MEB MEVZUATI - Yönergeler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, (29/08/2019 tarih ve 15508138 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)
Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, (23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 29/08/2019

İlgili Yönerge için  tıklayınız (23/09/2014 Tarih ve 4145909 sayılı)

İlgili Yörerge İçin Tıklayınız (Şubat 2015 Tebliğler Dergisinde Yayınlanan Hali)

 Çalışma takvimi için tıklayınız... 

 Destekleyici ve Yetiştirici Kurslar Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 Talep Formu.. 

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Değişikliği, 05/05/2015 tarih ve 5511974 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

İlgili Değişiklik İçin Tıklayınız 

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Değişikliği, 31/10/2015 tarih ve 11046980 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.Üst Yazı İçin Tıklayınız 

İlgili Değişiklik İçin Tıklayınız 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi (16.01.2013 tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı)
Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi (18/11/2011 tarih 77578 Makam Onayı)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge
Mesleki ve Teknik Eğitim Fuar Yönergesi
Çok Programlı Lise Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına Ait Yönerge
MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi

İlgili Yönerge İçin Tıklayınız. (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)

İlköğretim-Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışmaları Yönergesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İle Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma
ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
Ders Kitapları İle Eğitim Araçlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi
Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi
5/2/2003 tarih ve 12252 sayılı Makam Onayı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı
teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin
güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya
tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birim ve kısımları ile
görevleri belirlemek, bu birim ve kısımlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile
bağlı kuruluşlarda gizlilik dereceleriyle ilgili birim, kısım ve görevlerin belirlenmesini ve bu
birim-kısımlarda görevlendirilecek Bakanlık personeli için yapılacak güvenlik soruşturması
ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışacak Bakanlık
personeli ile üst kademe yöneticilerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; 12/04/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği”ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,
d) Merkez Teşkilatı: Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, Ana Hizmet
Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimleri,
e) Taşra Teşkilatı: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile her derece ve türdeki
eğitim kurumlarını,
f) Yurt dışı Teşkilatı: Eğitim Müşavirliği, Eğitim ataşeliği, Temsilcilikler ile her
derece ve türdeki eğitim kurumlarını,
g) Bağlı Kuruluşlar: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
h) Birim: Belirli hizmet ve fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya
uygulayan teknik ve idari birimi,
ı) Birim Amiri: Birimin en üst düzeydeki yöneticisini,
i) Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile
bağlı kuruluşlarda yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin
güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara
uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler
ile sözleşme, yönetmelik, talimat, vb. dokümanlar hakkında çeşitli ortamlara kayıt
edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,
j) Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardaki makam
sıralamasını,
k) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve
tesisler ile sözleşme, yönetmelik, talimat hakkında muhtelif ortamlara kaydedilmiş
ve kayıtlı olmayan bilgi ve belgeler ile korunmaması halinde iç ve dış
menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği,
bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her
türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,
l) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin
önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,
m) Bilmesi gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı
öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,
n) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp
aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil
kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan
saptanmasını,
o) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp
aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil
kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü
faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin
ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle
saptanması ve değerlendirilmesini,
ö) Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçlarıyla gönderilmek üzere
hazırlanmış bilgi veya haberleri,
p) Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap,
dergi, broşür, etüt, mektup, program, emir, mumlu kağıt, kroki, plan, harita, film,
fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket ve benzeri diğer belgelerle
kayıt edilmiş veya kayıt edilmemiş her türlü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri,
r) İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan elde edilen haberlerin sınıflandırılması,
kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonucu,
s) Yıkıcı ve Bölücü Faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü
bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve
hürriyetleri yok etmeyi hedefleyen faaliyetleri,
ş) Üst Kademe Yöneticileri: Bakanlığın üst kademelerinde görev alan ve genel devlet
politikası içerisinde, Bakanlığa verilmiş olan kamu hizmetlerinin sevk ve idaresinde
yetkiye haiz olup, sorumluluk taşıyan, en üst düzeyde yönetsel politika konularında
karar verme sorumluluğuna sahip olan, Bakanlığın planlama, örgütlenme, personel
ve kadrolarını yönetme, denetim ve temsil gibi işlevlerini yapan Müsteşar, Kurul
Başkanı, Genel Müdür, Bağımsız birim amirleri ile bunların yardımcıları ve İl
Müdürlerini,
ifade eder.
Gizlilik Derecelerinin Sınıflandırılması
Madde 5- Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.
a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve
izinsiz açıklandığında Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış
menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir
devlete yararlar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj,
rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında, diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve
izinsiz açıklandığında Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış
menfaatlerimize ciddi şekilde zararlar verecek, yabancı bir devlete yararlar
sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için
kullanılır.
c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek
veya yabancı bir devlete yararlar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman,
araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
d) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi bakımından çok gizli, gizli veya özel gizlilik
dereceleri ile korunması gerekmeyen, ancak bilmesi gerekenlerden başkası
tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler
için kullanılır.
Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar ile Gizlilik Dereceleri
Madde 6- Bakanlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarındaki
gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile bu birim ve kısımların gizlilik dereceleri şunlardır:
Gizlilik Dereceli Birim Ve Kısımlar İle Gizlilik Dereceleri
Birim / Kısım Gizlilik Derecesi
a. Bakanlık Merkez Teşkilatı
1) Bakanlık Makamı
a) Özel Kalem Müdürlüğü Makamı Çok Gizli
b) Sekretarya Çok Gizli
2) Müsteşarlık
a) Müsteşarlık Makamı Çok Gizli
b) Müsteşar Yardımcılığı Makamı Gizli
c) Daire Başkanlığı Makamı Özel
d) Şube Müdürlüğü Özel
e) Şeflik Hizmete Özel
f) Sekretarya Hizmete Özel
g) Kontrollu Evrak Bürosu Çok Gizli
h) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
3) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
a) Başkanlık Makamı Çok Gizli
b) Başkan Yardımcılığı Makamı Gizli
c) Daire Başkanlığı Makamı Özel
d) Şube Müdürlüğü Özel
e) Uzmanlık Özel
f) Şeflik Hizmete Özel
g) Sekretarya Hizmete Özel
h) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
4) Teftiş Kurulu Başkanlığı
a) Başkanlık Makamı Çok Gizli
b) Başkan Yardımcılığı Makamı Gizli
c) Şube Müdürlüğü Gizli
d) Şeflik Gizli
e) Sekretarya Çok Gizli
f) Evrak ve Arşiv Büroları Gizli
5) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
a) Başkanlık Makamı Çok Gizli
b) Daire Başkanlığı Makamı Gizli
c) Şube Müdürlüğü Özel
d) Uzmanlık Özel
e) Şeflik Hizmete Özel
f) Sekretarya Hizmete Özel
g) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
6) Hukuk Müşavirliği
a) 1. Hukuk Müşaviri Makamı Çok Gizli
b) Sekretarya Gizli
c) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
7) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
a) Müşavirlik Makamı Özel
b) Sekretarya Hizmete Özel
c) Evrak ve Arşiv Bürosu Özel
8) Genel Müdürlükler
a) Genel Müdürlük Makamı Çok Gizli
b) Genel Müdür Yardımcılığı Makamı Gizli
c) Daire Başkanlığı Makamı Özel
d) Şube Müdürlüğü Özel
e) Uzmanlık Hizmete Özel
f) Şeflik Hizmete Özel
g) Sekretarya Hizmete Özel
h) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
9) Daire Başkanlıkları (Bağımsız)
a) Daire Başkanlığı Makamı Çok Gizli
b) Şube Müdürlüğü Özel
c) Uzmanlık Hizmete Özel
d) Şeflik Hizmete Özel
e) Sekretarya Hizmete Özel
f) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
10) Savunma Sekreterliği
a) Savunma Sekreterliği Makamı Çok Gizli
b) Savunma ve Sivil Savunma Uzmanlığı Çok Gizli
c) Şube Müdürlüğü Gizli
d) Şeflik Gizli
e) Sekretarya Gizli
f) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
b) Bakanlık Taşra Teşkilatı
1) İl Millî Eğitim Müdürlükleri
a) Müdürlük Makamı Çok Gizli
b) Müdür Yardımcılığı Özel
c) Şube Müdürlüğü Özel
d) Şeflik Hizmete Özel
e) Sekretarya Hizmete Özel
f) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
2) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
a) Müdürlük Makamı Gizli
b) Şube Müdürlüğü Gizli
c) Şeflik Özel
d) Sekretarya Hizmete Özel
e) Evrak ve Arşiv Bürosu Gizli
3) Okul/Kurumlar
a) Müdürlük Makamı Özel
b) Sekretarya Hizmete Özel
c) Evrak Arşiv Büroları Hizmete Özel
c) Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatı
a) Eğitim Müşavirliği Makamı Çok Gizli
b) Eğitim Ataşeliği Makamı Çok Gizli
c) Temsilcilik Makamı Çok Gizli
d) Eğitim Ataşe Yardımcılığı Makamı Gizli
e) Okul ve Kurum Müdürlüğü Makamı Özel
f) Sekretarya Özel
g) Evrak ve Arşiv Bürosu Çok Gizli
d) Bağlı Kuruluşlar
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
1) Merkez Teşkilatı
a) Genel Müdürlük Makamı Çok Gizli
b) Genel Müdür Yardımcılığı Makamı Gizli
c) Teftiş Kurulu Başkanlığı Makamı Gizli
d) 1. Hukuk Müşavirliği Makamı Gizli
e) Daire Başkanlığı Makamı Özel
f) Şube Müdürlüğü Özel
g) Şeflik Hizmete Özel
h) Sekretarya Hizmete Özel
ı) Evrak Arşiv Bürosu Gizli
2) Taşra Teşkilatı
a) Bölge Müdürlüğü Makamı Özel
b) Müdür Yardımcılığı Özel
c) Sekretarya Hizmete Özel
d) Evrak Arşiv Bürosu Özel

