Bakanlar Kurulu Kararı

 

             Karar Sayısı : 2005/9345

             Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında öğretmen ihtiyacının karşılanması bakımından alanlar bazında öğretici görevinde kısmi zamanlı geçici personel istihdamı ile bu personele ödenecek ücretlere ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 25/8/2005 tarihli ve 52332 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                            M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                            M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

 

26/8/2005 Tarihli ve 2005/9345 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere kısmî zamanlı geçici öğretici çalıştırılabilir.

Madde 2- 2005-2006 öğretim yılında bu kapsamda 20.000 öğretici çalıştırılabilir. Bu sayının öğretici görevlendirilecek illere ve alanlara göre dağılımı; illerin öğretmenlik alanları itibarıyla norm kadro açığı ve potansiyel aday sayısı dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Madde 3- Bu kapsamda çalıştırılacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesi (A) bendinin 1,4,5,6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen genel şartlar yanında çalıştırılacakların 01/01/1955 tarihi ve daha sonra doğumlu olması şartı aranır.

Madde 4- Öğretici olarak çalıştırılacaklar; yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği yapılmak kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe kaynak olarak tespit edilen lisans düzeyindeki programlarından mezun olup Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılanlar arasından puan üstünlüğüne göre Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler.

Bu şekilde ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kriter ve öncelik sırasına göre diğer yüksek öğretim kurumu mezunları da öğretici olarak çalıştırılabilir.

Madde 5- Bu Karar esasları çerçevesinde kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğreticiler için haftalık çalışma süresi bir öğretim gününden az, dört öğretim gününden fazla olamaz. Ancak, sınıf öğretmenliği, görme, işitme, zihin engelliler sınıf öğretmenliği, rehber öğretmenliği, okul öncesi/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği alanlarında görevlendirilecek öğreticilerin çalışma süreleri günde altı saat, haftada beş öğretim günü olacak şekilde düzenlenebilir.

Bu maddenin uygulanmasında, her altı ders saati bir öğretim günü olarak hesaplanır.

Madde 6- Bu Karar esasları çerçevesinde görevlendirilecek personele bir öğretim günü için ödenecek brüt ücret; 2005-2006 öğretim yılının birinci yan yılı için 58,30 YTL, ikinci yan yıl için ise. 61,80 YTL'dir.

Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak kist olarak belirlenir.

Ödemeler ilgililere, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini izleyen üç iş günü içinde ödenir.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 7- Öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, öğretmenlerin ders verme görevlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları ile sınırlıdır. Bunlara ders görevi dışında diğer görevler verilmez.

Madde 8- Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar öğreticiler için de geçerlidir.

Madde 9- Öğreticiler bir öğretim yılı için çalışmayı kabul ederler ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalıştırılırlar.

Madde 10- Öğretici olarak görevlendirilenlerden bu Kararda belirtilen şartlan taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıktan veya görevlerinde başarısız oldukları eğitim kurumu müdürlüğünce tespit edilenler, kurum müdürünün teklifi üzerine, durumlarına göre il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından uyarılabileceği gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca, taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilirler.

Madde 11- Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

Madde 12- Kurumda, ilgili ders için yeterli öğretmen bulunması veya bu Kararda belirlenen şartlara aykırı olarak geçici personel istihdam edilmesi ya da geçici personele görev yaptığı öğretim günü sayısına tekabül eden ücretten fazla ödeme yapılması halinde sorumluluk müteselsilen eğitim kurumu müdürü ve ilçe/il milli eğitim müdürüne aittir. Bunlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Madde 13- Öğretici olarak çalıştırılanlara sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Madde 14- Öğreticiler sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 15- Bir öğretim yılında, sağlık kuruluşları tarafından verilen hastalık raporlan kapsamında kullanılan hastalık izinlerinde azami 5 öğretim gününe tekabül eden ücret ödenir. Hastalık izinlerinin bu süreyi aşması hâlinde aşan kısım için herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 16- Bu şekilde çalıştırılacak öğreticilerin sözleşme süreleri, 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı ile sınırlıdır. Kısmî zamanlı çalıştırılacak öğreticilerin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Madde 17- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 18- Bu Karan Bakanlar Kurulu yürütür.