GENEL MEVZUAT - Tebliğler
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6) Devlet Memurları Doğum İzni (13/04/2016 Tarih ve 29683 Sayılı Resmi Gazete)
Harcırah kanunu Genel Tebliği (Seri No:40) 13/04/2016 tarih ve 29683 Sayılı Resmi Gazete
Kamu Personeli Genel Tebliği (SERİ NO: 2) 657 Sayılı DMK Değişiklikleri ile ilgili uygulama tebliği) (15/04/2011 Tarih ve : 27906 Resmi Gazete)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (SERİ NO: 1) 12 Mart 2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete
5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ
Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
Tedavi katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2009/2)
SGK’dan 2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Maliye Bakanlığı’nın Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliği
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:11) 05/09/2009 tarih ve 27340 Sayılı Resmi Gazete
Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1) (28/07/2009 tarih ve 27302 sayılı R:G)
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı (Sayı:2009-9)
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8) 07/02/2009 tarih ve 27134 Sayılı Resmi Gazete
208 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.01.2009 tarih ve 27113 R.G.)
Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.
2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Memurlar için Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının(c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Pirime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ
Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ (09/10/2008 Tarih ve 27019 Sayılı R.G.)
Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ (09/10/2008 tarih ve 27019 sayılı R.G.)
İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin Ve Sigortalıların Sorumluluğu İle Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ
Gelir/Aylık Ödeme Ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanunun 100 Üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasınatabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ
Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ (Yürürlükten Kaldırıldı)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ (Yürürlükten Kaldırıldı)
5510 Sayılı Kanunun 8 İnci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ
1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurtdışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esas Hakkında Tebliğ (31.05.2008 tarih ve 26892 Sayılı R.G)
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina Ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
23.02.2008 Tarih ve 26796 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008-1)
10.01.2008 Tarih ve 26752 Sayılı R.G. Yayınlanan Yemek Ücretlerine İlişkin 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)
04.12.2007 Tarih ve 26720 Sayılı R.G. Gelirler Vergisi Genel Tebliği ( Asgari Geçim İndirimi Uygulaması İle İlgili Açıklama ve Düzenlemeler)
03.08.2007 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Tadavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:9)
17.04.2007 Tarih ve 26496 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ( Sayı:2007-1)
29 Nisan 2006 Tarih ve 26153 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6)
Bilgi Ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği.
Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (22/06/2011 Tarih ve 27972 Sayılı Resmi Gazete)