ÇOK GİZLİ (Kontrollü) Evrak Bürosu; merkez teşkilatında Müsteşarlık Dairesi
Başkanına, taşra teşkilatları, yurtdışı ile bağlı kuruluşlarda ise en üst amirin görevlendireceği
bir yetkiliye bağlı olarak çalışır.
Gizlilik Dereceli Evrakın Muhafazası
Madde 6- Gizlilik dereceli birim, kısım ve makamlarda; gizlilik dereceli mesaj,
doküman, araç ve gereçlerden “ÇOK GİZLİ” gizlilik dereceli olanlar Çok Gizli Evrak
Bürosunda çelik dolap ve kasalarda muhafaza edilir. Oda, kasa ve dolaplar üç kombineli
şifreli kilitlerle kilitlenir. “GİZLİ” gizlilik dereceli olanlar çift kilitli dolap, kasa veya
muhafazalı bölümlerde, “ÖZEL” ve “HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceli olanlar kilitli dolap,
kilitli masa veya kilitli etajerlerde saklanır.
Nüfuz Yetkisi
Madde 7- Gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile gizlilik dereceli mesaj, doküman,
rapor, araç ve gerece nüfuz yetkisi verilecek personel birim amirlerince belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yapılacak
Personel, İlgili Makamlar ve Uygulanacak Esaslar
Bakanlığımızda Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yaptıracak
Makamlar
Madde 8- Bakanlık ve bağlı kuruluşların üst kademe yöneticilikleri ile merkez
teşkilatının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılmak üzere; başka bir kurumdan,
açıktan ya da ilk atanacak personel ile taşra teşkilatına üçlü kararla ya da Bakan tarafından
atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemler, Personel
Genel Müdürlüğünce yürütülür. Ayrıca müfettiş ve müfettiş yardımcılıkları ile özel güvenlik
teşkilatı personelinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iş ve işlemleri de Personel
Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer personelden, gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak
personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması isteği, Bakanlık Merkez
Teşkilatında, birim amirleri tarafından gerekli evraklar hazırlanarak Personel Genel
Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden sonra yapılacak, güvenlik soruşturması
ve arşiv araştırmasıyla ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Taşra Teşkilatlarında ise, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri (ataması
valiye ait olanlar dahil) İl Millî Eğitim Müdürlüğünün isteği üzerine valilik kanalıyla güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapacak makamlara iletilir.
Yurt dışı teşkilatına görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması ile ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ilgili
birimlerce yürütülür.
Bağlı Kuruluşlarda; Genel Müdürlük için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce,
kurumun diğer personeli için Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca bu yönerge
hükümlerince yaptırılır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Yapacak Makamlar
Madde 9- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapıp, sonuçlandıracak
makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri ile ilgisine göre
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığıdır.
Bu soruşturma ve araştırmanın; atama yetkisi valilere ait olan görevlere atanacaklar
için mahalli mülki idare amirlerince,
Bakanlık ve bağlı kuruluşların gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak
bağlı olduğu Müsteşar, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Müstakil Birim Amirleri ve bunların
yardımcılıkları ile 1. Hukuk Müşavirine ilişkin kadrolar ile yurt dışı teşkilatı kadrolarına
atanacaklar için Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca, bunların dışında kalan görevlere
ilişkin kadrolara atanacaklar için ise Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılması esastır.
Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel
Madde 10-
a) Müsteşar,
b) Kurul Başkanı,
c) Genel Müdür,
d) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü,
e) Müstakil Birim Amirleri,
ve bunların yardımcıları,
f) I. Hukuk Müşavirleri,
g) Hukuk Müşavirleri,
h) Savunma Sekreteri,
i) Bakanlık Müfettiş Yardımcıları,
j) Savunma ve Sivil Savunma Uzmanları,
k) İl Millî Eğitim Müdürü,
l) İlçe Millî Eğitim Müdürü,
m) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,
n) İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri,
o) İlköğretim Müfettiş Yardımcıları,
p) Eğitim Kurumu Müdürleri,
r) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürleri,
s) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdür Yardımcıları,
t) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettişleri,
u) Özel Güvenlik Teşkilatı Personeli,
ü) Özlük-Sicil Şubesi Müdürleri,
v) Yurt dışında görevlendirilecekler,
y) Çok Gizli (Kontrollü) evrak bürosunda görevlendirilecekler,
z) Arşiv Görevlileri ile
her tür gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılacak personel ve bunların yukarıda
sayılanlar dışındaki sıralı sicil amirleri.
Bakanlık kadrolarına ilk kez atanmakla birlikte gizlilik dereceli birim ve kısımlarda
çalıştırılmayacak personele güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılması gerekli
değildir. Bu personelin atamasının yapılabilmesi için adli sicil raporunun atamayı
engellemeyecek uygunlukta olması yeterlidir. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda
çalışmayan personelin, gizlilik dereceli birim ve kısma atanması halinde, birim amirinin talebi
üzerine Yönergede belirlenen makamlarca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
yaptırılır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi
Madde 11- Gerekli görülen hallerde; gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılan
personel için birim amirlerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işleminin
yenilenmesi istenebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında
İzlenecek Yöntem
Yöntem
Madde 12- Bu Yönerge kapsamına giren Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı
teşkilatları ile bağlı kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalışan veya
çalıştırılması düşünülen personel hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir.
a) Bakanlığın Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlarına Başka bir Kurumdan
Naklen veya Açıktan Atanmalarda;
1) Atanacak personelin adli sicil kaydı temin edilir. Yönergenin ekindeki (EK-A)
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formundaki sorular nüfus kayıtlarında yapılan
tashih ve değişiklikler belirtilmek ve isimler açıkça yazılmak suretiyle cevaplandırılır ve
nüfus cüzdanı sureti eksiksiz olarak doldurulur. Formlara son altı ay içinde cepheden çekilmiş
fotoğraf yapıştırılır.
2) Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 5 nüsha hazırlanan adli sicil kaydı ile
formdan bir örneği istek yazısı ekinde,
a) Kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il valiliğine,
b) Kişinin ikamet ettiği il valiliğine,
c) Emniyet Genel Müdürlüğüne,
d) İlgisine göre olmak üzere Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına,
gönderilir.
Bir örneği de kişi için istekte bulunan birimdeki dosyada saklanır. Bakanlık
kadrolarında ilk defa naklen göreve başlayan personelin eski kurumunda güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılmışsa, gerek görülmedikçe yeniden güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaz.
b) İlk Atama Dışında Kalan Diğer Personelin, Gizlilik Dereceli Birim ve
Kısımlarda Çalıştırılması Halinde:
İlgili birim amiri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep ettiği personel
hakkında 6 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu “a” bendinde belirtilen
esaslara göre tanzim eder ve bir istek yazısı ekinde 5 nüshasını güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırmasını başlatacak makama gönderir. (Merkez Teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü
taşrada valiliğe gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü) Talepte bulunan birim 6 ncı
nüshayı kendi biriminde saklar.
c) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını başlatacak makam (Genel Müdürlük
Personel Dairesi Başkanlığı), gelen taleplere göre bir istek yazısı ekinde kendisine gönderilen
5 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu ve adli sicil kaydını ayrıca bir
istek yazısına bağlayarak “a” bendinde belirtilen makamlara (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırmasını yapıp sonuçlandıracak) gönderir. Hazırlanan evraklardan bir nüshası Personel
Dairesi Başkanlığında saklanır.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İsteklerinin Hazırlanması
Madde 13- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma isteklerinin hazırlanmasında
dikkate alınacak hususlar şunlardır:
a) Her personel için, ayrı bir istek yazısı yazılır.
b) İstek yazısında;
1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile bu Yönerge ilgi
tutulur.
2. Personelin hangi gizlilik derecesine sahip birim, kısım ve görevde
çalıştırılacağı açıkça yazılır.
3. Dağıtım çizelgesi bulundurulur.
4. İsimler, kısaltma yapılmaksızın açıkça belirtilir.
c) Ayrıca bu yazıya;
1. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Başsavcılığında
bulunan bilgi işlem merkezlerinden alınacak yeni tarihli adli sicil sorgulama
belgesi,
2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (daktilo ile doldurulur
veya bilgisayar çıktısı olarak alınır),
3. İlgiliye ait bir adet onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
eklenir.
Gizliliğe Uyma
Madde 14- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde kesinlikle
gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonuçları bilmesi gerekenlerden başkasına
açıklanmaz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yazışma ve işlemleri “GİZLİ” gizlilik
derecesine göre yürütülür. Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren evraklar “GİZLİ”
damgası ile korunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sorumluluk
Madde 15- Bakanlık merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarda birim amirleri, Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını, bu Yönerge esaslarına göre yaptırmaktan sorumludurlar.
Değerlendirme
Madde 16- Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde
edilen bilgilerin olumsuz olması halinde, kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik
dereceli yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmayacağı, yer değiştirerek bu görevlere devam edip
etmeyeceği gibi hususları incelemek ve sonucunu atamaya yetkili amirin takdirine sunmak
üzere;
a) Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü,
1 inci Hukuk Müşaviri ve Savunma Sekreterinden,
b) Taşra teşkilatında; Valinin başkanlığında il milli eğitim müdürü, hukuk işleri
müdürü ve milli eğitim müdürlüğü sivil savunma uzmanından,
c) Bağlı kuruluşlarda; Müsteşarın başkanlığında genel müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri
ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanından,
oluşan “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.
Değerlendirme Komisyonunun çalışma tutanakları ve kararları gizlidir. Sekretarya
hizmetleri personel birimlerince yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 17- Bakanlık Makamının 16/6/2001 tarih ve 55665 sayılı onayı ile yürürlüğe
konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği”ne göre
hazırlanan bu Yönerge hükümleri uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
yapılacak olanlar dışında kalanlar hakkında, 26 Ekim 1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adli
sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyasından çıkartılır
ve imha edilir.
Geçici Madde 2- Bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması yapılacak olanlar hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması sonuçları geçerliliğini korur.
Yürürlük
Madde 18- Bu Yönerge Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, MEB’e bağlı okul/kurumlarda yürütülen eğitimde toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4- Bu Yönergede geçen;
a)      Bakanlık/MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
b)      Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c)      TKY: Toplam Kalite Yönetimini,
d)      Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulu: Bakanlık merkez teşkilâtı birimlerinin kalite geliştirme ekibi yöneticilerinden oluşan kurulu,
e)      Ekip: Okulda/kurumda yaşanan bir problemi çözmek/çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek veya bir süreci iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite çemberi, problem çözme ekibi, iyileştirme ekibi ve benzeri  adlarla anılan çalışma ekiplerini,
f)        Okul/kurum: MEB taşra teşkilâtına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü, öğretmenevi ve benzeri kurumları,
g)      Ödül: MEB TKY Uygulamaları kapsamında okul/kurumlar ile ekiplere verilecek ödülü,
h)      Saha Ziyareti: Raporların değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan okulun/kurumun yerinde görülmesi amacıyla okula/kuruma yapılan ziyareti,
i)        Yönerge: MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Temel İlkeler
Madde 5- Ödül süreci aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür:
a)      Ödül süreci, her yıl belirlenen plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir.
b)      Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul/kurum, ödüle başvurabilir.
c)      Ödül; okul/kurum çalışanlarında kalite bilinci kazandırma, ortak aklı kullanma, tüm süreçlerde; sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, rekabet ortamı oluşturma, kalite uygulamalarını yaygınlaştırma, eğitimin kalitesini ulusal ve uluslararası okullarla/kurumlarla karşılaştırma gibi kalite yönetimi hedeflerinin ne derece gerçekleştirildiğini belirlemeye yöneliktir.
d)      Ödül sürecinde; güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır.
e)      Rapor değerlendirme sonucunda son değerlendirmeye kalan okullara/kurumlara saha ziyareti yapılır.
f)        Değerlendirme, değerlendirilen okulun/kurumun gelişmesine katkı sağlayacak sonuçlar içermelidir.
g)      Ekiplerin değerlendirilmesinde; okulun/kurumun bulunduğu çevrenin şartları dikkate alınır.
h)      Değerlendiriciler, değerlendirme konusunda yeterli ve yetkin kişiler arasından seçilir.
i)        Değerlendiriciler, değerlendirme ve puanlama konusunda ihtiyaç duyuldukça eğitime alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödüllendirme
Ödül Kategorileri
Madde 6- TKY uygulamaları çerçevesinde ödüller; yılın kaliteli okulu/kurumu ve yılın ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride verilir.
Ödüle Başvuru
Madde 7- Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, ek:1-2’de yer alan formları esas alarak hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.
Ödül
Madde 8- Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren okul/kurum ve ekiplere:
a)    Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede;
1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde;
(a)      Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı (Ek-5) ve Plaket,
(b)     İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı (Ek-5) ve Plaket,
(c)      Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı (Ek-5) ve Plaket,
(d)     Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü,
2)   Yılın Kaliteli Ekibi kategorisinde;
(a)      Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(b)     İkinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(c)      Üçüncüye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(d)     Son değerlendirmeye kalan diğer okullara/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü, ekip üyelerine Teşekkür Belgesi verilir.
b) İl/ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde verilecek ödüller, millî eğitim müdürlüğü kalite kurullarınca belirlenir.
Yapılan değerlendirmelerde dereceye giren okula/kuruma ve ekip üyelerine imkânlar ölçüsünde aynî yada nakdî ödüller de verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
İl TKY Formatörlerinin Görevleri
Madde 9- İl TKY formatörleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun değerlendirmeye ilişkin yapacağı toplantılara üye olarak katılır . Bunun yanında il TKY formatörleri:
a)    Ödüllendirme sürecinde okullara/kurumlara her türlü rehberlik, danışmanlık hizmetlerini verme,
b)   Değerlendiricilerin eğitimlerinde görev alma,
c)    Ödül değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak görev yapma,
d)   İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme sürecine ilişkin vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 10- İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevleri şunlardır.
a)      Ödül sürecini yönetmek,
b)      Okul/kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek,
c)      Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek,
d)      Ödül törenini düzenlemek,
e)      Her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum raporlarını il düzeyinde yapılacak değerlendirme için il millî eğitim müdürlüğüne göndermektir.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 11- İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevleri şunlardır.
a)      Ödül sürecini yönetmek,
b)      Okul kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek,
c)      Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek,
d)      Ödül törenini düzenlemek,
e)      Her iki kategoride il birincisi okul/kurum raporlarını Bakanlık düzeyinde yapılacak değerlendirme için MEB Personel Genel Müdürlüğüne göndermektir.
Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 12- Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevleri şunlardır.
a)         Ödül sürecini yönetmek,
b)        Ödül için yapılacak değerlendirmede kullanılacak formlarda yer alan kriterlerin ağırlıkları, puan değerleri ve ödül süreci ile ilgili diğer açıklamaların yer alacağı ödül el kitabını hazırlamak,
c)         Değerlendirme komisyonlarını oluşturmak,
d)        Saha ziyaretine katılacak değerlendiricileri belirlemek,
e)         İllerden gelen raporları Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek ve her bir kategori için en başarılı 10 okulu/kurumu belirlemek,
f)          Belirlenen 10 okulun/kurumun saha ziyaretlerini gerçekleştirmek,
g)         Saha ziyareti sonrası her bir kategoride ilk üç dereceye girecek okul/kurum ile ekipleri Ek: 3-4 formlardaki kriterleri esas alarak belirlemek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Ödül Süreci Takvimi
Madde 13- Her yıl, ödül süreci takvimi Personel Genel Müdürlüğünce ilan edilir. İş ve işlemler bu takvime göre yürütülür.
Sekreterya
Madde 14- Ödül sürecinin sekreteryası Bakanlık merkez teşkilâtında Personel Genel Müdürlüğü (Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı), taşra teşkilâtında il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından yürütülür.
Değerlendirici Nitelikleri
Madde 15- Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtındaki kurullar, değerlendirme ekiplerinde;
a)      Kurumlarında kalite çalışmalarında aktif görev almış olmak,
b)      TKY ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli ve/veya Kalite Güvence Sistemleri konusunda eğitim almış olmak,
c)      Kalite Yönetimi konusunda akademik çalışma yapmış olmak ve/veya bu alanda eseri bulunmak,
şartlarından en az birini taşıyan kişileri değerlendirici olarak görevlendirir.
Ayrıca, değerlendirme ekiplerinde konu ile ilgili faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarından, özel-kamu kurum/kuruluşlarından ve eğitimin paydaşlarından temsilci bulundurulabilir.
Değerlendirici Eğitimi
Madde 16- Kalite ödülü değerlendiricileri, Bakanlık merkez teşkilâtında Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilâtında il millî eğitim müdürlüğünce eğitime alınır.
Tekrar Başvurma
Madde 17- Yılın kaliteli okul/kurum birincilik ödülünü alan okul/kurum, üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz.
Yürürlük
Madde 18- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi (16.01.2013 tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren "Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi" ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge
Amaç
                Madde 1-Bu yönergenin amacı,Milli Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlerin aylıkla ödüllendirilmelerine ait usul ve esasları düzenlemektir.
               
