluyla yüksek öğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümü,

             mezunu olması,

             4) Yurt dışı yüksek öğretim kurumlarının İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ile eğitim dili İngilizce olan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olması,

             5) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup aşağıda belirtilen sınavların herhangi birisinden,

             a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce alanında en az (B) düzeyinde,

             b) Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) klasik sınavında en az 550 puan, bilgisayarlı sistemden 213 puan alarak,

             c) International English Language Testing System (IELTS) sınavında akademik modülden 6.0 puan alarak,

             başarılı olması,

             Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirileceklerin;

             1) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının;

             a) Bilgisayar Öğretmenliği,

             b) Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,

             c) Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,

             d) Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,

             e) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

             f) Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü,

             g) Matematik- Bilgisayar Bölümü,

             h) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

             i) Bilgisayar Mühendisliği,

             j) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,

             k) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği,

             l) Bilgisayar,

             2)

             a) Elektronik Öğretmenliği

             b) Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,

             mezunu olması,

             3) Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlamaları kaydıyla lisans öğreniminde aldıkları kredinin en az % 30’u kadar krediyi Bilgisayar alanında aldığını belgelendirmeleri,

             4) Meslek Yüksek Okullarının

             a) Bilgisayar,

             b) Bilgisayar Bilimleri,

             c) Bilgisayar Operatörlüğü,

             d) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

             e) Bilgisayar Donanımı,

             f) Bilgisayar Programcılığı,

             g) Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

             bölümü mezunu olması,

             5) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından Yükseköğretim Kurulunca yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar alanlarına denkliğinin kabul edilmiş olması,

             B) Başvuru tarihi itibariyle 1/1/1956 tarihi ve daha sonra doğumlu olunması,

             şartları aranır.

             (2) Ancak görevlendirmelerde; öğrenim durumu yönünden yukarıdaki sıralama esas alınmadan daha önce İngilizce ve bilgisayar alanında sözleşmeli öğretici olarak görev yapanlara öncelik verilir. Bunların görevlendirilmelerinde sözleşmeli öğreticilikteki hizmet süresi fazla olan öncelikle görevlendirilir.

             Haftalık çalışma süresi

             MADDE 4 – (1) Bu Karar esasları çerçevesinde kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticileri ve Bilgisayar Öğreticileri için haftalık çalışma süresi bir öğretim gününden az, dört öğretim gününden fazla olamaz.

             (2) Bu maddenin uygulanmasında, her altı ders saati bir öğretim günü olarak hesaplanır.

             Öğreticilere ödenecek ücret

             MADDE 5 – (1) Bu Karar esasları çerçevesinde İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirilecek personele bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret; 2006-2007 öğretim yılının birinci yarı yılı için 65,00 YTL, ikinci yarı yıl için ise 68.00 YTL’dir.

             (2) Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak kısıt olarak belirlenir.

             (3) Ödemeler ilgililere, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’ inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kısıt olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini izleyen üç iş günü içinde ödenir.

             (4) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

             (5) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

             Öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 6 – (1) İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticilerinin yetki ve sorumlulukları, öğretmenlerin ders verme görevlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır. Bunlara ders görevi dışında (nöbet, belleticilik ve benzeri dâhil) diğer görevler verilmez.

             (2) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticileri için de geçerlidir.

             Görev yerleri

             MADDE 7 – (1) İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticileri bir öğretim yılı için çalışmayı kabul ederler ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalıştırılırlar.

             Sözleşmelerin feshi ve tazminatlar

             MADDE 8 – (1) İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticilerinden bu Karar’da belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları veya görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenler, kurum müdürünün teklifi üzerine, durumlarına göre il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.

             (2) Taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilirler. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun aralıksız bir ay ders görevini yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilir. Öğreticilerden askerlik görevini yerine getirmek üzere ayrılanların sözleşmeleri feshedilir.

             (3) Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

             Eğitim kurumu müdürü ve ilçe/il milli eğitim müdürünün sorumluluğu

             MADDE 9 – (1) Kurumda, ilgili ders için yeterli kadrolu personel bulunması veya bu Karar’da belirlenen şartlara aykırı olarak geçici personel istihdam edilmesi ya da geçici personele görev yaptığı öğretim günü sayısına tekabül eden ücretten fazla ödeme yapılması halinde sorumluluk müteselsilen eğitim kurumu müdürü ve ilçe/il milli eğitim müdürüne aittir. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

             Sosyal güvenlik

             MADDE 10 – (1) İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticileri sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

             Hastalık izni

             MADDE 11 – (1) Bir öğretim yılında, resmi sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporları kapsamında kullanılan hastalık izinlerinde azami dört öğretim gününe tekabül eden ücret ödenir. Hastalık izinlerinin bu süreyi aşması hâlinde aşan kısım için herhangi bir ücret ödenmez.

             Sözleşme süresi

             MADDE 12 – (1) Bu şekilde çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticilerinin sözleşme süreleri, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı ile sınırlıdır. Kısmî zamanlı çalıştırılacak İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticilerinin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.