GENEL MEVZUAT - Kanunlar
6758 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (24/11/2016)
6756 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun (24/11/2016)
6755 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun (24/11/2016)
(KHK/632) DMK'nın 4/B maddesi ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla DMK'da Değişiklik Yapılmasına Dair KHK (04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı R.G. Mükerrer)
(6114) Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat, Ve Görevleri Hakkında Kanunu (3 Mart 2011 Tarih ve 27863 Sayılı Resmi Gazete)
(6111) (Kamuoyunda Torba kanun olarak bilinen) Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel Sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun

 İlgili Kanun İçin Tıklayınız (25/02/2011 Tarih ve 27857 (Mükerrer) Resmi Gazete)

Güncel Hali İçin Tıklayınız

(5997) Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (19.06.2010)
(5939) Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Kanun No. 5917) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı R.G)
5806 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Öğrenci Affı )
(5797) Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (19/08/2008 Tarih ve 26972 Sayılı R.G.)
(5793) Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Eşit İşe Eşit Ücret)
(5754) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(5737) Vakıflar Kanunu
(5568) Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi Ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakk
(5473) Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara Ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(5664) Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun
(5662) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
(5651) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlara Müdahale Edilmesi Hakkında Kanun
(5620) Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli
Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(5510) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun
(5502) Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
(5525) Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (seri no:49)
(7201) Tebligat Kanunu
(6245) Harcırah Kanunu
(5816) Atatürk Aleyhine Işlenen Suçlar Hk.kanun
(5442) İl İdaresi Kanunu
(5434) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
(5302) İl Özel İdaresi Kanunu
(5289) Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
(5271) Ceza Muhakemesi Kanunu
(5253) Dernekler Kanunu
(5252) Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
(5237) Türk Ceza Kanunu
(5187) Basın Kanunu
(5176) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Kanunu
(5018 ) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(4982) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(4857) İş Kanunu
(4721) Türk Medeni Kanunu
(4483) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hk.Kanun
(3628 ) Mal Bild. Bul. Rüşvet ve Yolsuz. Müc. Kanunu
(3071) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
(3046) Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hk.Kanun
(2911) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
(2893) Türk Bayragı Kanunu
(2709) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
(2577) İdari Yargılama Usulu Kanunu
(2429) Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hk. Kanun
(657) Devlet Memurları Kanunu
(4688)KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
(666/KHK) Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (02.11. 2011 Tarihli ve 28103 Sayılı R.G. Mükerrer)