Kapsam
                Madde 2-Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında çalışan personeli kapsa
               
Dayanak
                Madde 3-Bu yönerge,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 123 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
               
Tanımlar
                Madde 4-Bu yönergede geçen;"Bakanlık",Milli Eğitim Bakanlığını,"Yönerge",Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergeyi,"Ödül",Personele,olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarına karşılık olarak bir aylıkları tutarında yapılacak ödemeyi,
                Ödüllendirilecek Personelin Sayısı
                Madde 5-Bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı,kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmiyi,diğer hizmet sınıflarına dahil kadrolar için binde onu geçemez.
                Bu çerçevede eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında personeli bulunan birimlerin iller ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirecekleri personelin sayısı,Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek ilgili birimlerce;diğer hizmet sınıflarından aylıkla ödüllendirilecek personelin sayısı ise Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan,her yıl nisan ayı içerisinde tespit edilip illere bildirilir.
Aylıkla Ödüllendirme Teklifleri
                Madde 6-İlçe,il ve Bakanlık merkez teşkilatı değerlendirme komisyonlarınca,bu yönergede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelle ilgili tekliflerin dışında Bakanlık Müsteşarı ve valiler tarafından olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı hizmet yaptıkları görülen personelinde zamana bağlı kalmadan aylıkla ödüllendirme teklifleri resen yapılabilir.
 
                Madde 7-Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır:
                             a)Bir önceki yıl olumsuz sicil almamış olmak,
                                  b)Ödül teklif edilen yıl içerisinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
                                  c)Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi veya çok iyi olmak,
                Madde 8-Aylıkla ödüllendirilme teklifleri
                                  a)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri;1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2,51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4,101-150 öğretmenli okul ve kurumlarda 6,151-200 öğretmenli okul ve kurumlarda 8,201-250 öğretmenli okul ve kurumlarda 10,... gibi ölçülere uygun olarak birinci sicil amiri tarafından EK-1 formdaki ilgili bölüm doldurulmak suretiyle ilçelerde ilçe değerlendirme komisyonuna;il merkezinde doğrudan il değerlendirme komisyonuna;
                                 b)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunan ilköğretim müfettişlerinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri,birinci sicil amirlerince EK-1 formdaki kendileri için ayrılan bölümün doldurulması ve il milli eğitim müdürünün uygun görüşü üzerine valilik makamına;valilik makamınca da uygun görülmesi halinde,bu personel için il'e ayrılan kontenjanın % 50 fazla oranında İlköğretim Genel Müdürlüğüne,
                                 c)Diğer hizmet sınıflarındaki personelden (1-4) dereceli unvanlı kadrolarda görev yapanların aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri;birinci sicil amirleri tarafından EK-II formunun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle doğrudan valilik makamına,valilik makamınca uygun görülmesi halinde,bu personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri ilgililere ait bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne,
                                d)Diğer hizmet sınıflardan (1-4) dereceli unvanlı kadrolar dışındaki personelin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri birinci sicil amirlerince EK-II formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle ilçe ve il değerlendirme komisyonlarına,
                                e)Bakanlık merkez teşkilatı personelinin aylıkla ödüllendirilmesi teklifleri Personel Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen kontenjan miktarına uygun olarak daire amirlerinin imzası ile Personel Genel Müdürlüğüne;
yapılır.
                Madde 9-İlçe değerlendirme komisyonu;ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü,valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci,ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.
                İlçe Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
                Madde 10-İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
                 a)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeline kendi sınıfları itibariyle (1-4 dereceli unvanlı kadrolarındaki personel hariç)EK-I ve EK-II formdaki ilgili bölümleri doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.
                İlçe değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu,diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.
                Birinci sicil amirinin toplam puanı ile ilçe değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamına ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.
                b)Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere,eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personel için okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personelini ise kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak ve komisyona gelen tekliflerin yarısı oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl,en geç temmuz ayının on beşine kadar il değerlendirme komisyonlarına göndermek.
                c)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
                İl Değerlendirme Komisyonu
                Madde 11-İl değerlendirme komisyonu; il milli eğitim başkanlığında ve il milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir müdür yardımcısı veya şube müdürü,il ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı,okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci,ilden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.
                İl Değerlendirme Komisyonunun Görevleri
                Madde 12-İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
                 a)İl merkezinden,aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelini okul ve kurum türleri itibariyle,diğer hizmet sınıfları personelini kendi sınıfları itibariyle; (1-4 dereceli ünvanlı kadrolardaki personel hariç) EK-I ve EK-II formlardaki ilçe değerlendirme komisyonu için ayrılan bölümü,ilçe değerlendirme komisyonlarınca aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilenler için ise ilgili bölümü doldurmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutmak.
                İl değerlendirme komisyonu başkanı ve üyeleri,eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen her personel için EK-I formu;diğer hizmet sınıflarındaki her personel için EK-II formu ayrı ayrı doldurur.Başkan,üyelerin ve kendisinin verdiği puanları toplayıp üye sayısına bölmek suretiyle yatay ve dikey ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işler.
                İlçe değerlendirme komisyonunun toplam puanı ile il değerlendirme komisyonunun ortalama toplam puanı toplamının ikiye bölünmesi suretiyle ilgilinin aylıkla ödüllendirilmesine esas olan puanı bulunur.
                b)Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli için okul ve kurum türleri itibariyle;diğer hizmet sınıfları personeli için kendi sınıfları itibariyle ayrı ayrı sıralamaya tabi tutmak.İlleri ve okul türleri itibariyle aylıkla ödüllendirilecek personel için Bakanlıkça belirlenen kontenjanın % 5 fazlası oranında personelin değerlendirme formlarını her yıl en geç ağustos ayı sonuna kadar ilgili birinin (dairenin)merkez değerlendirme komisyonuna tekliflerini yapmak.
                c)Aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
                Merkez Değerlendirme Komisyonları
                Madde 13-Merkez değerlendirme komisyonları,il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında,başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.
                Merkez Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri
                Madde 14-Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:
                a)İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personel hakkında gereken inceleme ve araştırmayı yapmak.
                Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülmeyen personelin yerine teklif fazlası personel arasından puan sırasına göre seçim yapmak.
                b)İl değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin görev yaptıkları hizmet sınıfları itibariyle aylıkla ödüllendirmek üzere okulların açılmasından önce Bakanlık makamına tekliflerini yapmak.
                c)Bu teklifler yapılırken resen aylıkla ödüllendirilen personelin sayısını,genelde aylıkla ödüllendirilecek personel sayısından düşmek.
                d)Bakanlık makamınca aylıkla ödüllendirilmesi uygun görülen personelin isimlerini okulların açıldığı hafta ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev yaptıkları birimlere duyurmak.
                e)Aylıkla ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
                f)Aylıkla ödüllendirilen personelin isimlerinin Tebliğler Dergisinde yayımlanması için Yayımlar Dairesi Başkanlığına bildirmek.
                Çeşitli Hükümler
                Madde 15-Aylıkla ödüllendirilme teklifi yapılan ve aynı zamanda ilçe,il veya merkez değerlendirme komisyonlarında,komisyon üyesi olarak görevlendirilenler,kendilerine ait teklif görülüşürken komisyon toplantılarında bulunamazlar.
                Madde 16-Merkez değerlendirme komisyonları,okul türleri ve kurumlar itibariyle iller seviyesinde aylıkla ödüllendirilecek personel kontenjanından,uygun görülecek kadarını,kontenjan sayısı kadar personelin teklifi olmaması halinde veya kalkınmada öncelikli illerdeki personelin çalışmasını teşvik amacıyla iller arasında kaydırma yapmak suretiyle aynı hizmet sınıfında çalışan personel için kullanabilir.
                Ayrıca merkez değerlendirme komisyonları,il değerlendirme komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmeye yeteri kadar personel teklif edilmemesi halinde,aynı hizmet sınıflarında çalışan personel için kullanılmak üzere,kendi aralarında uygun gördükleri kadar kontenjanı birbirlerine devredebilirler.
                Komisyonlara Görev Süresi
                Madde 17-İlçe,il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.
                Madde 18-Aylıkla ödüllendirilen personel için EK-III'teki "Aylıkla Ödüllendirme Belgesi" düzenlenir.
                Yürürlükten Kalkan Hükümler
                Madde 19-Aylıkla ödüllendirilecek öğretmenlerin seçimi konulu 7.12.1988 tarih ve 379/803 sayılı genelge ile Bakanlığımız aynı konuda yayımlanmış diğer genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
                Madde 20-Bu yönerge yayımlandığı tarihte,7 inci maddenin (c ) fıkrası ise 1 Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girer.
                Madde 21-Bu yönerge  hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Kasım 1999 Sayı: 2506
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilatları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla
başarı sağlayanlara; Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı
kuruluşlarında görevli personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Takdir belgesi verilebilecekler
Madde 4- Takdir Belgesi:
a) Genel bir zarar, felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için
hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü
gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğrudan takdir belgesi verecek
makamlarca belirlenir.)
b) Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş
olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veya yurt içi
ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,
c) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve
geliştirilmesinde üstün gayret sarfederek onursal üye olarak çalışanlara,
d) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan
tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun görülenlere,
e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç)
emekli olanlara,
f) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,
g) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği
ve geliri kişisel çabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara,
verilebilir
.
Teşekkür belgesi verilebilecekler
Madde 5- Teşekkür Belgesi:
a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,
b) Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme
türünde eser yayınlayanlara,
c) Vazife malûlü olarak emekli olanlara,
verilebilir.
Takdir belgesi verecekler
Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve
zamana bağlı olmaksızın,
b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,
c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele,
Takdir Belgesi verebilir.
Teşekkür belgesi verecekler
Madde 7- Müfettişlerin ve sıralı sicil amirlerinin teklifleri üzerine veya doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve
zamana bağlı olmaksızın,
b) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları; merkez ve taşra teşkilatında görevli personele,
c) Genel müdür ve bakanlık daire başkanları; merkez ve taşra teşkilatındaki görev, yetki ve
sorumlulukları dahilinde bulunan hizmet birimlerinde görevli personele,
d) Valiler ve il milli eğitim müdürleri; il sınırları içinde görevli personele,
e) Kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe sınırları içinde görevli personele,
Teşekkür Belgesi verebilir.
Belgelerin saklanması, isimlerin yayımı
Madde 8- Takdir ve Teşekkür Belgesi, personelin sicil dosyasına işlenir. Takdir ve Teşekkür
Belgesinin birer örneği bu dosyada saklanır. Milli Eğitim Bakanınca Takdir Belgesi verilenlerin isim
ve görev yerleri Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Diğerlerinin isim ve görev yerleri, Bakanlığımız
merkez ve taşra birimlerince çıkarılan yayınlarda yayımlanabilir.
Takdir ve teşekkür belgesi verilmeyecekler
Madde 9- Sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun Devlet
memurluğundan çıkarılanlara Takdir ve Teşekkür belgesi verilmez.
Belgelerin basımı
Madde 10- Takdir Belgesi Ek-1’de, Teşekkür Belgesi Ek-2’de gösterildiği şekildedir. Takdir
ve Teşekkür belgelerinin basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 11- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 9 Eylül 1985 tarih ve 2195 sayılı Tebliğler
Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür
Belgesi Verilmesi Hakkında Yönerge” yürürlükten kalkar.
Eski belgelerin kullanımı
Geçici Madde
1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte stokta bulunan Takdir ve Teşekkür
belgelerinin kullanılmasına tüketilinceye kadar devam edilir.
Yürürlük
Madde 12- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi (24/09/2014 Tarihinde Yürrlükten Kaldırıldı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi         Tarih: Nisan 2004       Sayı: 2559


BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında açılmış ve açılacak olan öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî eğitim müdürlüğü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu
açılan okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
c) Millî eğitim müdürü: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan
okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünü,
d) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,
e) Kurs: Öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursunu,
f)  Kurs merkezi: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulları,
g)  Müdür: Bünyesinde öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu açılan okulun
müdürünü,

h) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi,

i) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

j) Öğretim yılı: ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Kurs Açma

Kurs Açma Yetkisi

Madde 5- Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci potansiyeli yeterli olan okullarda; okul müdürünün onayı ile açılır ve en geç on gün içinde millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir.

Eğitim bölgesi oluşturulan yerlerde, her eğitim bölgesinde fizikî kapasitesi yeterli en az bir ilköğretim ve bir ortaöğretim kurumunda kurs açılması zorunludur. Bu durumda, kurs merkezlerinin seçiminden millî eğitim müdürü sorumludur.


Kurslara Katılacaklar

Madde 6- Bu Yönerge hükümlerine göre açılacak kurslara;

a)  İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan,
b)  Açıköğretim lisesine veya dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı olan,
c)  Sınavla öğrenci alınan okulların giriş sınavlarına hazırlanan
öğrenciler katılabilir.
Kurslara,  o  kurs  merkezinin bulunduğu  okulun öğrencilerin yanısıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.

Kurslar için, ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından sonra belirlenecek bir tarihten itibaren başvuruların kabulüne ve kayıtlara başlanır.

Kurslara kayıt ve başvuru şartları, kurs merkezi müdürü ve milli eğitim müdürlüklerince duyurulur.

Kurs Süreleri ve Dönemleri

Madde 7- Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen dönemler halinde açılır. Yetiştirme kurslarının açılması ders yılının sona ermesine iki hafta, hazırlama kurslarının açılması ise sınava bir hafta kalıncaya kadar devam eder.

Zorunlu hallerde, kursların açılma ve sona erme tarihlerinde kurs merkezi yönetim kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Ancak, böyle bir değişiklik sonucunda kursların açılması ders yılının başlama tarihi öncesine, bitimi ise yetiştirme kurslarında ders yılının sona erdiği tarih, hazırlama kurslarında sınav tarihi sonrasına çekilemez. Kurs merkezi yönetim kurulunun gerekli görmesi halinde, yaz aylarında da bu Yönerge hükümlerine uygun olarak kurs açılabilir.

Kurs dönemleri, genel olarak birbirini izleyen ve kendi aralarında devamlılık gösteren programlar şeklinde düzenlenir. Bu süre içinde ihtiyaca göre yeni kurslar açılabilir. Her dönemin eğitim programı, öğretim konularına ve bunların özelliklerine göre belirlenmek üzere en az 40, en çok 120 saatlik programlardan oluşur.

Kurs Gün ve Saatleri

Madde 8- Kurslar, öğrencilerin normal ders saatleri dışında ve her kurs saati 40-45 dakika olmak üzere düzenlenir. Resmî ve dinî bayram günleri hariç olmak üzere, tatil günlerinde de kurs düzenlenebilir.

Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 6 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, kursların en geç saat 20.00'da sona erdirilmesi şarttır.

Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kursların başlamasından en az bir hafta önce duyurulur.

Çeşitli sebeplerle normal saati içinde yapılamayan kurslar, kurs merkezi yönetim kurulunca yapılacak bir program dahilinde, kurs dönemi içinde veya sonunda tamamlattırılır.

Kurs saatleri blok ders şeklinde düzenlenemez. Her kurs saatinden sonra 10 dakika dinlenme süresi verilir.

Öğrenci Sayısı ve Seviye Grupları

Madde 9- Her bir kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olamaz. Bu sayıdan daha az istek olması halinde kurs açılamaz. Sınıf mevcutları, 24'den fazla olmamak üzere ve gerektiğinde öğrencilerin seviye tespiti yapılmak suretiyle oluşturulur.


ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM Kurslarda Öğretim ve Yönetim

Kurs Açılacak Ders ve Konular

Madde 10- Kurslar, öğrenci ve velilerden gelen istek ve ders yılı sonunda toplanan öğretmenler kurulunca gösterilecek ihtiyaç üzerine, kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen dersler için açılır. Ayrıca, sınavlara hazırlanmak amacıyla açılan kurslarda sözel, sayısal ve dil yeteneklerini geliştirici türde kurslara da yer verilebilir. İmkânlar ölçüsünde öğrencilere, özel yeteneklerini geliştirici nitelikte veya genel yetenek kazandırıcı tarzda bilgisayar, resim, müzik, beden eğitimi, iş eğitimi ve benzeri alanlarda da kurslar açılabilir.

Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun yetiştirici veya sınavlara hazırlayıcı nitelikte olmasına dikkat edilir. Yetiştirici kurslarda özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler ile öğrencilerin zayıf oldukları konulara ağırlık verilir. Sınavlara hazırlayıcı nitelik taşıyan kurslarda ise, daha önce aynı kapsamda yapılan sınav konuları da dikkate alınarak, öğrencilerin test tekniğini tanıma ve geliştirmeleri ile ilişkilendirme ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmalarına önem verilir.

Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi

Madde 11- Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı veya ikinci yarıyıl başında kurs merkezi müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Kurs merkezi yönetim kurulunca, başvuruda bulunan öğretmenler arasından öncelikle; bilgi ve tecrübesiyle branşında temayüz etmiş, öğrenci, meslekdaş, okul yönetimi ve velilerle iyi ilişkiler kurabilen, öğretme yöntem ve tekniklerini iyi bilen ve bunları kendi özel alanlarına uygulayan, teknolojik araç ve gereçleri eğitim ortamında kullanan, konusunda yüksek lisans eğitimi almış veya hizmet içi eğitim görmüş ve kursun niteliğine göre test tekniğini bilenler seçilir. İhtiyaç halinde, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir.

Kurs merkezlerinde görevlendirilen öğretmenler, kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilir. Görevlendirme onaylarının iptalini isteyenler, görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.

Herhangi bir branştan kurslarda görev almak isteyen öğretmen bulunmaması halinde, aynı branşta olmak şartıyla müdürler haricindeki okul yöneticilerine öğretmen olarak görev verilebilir. İhtiyacın bu şekilde de kapatılamaması halinde emekli öğretmenlere de görev verilebilir.

Kurslarda görevlendirilen öğretmenlerin ders saati sayıları, bunların asıl görevlerini aksatmayacakları şekilde kurs merkezi müdürlüğü tarafından belirlenir. Bu öğretmenlerin okutacaklar ders saatleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında değerlendirilemez.

Kurslarda Yararlanılacak Kaynaklar

Madde 12- Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitaplarıdır. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan yayınlar, bu Kurul'ca tavsiye edilen veya kurs merkezi yönetim kurulunca uygun görülen diğer kaynaklar ile yüksek öğretim kurumlarınca hazırlanan yayınlardan da yararlanılabilir.

Öğrencilerle İlgili İşlemler

Madde 13- Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak üçte birine devam etmeyen öğrenciler kurs merkezi müdürünün teklifi ve kurs merkezi yönetim kurulunun kararıyla kurstan çıkarılır.


Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Resmî doktor raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenciler hakkında, kayıtlı oldukları okulların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

Devamsızlık veya disiplinsizlik sebebiyle kurstan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri kurs ücretleri geri verilmez.

Kursların Yönetimi

Madde 14- Yetiştirme ve hazırlama kursları, kurs merkezi yönetim kurulu adına kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir.

Kurs Merkezi Müdürü ve Görevleri

Madde 15- Okulun müdürü aynı zamanda kurs merkezi müdürüdür. Bu sıfatla okulunda açılan kurslardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve başarılarını artırabilmeleri için bütün imkânları hazırlar.

Kurs merkezi müdürünün başlıca görevleri şunlardır;

a)  Kurslarda görev alan öğretmen ve diğer personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin
devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
b)  Kursta düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
c)  Kurs çalışmalarında genel plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
d)  Kurs gelirlerinden yönetici, öğretmen ve diğer personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin
tahakkukun hazırlanmasını sağlamak,
e)  Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
f)   Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri
yapmak.
Kurs Merkezi Yönetim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Madde 16- Kurs merkezi yönetim kurulu; kurs merkezi müdürünün başkanlığında, kadrosu aynı okulda bulunan müdür başyardımcısı ile yine aynı okuldan kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı ve okulun koruma derneği ile okul aile birliği başkanlarından oluşur.

Kursa katılan öğrenci sayısı 200-1000 olan okullarda kurs merkezi müdürü tarafından seçilecek bir müdür yardımcısı, 1000'den fazla olan okullarda ise 2 müdür yardımcısı ilave olarak kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilebilir.

Müdür başyardımcısı olmayan ve müdür yardımcısı sayısı tek olan ya da müdür baş yardımcısı veya yardımcısı kurs öğretmeni olarak görevlendirilen okullarda bunların yerine, okulun kadrolu öğretmenleri arasından öğretmenler kurulunca seçilecekler kurs merkezi yönetim kurulu üyeliğinde görevlendirilir.

Kurs merkezi yönetim kurulu, kurs merkezinin iş ve işlemlerinin her bakımdan düzenli olarak yürütülmesinden görevli ve sorumludur.

Kurs merkezi yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır;

a)  Kurs ücretlerini ve kurslarda görev alan yönetici, öğretmen ve diğer personele ödenecek
ücret tutarlarını bu Yönerge esaslarına göre belirlemek,
b)  Kurs hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bütün tedbirleri zamanında
almak,
c)  Kursun gelir ve giderlerini usulüne uygun olarak kayıt etmek ve harcamak,
d)     Kurs açılacak ders ve konulara karar vermek ve kurs programını hazırlamak,

e) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer görevleri yapmak.

Kurs merkezi yönetim kurulu, görevlerini ve bu görevlerle ilgili sorumluluğu yapacağı iş bölümü ile üyeleri arasında paylaştırır.

Kurs Çalışmalarının ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 17- Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her kurs döneminde en az iki sınav yapılır. Yazılı sınav kağıtları değerlendirilirken hasta ve eksikler kâğıtlar üzerinde gösterilir ve bu kâğıtlar öğrencilere geri verilir. Sınavlara hazırlama kurslarının sınavları, test tekniğine uygun olarak gerçekleştirilir.

Kurs öğretmeni tarafından, öğrencilerin her bir sınav sonucuna göre başarı durumları ile kurs dönemi sonu genel başarı durumları hakkında kurs merkezi yönetim kuruluna rapor verilir. Kurs merkezi yönetim kurulu, bu raporlara ve genel değerlendirmelere göre kurs öğretmenlerinden, kurs programlarını, öğretim teknikleri ve araçlarını değiştirmelerini isteyebileceği gibi, yetersiz olduğu anlaşılan öğretmenlerin yerine başka bir kurs öğretmenini görevlendirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Malî Hükümler, Denetim ve Sorumluluk

Kurs Ücretinin Tespit ve Tahsil Edilmesi

Madde 18- Yetiştirme ve hazırlama kursları ücretlidir. Kurslara katılan öğrencilerden ders saati başına alınacak kurs ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre gece öğretimi için öngörülen gösterge rakamı ile o tarihte uygulanan aylık katsayısının çarpımı sonucunda bulunacak tutarın yetiştirme kurslarında 1/5'inden az, 1/3'ünden çok, hazırlama kurslarında ise 1/3'ünden az, tamamından çok olmayacak şekilde kurs merkezi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kurs ücretleri, kurs merkezi yönetim kurulu tarafından millî bankaların birinde açılan hesaba yatırılır ve dekontu okul müdürlüğüne verilir.

Kurslardan Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma

Madde 19- Maddi imkânlarının yerinde olmadığı kurs merkezi yönetim kurulunca belirlenen öğrenciler, kurslardan ücretsiz olarak yararlanırlar. Ücretsiz olarak yararlanacak öğrenci sayısı, kurslara katılan öğrenci sayısının % 10'undan fazla olamaz. Sınavlara hazırlama kurslarından ücretsiz yararlanmada, maddi imkânları yetersiz öğrencilerden derslerinde daha başarılı olanlara öncelik tanınır.

Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli, bu görevlerde iken emekli veya şehit olan personelin çocuklarından, kurslardan ücretsiz yararlanma hakları saklı olmak üzere, kurs ücretinin % 50'si alınır.

Kurs Giderleri

Madde 20- Kurs merkezinin giderleri kurs gelirlerinden karşılanır. Bu giderler; personel giderleri ve kurs giderlerinden oluşur.

Yapılan tüm harcamalar, kurs merkezi yönetim kurulunca karara bağlanır. Harcamalarla ilgili bütün belge ve makbuzlar, kurs merkezi müdürlüğünce denetime hazır halde bulundurulur.


Personel Giderleri

Madde 21- Kurs personel giderleri; kurslarda görev alan kurs merkezi yönetim kurulu başkan ve üyelerine, öğretmenlere ve destek hizmetlerini yürüten personele ödenen ücretlerden oluşan giderlerdir.

Kurs gelirlerinin %7'si kurs merkezi müdürüne, %7'si kurs merkez yönetim kurulunun okul müdürü, okul koruma derneği ve aile birliği temsilcileri dışında kalan üyelerine, %80'i kurslarda görev alan öğretmenlere, %6'sı ise kurs merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yürüten memur ve hizmetlilere ödenir.

Ancak bu ödemeler kurs dönemleriyle sınırlı kalmak kaydıyla ayda, ek gösterge dahil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının kurs merkezi müdürü için tamamını, kurs merkezi yönetim kurulu üyelerinin her biri için 6/8'ini, memur ve hizmetlilerin her biri için 4/8'ini geçemez.

Artan miktar; kurslarda kullanılan matbuat, kırtasiye, eğitim araç ve gereçleri ile benzeri malzemeler için harcanır.

Öğretim yılı içerisinde açılan kurslarda elde edilen gelirlerden kullanılmayan meblağlar, o öğretim yılının sonunda kursun düzenlendiği okulun koruma derneğine gelir kaydedilir.

Öğretmenlere ödenecek ders saati ücreti; kurs gelirlerinin öğretmenler için ayrılan %80'inin, o kurs merkezinde bütün derslerden verilen ders saati sayısı toplamına bölünmesiyle bulunur. Bulunan birim ders saati ücreti, öğretmenin fiilen kurs verdiği ders saati toplamıyla çarpılarak o öğretmenin alacağı ücret tespit edilir. Bu işlem her ay için müstakil olarak yapılabileceği gibi kurs merkezi yönetim kurulu ve kursa katılan öğretmenlerin müşterek kararıyla dönem sonunda toplu olarak da yapılabilir. Bu işlemin kurs dönemi sonuna bırakılması halinde elde edilecek ek gelir, kurs gelirlerine ilâve edilir.

Kurs merkezinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile destek hizmetlerini yürüten personelden tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, kurs merkezi yönetim kurulunca ilgili vergi dairesine yatırılır.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 22- Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Öğrenci yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelir-gider defteri,
d) Gelen ve giden yazı defteri,
e) Gelen ve giden yazı dosyası,
f)  Kurs ücretleriyle ilgili banka dekontları,
g) Kurs ders plânları dosyası,
h) Denetim defteri.
Kursların Denetimi

Madde 23- Kurs merkezleri; yetiştirme ve hazırlama kurslarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kurs amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ilgili evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzenli olarak tutulup tutulmadığı, kursa kayıtlı öğrencilerin devam durumları ile yönetici, öğretmen ve diğer personelin kursla ilgili görevlerini düzenli, tam ve zamanında yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar bakımından gerektiğinde denetim elemanlarınca denetlenir.

Denetim elemanları, kurs merkezlerindeki denetim defterlerine, denetim sonucunu ve varsa gördükleri eksiklikleri, yanlışlıkları ve aksaklıkları yazarak imzalar ve ilgililerden bu yanlışlık, eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesini ister. Ayrıca, gerekli görülen hâllerde millî eğitim müdürünün bilgisine sunulmak üzere rapor düzenlerler.


Sorumluluk

Madde 24- Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 25- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte, 18/12/1995 tarih ve 2445 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi, ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bulunan yetiştirme ve sınavlara hazırlama kurslarına ilişkin iş ve işlemler, açıldıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
            Amaç
            Madde 1­- Bu Yönergenin amacı, aynı tür orta öğretim okul/kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
            Kapsam
            Madde 2­- Bu Yönerge, aynı tür orta öğretim okul/ kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
            Dayanak
            Madde 3­-Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
            Tanımlar
            Madde 4-­ Bu Yönergede geçen;
            a ) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
            b ) Orta Öğretim Kurumu: İlköğretime dayalı resmî ve özel; genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumları,
            c ) Nakil: Öğrencilerin, aynı tür program uygulayan başka bir okul/kurumda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,
            d ) Geçiş: Öğrencilerin farklı tür okul/kurum/programlar arası geçişlerini,
            e ) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini,
            f ) Özel Yönetmelik: Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslekî ve teknik eğitim ile Açıköğretim Lisesi yönetmeliklerini,
            g) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
            h) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen süreyi
     ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Okullar Arası Nakil ve Geçişler
            Genel liselere nakil ve geçişler
            Madde 5- Genel liselere nakil ve geçişler:
            a) Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve  sosyal bilimler lisesinden genel liselere öğrenci nakli;
            1 ) Öğrenci velisinin ikametinin değişikliği,
            2 ) Özel bir orta öğretim kurumundan nakil isteği,
            3) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,
            4 ) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi,
            5) Hazırlık sınıfından ayrılmak istenmesi
durumları göz önünde bulundurularak, velinin yazılı isteği üzerine Yönetmelik hükümlerince yapılır.
b) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişleri;
1) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflarda şartsız olarak
2) 10 uncu sınıfın sonunda; geçeceği alana 9 uncu sınıfta kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “3.00” ve alan değişikliğinde sorumlu olacağı dersler dikkate alınmadan üst sınıfa devam etmeye hak kazanmış olması durumunda ders yılı sonundan itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde yapılır.
Ancak sağlık durumu açısından öğrenim gördüğü alan/dalda öğrenime devam etmesinin mümkün olmadığına dair resmî sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna dayalı isteklerde not şartı aranmadan yapılır.
Nakil ve geçiş isteği kabul edilen öğrenciler; önceki okullarında görmedikleri dersler ile gördükleri hâlde  haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve bu öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları dönemlerinde sınavlara alınırlar.
            Açıköğretim lisesi öğrencilerinin örgün öğretim kurumlarına nakillerle geçişleri
Madde 6- Örgün öğretim kurumlarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan ve okuma hakkını kullanmamış olan açıköğretim lisesi ile meslekî açıköğretim programına devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri bu yönergenin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar doğrultusunda, naklen gidilecek okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre yapılır.
           
Aynı tür orta öğretim kurumları arasında öğrenci nakilleri
            Madde 7- Aynı tür orta öğretim kurumları arasındaki öğrenci nakilleri, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları başlangıcının beş gün öncesinden itibaren sınavların bitimine kadarki dönemin dışında ikamete dayalı olarak öğrenci velisinin yazılı isteğiyle yapılır.Ancak okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, sınıf geçen ve ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.
            Özel yönetmeliği bulunan orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişler
            Madde 8-Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına nakillerde, yurt dışından gelenler de dahil kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Farklı Tür Program Uygulayan Okullar ile Aynı Tür Program Uygulayan Okullarda     Alan/ Bölüm/Dallar Arası Geçişler
            Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler
            Madde 9- Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.
            Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları Alan/dallar arası geçişler
            Madde 10- Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları alan/dallar arası geçişler, ilgili Yönetmelik ve Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile kendi özel yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılır.
           
Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler

            Madde 11- Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler;
a) Farklı tür program uygulayan orta öğretim okul/kurumlarından meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarına geçişler için başvurular;
1) 9 uncu sınıf sonunda ve 10 uncu sınıfta başarısız olanlar, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk haftası içinde,
2) 10 uncu sınıf sonunda yapılacak geçiş başvuruları, telâfi eğitimi uygulanmak üzere ders kesimini takip eden hafta içinde
kuruma yapılır.
b) 10 uncu sınıf sonunda nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak seçtikleri alan/dala ait okumadıkları teorik ve uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yoğunlaştırılmış olarak telâfi eğitimine alınırlar. Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Telâfi eğitiminin süresi yetiştirme programları ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir.
Telâfi eğitimi programlarında öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme ile devam-devamsızlık konularında, Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Telâfi eğitimine konu olan dersler ve yıl sonu notları 10 uncu sınıf Sınıf Geçme Defterlerine işlenir ve yıl sonu başarı ortalamaları yeniden belirlenir.
c) Telâfi eğitiminde, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Telâfi eğitimi uygulama planları, çalışma takvimine göre ders öğretmenlerince yapılır. Eğitim yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır.
d) Telâfi eğitimi sonunda; tüm derslerden başarılı olanlar ile yıl sonu başarı ortalamasıyla doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçmeye hak kazananların 11 inci sınıfa kayıtları yapılır. Başarısız olanlar önceki okullarında ya da sınıf tekrarı yapmamış olmaları kaydıyla meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıflarında  öğrenimlerine devam edebilirler.
e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının farklı programlarında ve alanlarında öğrenim gören öğrenciler 10 uncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde de bu Yönerge hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
            Yürürlükten kaldırılan mevzuat
            Madde 12- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ağustos 2002 tarih ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
            Yürürlük
            Madde 13- Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
            Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığı Yetiştirici Ve Tamamlayıcı Sınıflar Ve Kurslar Yönergesi
Tebliğler Dergisi : 3 OCAK 1994/2398

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, mecburî öğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini çeşitli sebeblerle yaşıtları ile birlikte zamanında yapamamış çocuklar ile gezici, göçer veya iş hayatının gereği olarak ilköğretime sürekli devam edememiş çocukların eğitim ve öğretimleri için açılacak yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ile kurslarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında açılacak yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılması, eğitim-öğretim ve yönetim ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

"Millî Eğitim Müdürlüğü", Okulun bağlı bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

"İlköğretim Kurumları", Resmî ve özel ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulu ile yatılı ilköğretim bölge okulunu,

"İlköğretim Okulu", Aynı yönetim altında beş yıllık ilkokul ve üç yıllık ortaokuldan meydana gelen gündüzlü ve pansiyonlu sekiz yıllık ilköğretim kurumunu,

"İlkokul", Mecburî öğrenim çağındaki kız ve erkek çocukların eğitim ve öğretimini sağlamak üzere açılan ve öğrenim süresi beş yıl olan ilköğretim kurumunu,

"Ortaokul", İlkokula dayalı üç yıllık eğitim-öğretim veren gündüzlü ve pansiyonlu ilköğretim kurumunu,

"Yatılı İlköğretim Bölge Okulu", Nüfusu az veya dağınık yerleşim birimlerinde aynı yönetim altında kurulan sekiz yıllık parasız yatılı okulu,

"Müdür", Bünyesinde yetiştirici ve tamalayıcı sınıf ve kurs açılan gündüzlü, pansiyonlu ve yatılı ilköğretim kurumlarının müdürlerini,

"Veli", Öğrencinin ana veya babasını, vasisini, aile başkanını veya kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

"Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurs", İlköğretim çağındaki çocuklar için ilköğretim kurumlarında açılan dört hafta süreli kursu,

"Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıf",İlköğretim çağındaki çocuklar için ilköğretim kurumlarında açılan beş hafta ve daha uzun süreli olan sınıfı,

"Gezici Tarım İşçi Çocukları", Geçimini sağlamak üzere belli dönemlerde ve mevsimlik olarak geçici tarım işlerinde ailesiyle birlikte bulunan mecburî öğrenim çağındaki çocukları,

"Göçer Aile Çocukları", Geçimini çeşitli yörelerde konar, göçer ve yaylak-kışlak hayatı biçiminde yaşayarak ailesiyle birlikte bulunan mecburî öğrenim çağındaki çocukları,

"Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Programı", Mecburî öğrenim çağında bulundukları halde çeşitli sebeplerle öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocuklar için uygulanacak öğretim programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınıflar ve Kurslarla İlgili Esaslar

Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kursların Amaçları

Madde 5- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların amaçları Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile ilköğretiminin amaçları doğrultusunda,

a) Mecburî öğrenim çağında bulundukları halde öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte yapamamış olan çocuklara ilköğrenim vermek,

b) Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerinin mecburî öğrenim çağındaki çocuklarına ilköğrenim vermek,

c) Çeşitli sebeplerle ilköğretime devam edemeyen, okuldan ayrılan veya ara vermiş çocuklara ilköğrenim vermek,

d) Durumları ve hayat şartları yönünden yetiştirilmeleri gerekli görülen çocukların ilköğretimden yararlanmalarını,

sağlamaktır.

Resmî Tatil Günleri

Madde 6- Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslarda tatil günleri şunlardır:

a) Haftanın resmî tatil günleri,

b) Cumhuriyet Bayramı, (28 Ekim öğleden sonra başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer),

c) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü),

d) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü törenden sonra başlar, 24 Nisan günü akşamı sona erer),

e) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer),

f) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü),

g) Ramazan Bayramı (Arefe günü saat 13.00'de başlıyarak 3,5 gün),

h) Kurban Bayramı (Arefe günü saat 13.00'de başlayarak 4.5. gün),

ı) Mahallî Kurtuluş günü (1 gün),

Öğrenci Andı

Madde 7- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda her gün derslere başlamadan önce bahçede veya dershanede öğrenciler tarafından aşağıdaki öğrenci andı söylenir.

"Türk'üm doğruyum çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Ey büyük Atatürk açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk'üm diyene".

Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıf ve Kurs Dönemi

Madde 8- Millî eğitim müdürlüğünce, ilköğretim kurumlarında valilik oluru ile dört hafta süreli yetiştirici ve tamamlayıcı kurs, beş hafta ve daha uzun süreli yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar açılır. Valilik olurunda her sınıf veya kursun açıldığı veya sona erdiği tarihler arası o yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf veya kursun dönemidir. Yıl içinde ihtiyaca göre birden fazla yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurs açılabilir.

Genel Esaslar

Madde 9- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda yapılacak eğitim-öğretim uygulamalarında aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur.

a) Eğitim ve öğretim faaliyetleri, öğretim ilkeleri, öğrenci yaş ve bilgi seviyesi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak 5. maddedeki amaçlar gerçekleşecek şekilde düzenlenir ve uygulanır.

b) Türkçe dersinin, özellikle yetiştirici ve tamamlayıcı bütün sınıf ve kurslardaki her derste ve her durumda doğru ve güzel öğretilmesine ve kullanılmasına özen gösterilir.

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurslarda, her fırsattan yararlanılarak öğrencilerin temizlik, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları ve sağlıklı yaşamaları için gerekli tedbirler alınır.

d) Eğitim ve öğretim yapılan sınıf ve okulun her yerinde temizlik ve düzenin sağlanması, derslik, lavabo, işlik, lâboratuvar, yemekhane gibi yerlerde ısı, ışık ve havalandırmanın sağlık şartlarına uygun olması için gerekli tedbirler alınır.

e) Öğrencilerin kılık kıyafetlerinin temiz ve düzenli olması, spor, müzik ve eğitici çalışmalara katılmaları için gerekli çalışmalar yapılır.

f) Öğrencilerin beden, zihin, ahlâk, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı olarak gelişmeleri için tedbirler alınır.

g) Beslenme ve temizlik ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırılır.

h) Akşam yapılan eğitim ve öğretimde öğrencilerin yorgunlukları giderilerek, eğitim ve öğretim faaliyetlerine sevinerek ve isteyerek katılmaları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf ve Kurs Açma, Kayıt-Kabul ve Devam Durumu

Sınıf ve Kurs Açma

Madde 10- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurs açılması için 5. maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı, bölge ilköğretim müfettişlerinden biri, ilköğretim kurumu müdürü ve bir sınıf öğretmeninin katılacağı dört kişilik bir komisyon oluşturulur. Her ilçe için ayrı ayrı komisyonlar teşkil edilir.

Bu komisyonlar;

a) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf veya kursa alınacak çocukların ailelerinin bulunduğu yerleşim alanlarını inceleyerek ailelerle görüşür ve mecburî öğrenim çağındaki çocukların yetiştirilmesi konusunda onları bilgilendirir.

b) Mecburî öğrenim çağındaki çocukların iş saatleri dışında en yakın ilköğretim kurumuna devam etmeleri ve yetiştirilmesi için (Ek-1) listenin düzenlenmesini sağlar.

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslara katılacak öğrenciler ile devam eden öğrencilerin aileleri, hayat ve çalışma şartları gibi konularda gerekli araştırma ve incelemeler yapar, çözüm yolları teklifinde bulunur.

d) Açılacak yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf veya kursun nerede, hangi süreler arası, katılacak öğrenci sayısı, öğrencilerin okula gidiş ve geliş saatleri, ulaşım durumu, eğitim araç-gereçleri giyim ve beslenme maddelerinin temini gibi konuları kapsamak üzere hazırladığı raporu il millî eğitim müdürlüğüne sunar.

Millî Eğitim Müdürlüğünce Yapılacak Çalışmalar

Madde 11-Millî eğitim müdürlüğünün yapacağı görevler şunlardır:

a) Millî eğitim müdürlüğü komisyon raporu ve raporda yer alan komisyon görüşünü esas alarak valilik oluru ile yetiştirici ve tamamlayıcı kurs ve sınıf açar. Bir sınıf veya kursun açılabilmesi için en az on (10) öğrenci gerekir. Sınıf ve kursun süresi, katılacak öğrencilerin sayısı, faaliyetin yapılacağı ilköğretim kurumu, öğrencilerin gidiş-geliş ve ulaşım durumları, okul, araç-gereç, giyim eşyaları ve beslenme maddelerinin temini gibi konularda çalışma yapmak.

b) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kursun yürütülmesinde mülkî amirin onayını almak kaydıyla düzenlemeler yapmak, yeni kararlar almak, değişiklikler yapmak.

c) İl içinde her ilçede açılacak yetiştirici, tamamlayıcı sınıf ve kursun organize edilmesi, yönetim, işleyiş ve yürütülmesinden millî eğitim müdürleri veya görevlendirecekleri millî eğitim müdür yardımcıları sorumludur.

Kayıt-Kabul ve Derslerin İşlenişi

Madde 12- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurslara devam edecek öğrencilerin (Ek-2) "öğrenci kayıt kabul çizelgesi"ne kayıtları sınıf ve kursun açıldığı okul müdürlüğünce yapılır. Sınıf ve kurs öğretmeni, (Ek-3) "günlük yoklama çizelgesi"ne bu öğrencilerin adını soyadını yazarak devam takibini yapar. Devam edemeyen öğrencileri okul müdürüne bildirir. Her gün öğretmen işlediği ders ve faaliyetleri (Ek-4) "sınıf ders defteri"ne işler. Ayrıca, eğitim ve öğretimin verimli ve başarılı yürütülmesi amacıyla her öğrenci için (Ek-5) "öğrenci tanıma formu" öğretmen tarafından tutulur.

Sınıf ve Kurslara Devam

Madde 13- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurslara katılan öğrencilerin devamları esastır. Sınıf ve kurslara öğrencilerin devamlarını sağlayıcı ve katılımı arttırıcı tedbirler okul idaresi ve diğer görevlilerce alınır.

Eğitim ve Öğretimin Plânlanması

Madde 14- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda uygulanacak eğitim-öğretim faaliyetleri, okul müdürü ve öğretmen tarafından aşağıdaki şekilde;

a) Çevrenin özellikleri,

b) İş ve çalışma saatleri,

c) Öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları,

d) Yaş ve bilgi seviyeleri,

e) Ulaşım durumu,

f) Velilerin istek ve ihtiyaçları ile benzeri hususlar da dikkate alınarak sınıf ve kursların günlük zaman çizelgesi, haftalık ders dağıtım çizelgesi ve eğitim-öğretim faaliyetleri programına göre plânlanır ve düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Görevlendirme ve Başarının Değerlendirilmesi

Personel Görevlendirme

Madde 15- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar için eğitim-öğretimin yürütüleceği ilköğretim kurumu müdürü, yeteri kadar sınıf öğretmeni, rehberlik ve denetim görevlileri ile yardımcı hizmetler personelini valilik oluru ile görevlendirir.

Görevlendirilen personele özlük hakları yanısıra ders ücreti, yolluk ve yevmiyeleri mevcut mevzuata göre ödenir.

Okul Müdürünün Görevleri

Madde 16- Bünyesinde yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurs açılan ilköğretim kurumu müdürünün görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin okul kayıt kabullerini yapmak ve devamlarını sağlamak.

b) Öğrencilerin geliş-gidiş saatlerini, ulaşımlarını velilerle görüşerek ayarlamak.

c) Öğretmenler arasında sınıf ve kurslar için görev bölümü yapmak.

d) Okulu eğitim-öğretime hazırlamak, ders araç ve gereçlerini hizmete sunmak.

e) Sınıf ve kurslarda ara değerlendirme ve dönem sonunda başarıyı genel olarak değerlendirmek.

f) Millî Eğitim Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

Öğretmenin Görevleri

Madde 17- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurs öğretmeninin görevleri şunlardır:

a) Kendisine verilen yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kursdaki dersleri programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okumak ve değerlendirmek.

b) Sınıf ve kursa devam eden öğrencilerin adını, soyadını günlük yoklama çizelgesine yazarak devam takibini yapmak.

c) Devam edemeyen öğrencileri okul müdürüne bildirmek.

d) Her gün işlediği ders ve faaliyetleri ders defterine işlemek.

e) Her öğrenci için, öğrenci tanıma formu tutmak ve işlemek.

f) Hazırlanan nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak.

g) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Müfettişin Görevleri

Madde 18- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kursların rehberlik ve teftiş hizmetlerinde görevlendirilen ilköğretim müfettişinin görevleri şunlardır:

a) Yönetici ve öğretmenlere sınıf ve kurs faaliyetlerinin plânlanması ve uygulamasında rehberlik etmek.

b) Eğitim-öğretimde kullanılan teknik ve metodlarda öğretmene yol göstermek.

c) Yönetim, değerlendirme, rehberlik ve koordinasyon konularında iş birliği yaparak verimin artırılmasına katkıda bulunmak.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 19- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kursun öğretmeni, öğrencileri eğitim ve öğretim dönemi içinde tutacağı gözlem formu ve yapacağı yazılı, sözlü, uygulamalı ve gözlemlere dayalı olarak bir bütün halinde değerlendirir.

Bu değerlendirmeler öğrencinin başarısını artırmak ve gelişimini sağlamak üzere yapılır. Değerlendirmelerde öğretmen beşli not sistemi kullanır. Ancak, değerlendirme sonuçlarını öğrencilere not olarak bildirmez. Öğrencinin sürekli olumlu, başarılı yanları dikkate alınarak teşvik edilir. Sınıf ve kurs sonunda genel bir değerlendirme yapılır.

Bu değerlendirmede öğrencinin hedeflere ulaşma durumu ve istenilen davranışları kazanması esas alınır. Sonuç öğrenciye bildirilmez. Sınıf ve kurs dönemi sonunda öğrenciye "Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıf ve Kurs Belgesi" (Ek-6) okul müdürü ve öğretmen tarafından düzenlenerek öğrenciye veya velisine imza karşılığı verilir.

Öğrencilere verilen "Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıf ve Kurs Belgeleri" okulda tutularak (Ek-7) belge defterine işlenir ve ilgiliye imzalatılır.

Öğrencinin İlköğretime Devamı

Madde 20- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kursu tamamlayan öğrencinin, sabit ikamet yerinde okul varsa bu okul müdürlüğüne, yoksa ilçe millî eğitim müdürlüğüne öğrencinin sınıf veya kursa katıldığı tarihleri, kimlik ve adresi ile birlikte ilköğretime devamının sağlanması konusunu belirten bir yazı (Ek- 8) okul müdürlüğünce yazılır.

Madde 21- Öğrencilere beslenme, temizlik alışkanlığını kazandırmak ve beslenme eğitiminin verilmesi amacıyla her gün onların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için çeşitli besinler verilir. Öğrencilere verilecek beslenme malzemeleri bakanlık, il, ilçe ve çevre imkânları ile kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve gönüllü kuruluşlardan ve diğer imkânlar ile karşılanır. Beslenme maddeleri ve yoğaltımı (Ek-9) "Beslenme Yoğaltım Çizelgesi"ne işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kılık Kıyafet

Madde 22- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Bu sınıf ve kurslara devam eden öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinde "Bakanlık İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık, Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.

Okul Çevre İlişkileri

Madde 23- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurslarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarılı ve verimli olabilmesi için öğrenci velileri, çevre halkı ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılır. Bu sınıf ve kurslara devam eden öğrencilerin giyecekleri, temizlik maddeleri ve günlük beslenme maddelerinin temini konusunda çevredeki resmî ve özel kuruluşlarla gerekli iş birliği yapılır. Öğrencilerin okula geliş-gidişleri ile okul araç ve gereçlerinin sağlanması için çevre imkânlarından da yararlanılır.

Tutulacak Defterler ve Dosyalar

Madde 24- Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıf ve kurslarda aşağıdaki çizelge, defter ve dosyalar tutulur.

a) Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslara Katılacakların Listesi (Ek-1)

b) Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Öğrenci Kayıt Kabul Çizelgesi (Ek-2),

c) Günlük yoklama çizelgesi (Ek-3),

d) Öğretmen ders defteri (Ek-4),

e) Öğrenci tanıma formu (Ek-5),

f) Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurslar Belgesi (Ek-6),

g) Yetiştirici ve Tamamlayıcı Sınıflar ve Kurs Belge Defteri (Ek-7),

h) Öğrencinin İlköğretime Devamı Yazısı Örneği (Ek-8),

ı) Beslenme yoğaltım çizelgesi (Ek-9),

i) Demirbaş eşya defteri,

j) Öğretmen nöbet defteri,

k) Kurs veya sınıf dönem sonu raporu,

l) Desimal yazışma dosyaları,

m) Eğitici çalışmalar dosyası.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürütme

Madde 25- Bu Yönerge Tebliğler Dergisi'nde yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılâp Ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi
TD:18/01/1982-2104
1981-1982 Öğretim yılında Ortaöğretim Kurumlarının I.,II.,III.sınıfları ile Temel Eğitim Okullarının VIII. sınıflarında okutulmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Programı,bu dersin "Amaçları"ile amaçlara varmak için ders öğretmenlerinin izleyecekleri yöntemleri belirleyen "Açıklamalar",2087 ve 2090 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Bu uygulama sırasında İnkılap Tarihi dersinin amaçlarının gerçekleşmesinin,öğrencilerin Atatürkçü olarak yetişmesi ve Atatürkçülüğü davranış haline getirmelerinin;öğretim sistemi içinde sadece bu ders ile ilgili  öğretmenlerin belirli saatlerdeki öğretim programlarını uygulamaları ile sınırlı kalacağı ve bu konudaki kişisel çalışmaların yetersiz olacağı düşünülmektedir.

Oysa,bütün öğretmenlerimizin Milli Eğitim Temel Kanunu ve genel programlarda yer alan amaçlar doğrultusunda hareket ederek,öğrencilerini Atatürk İnkılapları ve ilkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmeleri görevlerinin gereğidir.

Bu durumda ise,okullarımızdaki her türlü branş öğretmeni ile sınıf öğretmenlerinin derslerinde yeri geldikçe bu konuya önemle eğilmeleri ve programlara uygun biçimde etkinlik göstermeleri zorunlu bulunmaktadır.

Bakanlığımız Talim ve Terbiye Başkanlığında,uygulamaya konulan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi    Programlarının  yanı sıra diğer ders programlarının geliştirilmesine çalışılmakta;bu çalışmalarda öğrencileri Atatürk'e bağlayıcı esaslar ve yöntemler üzerinde durulmaktadır.Bundan sonra yeniden bastırılacak kitaplar için düzenlenecek şartnamelerde de bu.konuya daha çok önem verilecek;ilk planda bastırılacak bütün kitaplarda, konulara göre Atatürk'ün özdeyişlerinin dikkat çekici biçimde yer alması sağlanacaktır.

Ancak,Bakanlığımızdaki program çalışmalarının sonu alınıncaya kadar,öğrencilerin Atatürkçü olarak yetiştirilmelerini sağlamak için okullarımızda bütün öğretmenlerin,plan ve programa dayalı işbirliği içinde ortak çalışmalara girmeleri gerekmektedir.Bunun için,bu yönerge alınır alınmaz bütün okullarda Öğretmenler Kurulu toplanmalı,öğretim yılı boyunca bu konuda yapılabilecek etkinlikler saptanmalıdır.

Temel Eğitim II.Kademe Okulları ile Ortaöğretim Kurumlarında toplanacak Öğretmenler Kurullarında 2087 ve 2090 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersinin amaç ve açıklamalarının ışığı altında,bütün öğretmenlerin ders dışı eğitsel çalışmalarda ve rehberlik saatlerinde diğer etkinliklerin yanı sıra, Atatürkçülüğü bir davranış olarak kazandırma yolunda yapılabilecek çalışmalar görüşülmelidir.Temel Eğitim I.Kademe Okullarında toplanacak Öğretmenler Kurullarında ise,mevcut programlardaki amaç ve açıklamalar gözönünde tutularak ders içi ve ders dışı çalışmalarda,öğrenci bilgi ve yaş seviyesine göre,Atatürk'ü bilinçli olarak sevdirme,0'nun eserlerine içtenlikle bağlama yol ve yöntemleri üzerinde de durulmalıdır.Bu genel toplantılarda kararlar alınırken Atatürk yılı dolayısıyla 1980-1981 öğretim yılında bu konuda yapılan etkinliklerin deneyiminden yararlanılmalıdır.

Öğretmenler Kurullarında alınan bu kararlar,öğrencilerin katılacağı alt teşekküllerde,ayrıntılı programlara bağlanıp,gene Öğretmenler Kurullarının onayından geçtikten sonra uygulamaya konulmalıdır.

Temel Eğitim II.Kademe ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılabının getirdiği yenilikler ve  değişikliklerle 0'nun ilkelerinin benimsetilmesi ve kavratılmasında yalnız İnkılap Tarihi dersini okutan öğretmenlerin verecekleri bilgiler yeterli görülmelidir.Diğer yandan Temel Eğitim I.Kademe Okullarında da,Atatürk ve eserlerinin tanıtılması,benimsetilmesi,sınıf öğretmenlerinin sadece belirli bir ders içindeki ünitelerin işlenmesi sırasında vereceği bilgilerle sınırlı tutulmamalıdır.Atatürk'ün kişiliği,Kurtuluş Savaşındaki önemli olaylar,Atatürk İnkılabı,Atatürk'ün ilke ve görüşleri,Ulu Önderimizin özdeyişleriyle birlik ve beraberlik içerisinde her fırsatta öğrencilere duyurulmaya çalışılmalı öğrenciler Atatürkçülük konusunda bilinçlendirilmelidir.

Yönergemiz alındıktan sonra,bu genel etkinlikler dışında,Temel Eğitim II.Kademe Okulları ve Ortaöğretim Kurumlarında öğretim imkanı bulunan ilgili derslerin yapılması gereken zümre toplantılarında,konu île ilgili olarak aşağıdaki derslere göre açıklanan hususlar üzerinde durulmalı,uygulana için ayrıntılarıyla ortak esaslar saptanmalıdır.

                Bu zümre toplantılarında okulda İnkılap Tarihi okutan öğretmen de bulunmalı ve görüşlerinden yararlanılmalıdır.

                Böylece Atatürk ilke ve görüşlerinin kavratılıp,Atatürk İnkılabının benimsetilmesinde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.(Branş öğretmeni tek olan okullarda,dersin öğretmeni ile Okul Müdürü ve İnkılap Tarihi Öğretmeni çalışmaları saptamalıdır.)

Temel Eğitim I.Kademe Okullarında da,okutulan aşağıdaki derslerden bazılarına göre gerçekleştirilebilecek uygulamalar,aynı derecedeki sınıfları okutan öğretmenlerin yapacakları sınıf öğretmenleri toplantısında ortak esaslara bağlanmalıdır.

l.TÜRKÇE DERSLERİNDE:

a.Sınıflarda Bakanlığımızın tavsiye ettiği Atatürk'le ilgili yayınlardan öğrenci seviyesinde uygun Atatürk kitaplığı  kurulmaya çalışılmalı;her öğrencinin bir kitabı okuyarak sınıfta arkadaşlarına sözlü olarak takdim etmesi istenmeli ilkeleri üzerinde durulmalıdır.

b.Öğrenciler,Atatürk'le ilgili şiir ve özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiileri Antolojisi meydana getirmeye teşvik edilmelidir.

c.Her ay değiştirilecek şekilde,bir panoda haber levhası hazırlatmalı,gazete ve dergilerde Atatürk hakkında çıkan şiir ve yazılarla öğrencilerin yazdıkları aynı konudaki şiir ve yazılar bu levhaya konulmalı;sınıf öğrencilerinin bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.Daha sonra bu yazılar,gelecek yıllarda kullanılmak üzere sınıflarda tutulacak birer dosya da toplanıp saklanmalıdır.

d.Yıl içinde yazdırılacak kompozisyon ödevlerinden en az birisi Atatürk'ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması konusunda verilmelidir.

e.Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken,sık sık Atatürk inkılabıyla ilgili     cümlelerden örnekler bulundurulmalı;dil bilgisinde de,cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılabıyla ilgili cümleler alınmalıdır.

f.Öğrencilerden,bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli;  derslerde gezi notları,Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

g.Son sınıfta öğrencilerin,bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk'ü tanıyıp İnkılabına tanık olan kimseler varsa;onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.

Bütün bunlar dışında,öğrencilerin ellerinde bulunan Türkçe kitaplarında yer alan Atatürk,Kurtuluş Savaşı,Atatürk İnkılap ve ilkeleriyle ilgili bulunan "Serbest Okuma" parçaları da,kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir.

Diğer yandan,30 MART 1981 tarih ve 2083 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Ders Kitapları listesindeki değişik yazarların okul ve çevrede bulunabilecek Türkçe kitaplarından bir tarama yapılarak,kitaplara konulmuş aynı konuda şiir ve yazılardan bir seçme yapılmalı ve okulda okutulması uygun bulunan ders kitabındaki,yıllık ders planlarına konulmuş metinler yanında,bu yeni seçilen metinlerden her sınıf için en az ikisinin,planlara ilave edilerek,öğretim yılının uygun görülerek birer haftasında işlenmesi sağlanmalıdır.

2.EDEBİYAT DERSLERİNDE:

a.Türkçe derslerinde uygulanmak üzere sıralanan yukarıdaki açıklamalar,Edebiyat derslerinde de öğrenci sınıf seviyesine ,göre ele alınmalıdır.

b.Her sınıfta Müfredat Programı'na göre ders öğretmeninin seçimine bırakılmış olan Kompozisyon örneklerinin Atatürk'ün İnkılap,ilke ve görüşlerinden alınmasına özen gösterilmelidir.

c."Fıkra","Hatıra","Portre","Tasvir","Mülakat" gibi yazı türlerinde Atatürk bir kaynak olmalı ve bu konularda yazılmış pek çok yazarın eserlerinden seçmeler yapılmalı ve uygun bulunan metinlerin işlenmesi yoluna gidilmelidir.

d.Sözlü ve yazılı açıklamalarda Atatürk'ün özdeyişlerinin anlatım içine girmesi istenmelidir.

e.Lise II.Sınıf Programında Atatürk'le ilgili konuların bulunmaması nedeniyle,bu sınıfın hazırlanan yıllık ders planlarına Atatürk'ün "Nutuk"undan veya Atatürk'ün Söylev ve Demeçlerinden,öğrencilerin seviyesine uygun ve amaçları bütünleyici nitelikte en az iki metin seçilerek yıl içinde işlenmelidir.

Bunlardan başka:

-Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken,Atatürk'ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;

-Dede Korkut hikayeleri okutulurken devlet teşkilatı,eski ve yeni yönetim şekilleri;

-Evliya Çelebi' nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken,Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan değişiklikler;

-Namık Kemal,Tevfik Fikret,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul'dan  seçilmiş parçalar okutulurken,Atatürk'ün "Vatan" ve "Millet" anlayışı;

-Ahmet Mithat,Recaizade Ekrem,Hüseyin Rahmi Gürpınar,Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken,konu ile ilgili Atatürk'ün toplum alanında yaptı~ı yenilikler,Türk kadınına sağladığı haklar:

-Ömer  Seyfettin ve Ziya Gökalp' in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken,Atatürk'ün "Dil"anlayışı ve yeni harfleri kabul edişi (Bu arada "Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçler"isimli eserdeki Atatürk'ün 9 Ağustos 1928 de Sarayburnu'nda söylediği demeç,işlenecek bir metin olarak alınabilir.) üzerinde durulmalıdır.

-Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre,Atatürk ve İnkılabıyla  bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır.

3.SOSYOLOJİ ve FELSEFE DERSLERİNDE:

Konular işlenirken,yeri geldikçe Atatürk ilke ve görüşleriyle bağlantı kurulmalı;konuların ilgisine göre gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

SOSYOLOJİ DERSİNDE:"İlerlemiş Toplumlar"a göre:

a.Millet konusunda,Atatürk'ün "Millet"anlayışı ve Milliyetçilik ilkesi;

b.Devlet konusunda,Atatürk'ün "Devlet"anlayışı,Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Devletçilik ilkeleri,

c.Din hayatı konusunda,Atatürk'ün laiklik ilkesi,laikliğin dinsizlik olmadığı,Atatürk'ün İslam Dinine verdiği önem;

d.Aile Yapısı konusunda,Atatürk'ün eşitlik ve özgürlük görüşlerinden kaynaklanarak,Cumhuriyetten önce ve sonra Türk Ailesi,ailede Türk kadınının durumu;"Kadın Hakları";

e.Ahlak ve Hukuk anlayışı konusunda,eski ve yeni hukuk düzeni,Atatürk'ün konu ile ilgili görüşleri;

f.Kültür ve Medeniyet konusunda,Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden Bilimsellik,Akılcılık,Çağdaşçılık ve Batılılaşma İlkeleri ile Atatürk'ün San'at ve sanatçıya verdiği önem;

g.Tatbiki Sosyoloji konusunda,Atatürk'ün İnkılap anlayışı ve inkılapçılık ilkesi,Atatürk İnkılabının özelliği ve önemi;üzerinde durulmalıdır.

FELSEFE DERSİNDE:Bilginin değeri ve kaynağı konusu işlenirken,Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden Bilimsellik.Akılcılık,Çağdaşçılık ve Atatürk'ün gerçekçiliğine değinilmelidir.

Bütün bunlar dışında Sosyoloji ve Felsefe derslerinde ev ödevleri verilirken,ödev konularının Atatürk ilkeleriyle ilgili olanları da seçilmelidir.

4.COĞRAFYA DERSLERİNDE:

Türkiye Coğrafyası İçine Giren Konular İşlenirken:

a.Türkiye'nin dünyadaki yeri ve önemi konusunda,yurdumuzun bugünkü sınırlarının Atatürk'ün önderliğinde yapılan Milli Mücadele sonunda çizilmiş olduğu ve coğrafi konumu itibariyle etratejik önemine değinilmeli;ayrıca, Türkiye'nin komşu olduğu Ortadoğu Ülkeleri arasında gerek ekonomi,gerekse kültürel alanlardaki üstünlüğünün Atatürk İnkılabının bir sonucu olduğu belirtilmelidir.

b.Karadeniz bölgesi konusunda,Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı ile Kurtuluş Savaşı'nın başlamış olduğu vurgulanmalı;Havza ve Amasya Tamimlerinin kapsam ve sonuçlarına değinilmeli; Kastamonu'dan bahsederken de şapka ve dolayısıyla kılık kıyafet değişikliklerinden söz edilmelidir.

c.Marmara böl«esi konusunda,Boğazların önemine ve Lozan Antlaşmasının bu konudaki sonuçları ile daha sonra Boğazlara yeni bir statü  getiren Montreux Sözleşmesine yer verilmelidir.

ç.Ege bölgesi konusunda,Kurtuluş Savaşı'nda bu bölgede yapılan muharebeler ile sonuçlarından bahsedilmelidir.

d.İç Anadolu bölgesi konusunda,Sivas Kongresi ve önemi,Atatürk'ün Ankara'ya gelişi,Sakarya Meydan   Muharebesi Ankara'nın başkent oluşu ve Büyük Millet Meclisinin açılışı üzerinde durulmalıdır.

e.Akdeniz bölgesi konusunda,Atatürk'ün Hatay'a verdiği önem ve Hatay'ın Anavatana katılmasına değinilmelidir.

f.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri konularında,Erzurum Kongresi ile bu Kongrede alınan kararların önem ve sonuçlarına yer verilmeli;ayrıca,bu yöre halkının Milli Mücadele sırasındaki kahramanlıkları, Kahramanmaraş ve Gaziantep örnekleriyle açıklanmalıdır.

-Türkiye’de nüfus ve nüfus yapısı konusunda,Atatürk'ün eğitim ve öğretime verdiği önem,yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi ve Okuma-Yazma Seferberliği üzerinde durulmalıdır.

Türkiye ekonomisi konusunda da,Lozan Barış Antlaşması ile kapitilasyonların kaldırılması ve bunun ekonomik yönden sonuçları açıklanmalıdır.Atatürk'ün tarım ve endüstriyel alanlardaki gelişmelerin gerekliliği hususundaki görüşleri belirtilmeli ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan şeker ve dokuma fabrikaları gibi endüstriyel kuruluşlara örnekle yer verilmelidir.

Ülkeler Coğrafyası İçine Giren Ünite ve Konular İşlenirken:

a.Siyasi Gelişmeler konusunda,İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra dünyada barış ve güvenliği sağlamak amacı ile kurulan kuruluşlar anlatılırken Atatürk'ün "Yurtta Sulh,Cihanda Sulh" ilkesi açıklanmalıdır.

b.Asya ve Afrika Ülkeleri konularında,bu kıtalardaki bağımsızlık savaşı veren; Fas, Tunus, Libya, Irak, Pakistan gibi devletlerin Atatürk'ün yolunu izledikleri,Atatürk ve Türk İnkılaplarından esinlendikleri; böylece, Atatürk'ün yalnız Türklerin önderi olmayıp dünya devletlerine de örnek bir lider olduğu belirtilmelidir.

5.GENEL TARİH DERSLERİNDE:

a.Bu dersi okutan öğretmenler,Atatürk'ün Türk Tarihine verdiği önemi ve Türk Tarih Kurumunu açışıyla     başlattığı çalışmaları göz önünde bulundurmalıdır.

b.Türk İnkılabının başlangıcı ile ilgisi olan Osmanlı İmparatorluğunun durumu,devlet adamları ve devlet kurumları konuları işlenirken;Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Müfredat Programının başında yer alan "AÇIKLAMALAR"dahi, konu  ile ilgili hususlara bağlı kalınmasına özen gösterilmelidir.

c.Kendi tarihimizdeki ünlü devlet adamları,kahramanlar,ıslahatçılar veya başka kavim ve milletlerin "Büyük" unvanını almış,kralları.imparatorlarıyla Atatürk'ün kişiliği;onların bıraktıkları eserlerle,İnkılabımızın yenilikleri karşılaştırılırken,kişiler ve kurumlar bulundukları zamana göre değerlendirilmeli,Atatürk'ün 20.asırdaki üstün kişiliği vurgulanmalı ve İnkılabının eşsizliği belirtilmelidir.

ç.İkinci Anayurdumuz olan Türkiye'nin tarihinde dönüm noktasını oluşturan Malazgirt ve Miryekefalon savaşları anlatılırken,Kurtuluş Savaşımızın sonundaki Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesinin önemine de değinilmelidir.

d.Anayolunun fethi konusunda bugünkü yurdumuzun Bizanslardan alınışı anlatılırken,Anadolu'da Bizans boyunduruğu altında yaşamış olan Ermenilerle bir sorunumuzun olmadığı üzerinde durulmalı;son zamanlarda dış güçlerle desteklenip,yabancı ülkelerde elçilik veya müşavirliklerde giriştikleri kanlı cinayetler karşısında Türk Milletinin,belirli terör odaklarınca düşünülen siyasi oyunlarının tuzağına düşmeyişi açıklanmalı;Türk Milletinin her zaman olduğu gibi davasındaki haklılığının kabulünü sabırla beklediği belirtilmeli;yaratılmak istenen olaylar,Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi derslerinde işlenen  bu konu ile ilgili kısımların ışığı altında değerlendirilmelidir.

e.Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıklar anlatılırken,yerine göre,en büyük kahraman Atatürk ile ilişki kurulmalıdır.

f.1683 yılındaki II.Viyana Bozgunu ve ardarda başlayan yenilgilerimîz açıklanırken,Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğu ve Türk Milletinin ters giden talihinin,büyük  Kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği açıklanmalıdır.

g.Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir lütuf olarak Fransızlara verilen Kapütilasyonlardan bahsedilirken, daha sonra devletimizin ekonomik yönden sömürülmesine yol açan bu anlaşmanın Lozan Barış Antlaşmasıyla kaldırılması üzerinde durulmalıdır.

h.Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahat hareketleri,bilhassa II.Mahmut zamanındaki yeniliklerle        Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerindeki değişiklikler açıklanırken;bu değişiklikler ve düzenlemeler,Atatürk İnkılabının getirdiği yeniliklerle karşılaştırılmalı ve Atatürk'ün İnkılapçı olarak kişiliğindeki üstünlük belirtilmelidir.

              

i.Siyasi olaylar yanında yer alan geçmiş devirlerin kültür ve sanat hareketleri üzerînde durulurken;gene cumhuriyet devri kültür ve sanatıyla karşılaştırmalar yapılmalı,Atatürk zamanında başlatılan bu tür yeniliklerin değeri kavratılmalıdır.

                Bütün bunlarla beraber İnkılap Tarihimizin temelinde bulunan Genel Tarihimizle ilgili konuların giriş,sonuç bölümleriyle,bağlantı kurulacak kısımlarında yerine göre,Atatürk ve İnkılabındaki etkinlikler dilden düşürülmemelidir.

                6.SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE:

               İlgili ünitelerde Tarih ve Coğrafya derslerinde olduğu gibi hareket edilmelidir.

                Bu dersin ünitelerinde yer alan,yurttaşlık bilgisi konularında da sırası gelince Atatürk İnkılabı ve ilkeleriyle bağıntı kurulmalıdır.

                7.FEN VE MATEMATİK DERSLERİNDE:

                Konuların ilgisine göre yeri geldikçe:

                a.Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçîn Sınır Yoktur" özdeyişinin,günümüzdekî uzay çalışmaları örnek verilerek,anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.

                b.Yine Atatürk'ün"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir"özdeyişinin bîlimin hızla gelîştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.

                c.Atatürk'ün Bilim ve Fende,Fen 'in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki "Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır." şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.

                ç.Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı belirtilmeli;Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne,dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.

                d.Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının,0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.

                e.Osmanlılar döneminde kullanılması güç olan arşın,dirhem,okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır,pratik metrik sistemin,gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk’ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.

                f.Fizik,Kimya,Biyoloji derslerinin ve bütün Fen Bilimleri ve Matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin,Atatürk'ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı, aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.

                8.YABANC1 DİL DERSLERİNDE:

                Daima öğrencinin Yabancı Dil bilgi seviyesi göz önünde tutularak;

                a.Alt sınıflardan itibaren öğretilecek olan cümle kalıplarında Atatürk'ün hayatıyla ilgili bilgiler de      kullanılmalıdır.

                b.Basit cümlelerle Atatürk'ün hayatı ile ilgili kısa,sözlü ve yazılı anlatımlara yer verilmelidir.

                c.Ortaöğretim Kurumlarının üst sınıfları için,Atatürk'ün hayatı ve İnkılabına ait,imkanlara göre bulunabilen yabancı dille yazılmış metinlerden seçilecek kısa birkaç örnek,yıllık ders planlarına alınarak işlenmelidir.

                ç.Gene üst sınıflarda yapılacak grup çalışmalarında,öğrencilere Atatürk ile ilgili küçük paragraflar halinde metinler de hazırlatılmalı ve çeşitli gurupların hazırladıkları metinler birlikte incelenmelidir.

                d.Atatürk'ün gençliğe hitabesinin (özellikle Ortaöğretim Kurumlarının son sınıflarında) yabancı dile çevrilmiş şekli üzerinde okuma-anlama çalışmaları yapılmalı,veciz cümleler seçilip ezberletilmelidir.

               e.Atatürk hakkında diğer bazı devlet büyüklerinin düşünce ve sözlerinin orijinalleri (Fransızca, İngilizce ve   Almanca yazılmış olanlar) üzerinde çalışılmalıdır.

                f.Yabancı dilde yazılmış kaynaklardan Atatürk'ün çeşitli görüşleri üzerinde durulmalıdır.

                g.Atatürk ve İnkılaplarıyla il~~ili görsel belgeler üzerinde sınıf seviyesine göre çalışmalar yapılmalıdır.

                ğ.Bakanlığımızın okullarımıza girmesi yasaklanmamış olan çeşitli dergi,kitap ve gazetelerde bulunabildiği   takdirde,Atatürk'le ilgili yabancı dille yazılmış,amaçlara uygun,tercümesi kolay şiir ve yazılar sınıflarda hazırlanacak haber levhalarına konulmalı ve öğrencilerin bu metinlerde geçebilecek,Atatürk'e aît kısa özdeyişlerle 0'nun hakkındaki güzel sözleri ezberlemeleri tavsiye edilmelidir.

               9.DİN BİLGİSİ DERSLERİNDE:

               Her fırsatta Atatürk 'ün genel olarak "Din" ve özel olarak "İslam Dini" hakkındaki görüşü,İslam Dinine olan saygısı kendi sözleriyle açıklanmalı;0'nun tutuculuk ve gericilik,yobazlık ve din istismarcılığına karşı olduğu hürafa,  safaath ve cehaletle mücadele ettiği üzerinde durulmalıdır.

Ayrıca gerek Temel Eğitim Okulları,gerekse Orta Öğrenim Kurumları sınıflarında öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak:

a."İslam Dininde Bilgiye Verilen Önem ve Yenilikler Karşısında İslam Dini","Sanat ve Bilim Hareketlerinin Gelişmesinde Türklerin Hizmetleri","Büyük Türk Düşünürleri","Bilgi ve Bilgin" konularında,Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden;Bilimsellik"Akılcılık,Çağdaşçılık ilkeleri açıklanmalı: Atatürk'ün San'at ve sanatçıya verdiği önem üzerinde durulmalı;Cumhuriyet döneminde kurulan kültür,bilim ve san'at kuruluşlarından bahsedilmelidir.

b.Vatan sevgisi konusunda,Atatürk'ün vatan ve millet anlayışı açıklanmalıdır.

c.Türklerin Tarih Boyunca İslam'a Hizmetleri konusunda Kurtuluş Savaşı ve bu savaşın İslam'a      kazandırdıkları üzerinde de durulmalıdır.

ç.Türklerin Meydana Getirdiği Hayır Kurumları konusunda,Atatürk zamanında Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına verilen önem belirtilmelidir.

d.Topluma karşı Görevlerimiz (Şehitlik ve Gazilik),konusu ile "Kahramanlık"konusunda,Atatürk’ün Türk    Vatanı ve Türk Milleti için,hayatını harcamak pahasına yaptığı mücadeleler (I.Cihan Savaşı,özellikle Çanakkale Muharebeleri.Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası İnkılap hareketleri),Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Atatürk'e verilen Gazilik unvanı üzerinde durulmalıdır.

e.Birlik ve beraberlik konusunda ,Atatürk'ün Milli Birlik ve Beraberlik İlkesi açıklanmalıdır.

f.Çalışma konusunda ,Atatürk'ün kişili~i örnek olarak ele alınmalıdır.

g.Din ve Dünya Ayrılığı ,Devlet ve Demokrasi konularında,Atatürk'ün Laiklik İlkesi açıklanmalı;Laikliğin   dinsizlik olmadığı vurgulanmalı ;Atatürk'ün konu ile ilgili ve birbirine bağlı diğer ilkeleri üzerinde durulmalı.0'nun en büyük eseri Cumhuriyet rejimine bağlılık pekiştirilmelidir.

Bunlar dışında,öğrencilerin sınıf seviyelerine göre,Atatürk'ün İslam Dini hakkındaki görüşleri veya Laiklik    İlkesi hakkında da ödevler verilmelidir.

10.BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNDE:

Bu derslerde yeri geldikçe öğrencilere ,Atatürk'ün Spor ve Sporcular hakkındaki sözlerinden yararlanılarak, Milli Eğitim Programlarında amaçlanan davranışları kazandırıcı telkinlerde bulunulmalıdır.

Kapalı spor salonu olmayan okullarda,yağışlı günlerde sınıflarda yapılacak derslerde,Atatürk'ün ünlü sporcularla ilgili hatıraları,Atatürk'ün spor hakkındaki görüşleri,Atatürk adına düzenlenen yarışmalar ve bunların önemi,"Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı”nın anlamı,"Dağ Başını Duman Almış Marşı"nın "Gençlik Marşı"olarak kabul edilişi gibi konular üzerinde durulmalı ve öğrencilere bunlara benzer ödevler verilerek,teorik çalışmalarda Atatürk'ün “spor bir medeniyet unsudur”,"Ben Sporcunun zeki,çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim"gibi özdeyişleri açıklanmalıdır.

Yöresel Kurtuluş günleri ile Atatürk'ün o İl’e lk gelişinin yıl dönümlerinde veya Milli Bayramlarda,Atatürk'ün sporla ilgili özdeyişlerinin adıyla,Okul Spor Yurtlarınca koşular ve yarışmalar düzenlenmelidir.

11.MÜZİK DERSLERİNDE:

a.En başta İstiklal Marşı'nın anlam ve önemi ayrıntılı olarak öğrencilere kavratılmalı ve bilgi seviyesinin gelişmesine göre solfejle söylenmesi öğretilmelidir.(Bayrak Törenlerinde Milli Günler ve Bayramlarda, Öğrencilerinin tümünün İstiklal Marşı'nın usulünce söylenmesi sağlanmalıdır.)

Yeri geldiğinde,İstiklal Marşı'nın T.B.M.M.de kabul edilmesi açıklanmalı,İstiklal Marşı'nın şiir olarak bütünü  okunmalı ve kıtalar açıklanmalıdır.

b.Atatürk ile ilgili marşlara yer verilmeli ve marşların güfteleri açıklanırken,Atatürk'ün kişiliği,ilke ve görüşleri ile ilgili bilgiler verilmelidir.

c.Fırsatlardan yararlanılarak,Atatürk zamanında açılan Konservatuar ile Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik bölümünün çalışmaları ve bu kuruluşların önemine değinilmeli.Atatürk'ün müziğe ve müzisyenlere verdiği değer belirtilmelidir.Atatürk'ün yetiştiği ortam ile geliştirdiği müzik ortamı açıklanmalıdır.

ç.Kabiliyetli öğrencilere,Atatürk,Yurt,Bayrak konularında marş güfteleri yazdırılması sağlanmalı ve bu konuda kişisel veya toplu olarak beste çalışmaları yaptırılmalıdır.

d.Yeri geldikçe Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler öğretilmelidir.İmkanlar ölçüsünde Atatürk ile ilgili müzik eserleri dinletilmelidir.

l2.RESİM-İŞ DERSLERİNDE:

a.Atatürk'ün,Sanat ve Sanatçıya verdiği önemle ilgili görüşlerine ilişkin,Blok ve Yazı Değerleri çalışmalarında afişler yaptırılmalıdır.

b.Türk Bayrağı yaptırılırken,İstiklal Marşı,Atatürk'ün bakımsızlık ilkesi üzerinde durulmalıdır.

c.Atatürk ile ilgili kitap isimlerinden,kitap kapağı çalışmaları yaptırılmalıdır.

ç.Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye ile Türk halkının durumu mukayeseli kompozisyonlara uyarlanmalıdır

d.Atatürk zamanında yaşamış tarihi hüviyeti olan kişiler veya eserleri sınıfa getirilerek,izlenimler resme dönüştürülmelidir.

e.Cumhuriyet Devri Ressam,Heykeltıraş ve Mimarları hakkında bil5iler toplanmalı;eserlerî,fotoğraf veya röprüdiksiyonları ile birlikte derlenmeye çalışılmalı ve panolarda sergilenmelidir.

f.Cumhuriyet Devrinde yapılan,çevrelerindeki anıt heykellerin resimleri ve tarihçelerinin toplanması ödev olarak verilmeli:ileride okullar arası işbirliği ile bu konuda bir belgenin hazırlanmasına yol açılmalıdır.

g.Okullardaki Atatürk Köşelerinin düzenlenmesinde,Köşede yer alacak Atatürk'e ait Resimlerde, öğrenci katkısı sağlanmalıdır.

ğ.Bu arada Kız Teknik Okulları Dış Giyim derslerinde kıyafet alanında yapılan yenilikler anlatılmalıdır. Endüstri Meslek Liseleri ve diğer Meslek Liselerindeki Meslek derslerinde ve uygulamalı çalışmalarda, yeri geldikçe Atatürk'ün San'at ve Sanatçıya verdiği önem açıklanmalıdır.

l3.SANAT TARİHİ DERSLERİNDE:

a.Bu derste de ilgisine göre Resim-İş derslerindeki etkinliklere yer verilmeli;Resim-İş öğretmenleriyle işbirliği yapılmalıdır.

b.Yeri geldikçe Atatürk'ün San'at ve Sanatçıya verdiği önem üzerinde ayrıntılı olarak durmalıdır.

c.Anadolu Medeniyetleri işlenirken,Atatürk'ün arkeolojik kazılara verdiği önem açıklanmalıdır.

ç.Atatürk'ün müzeciliğe verdiği değer belirtilmeli;öğrencilerin yakın çevrede Atatürk ile ilgili müzeleri görmeleri sağlanmalı derslerde müzede gördükleriyle ilgili izlenimleri anlattırılmalıdır.

d.Konuların ilgisine göre Atatürk'ün şehirciliğe verdiği önem ve Ankara'nın modern bir şehir haline    getirilmesindeki rolü üzerinde durulmalıdır.

l4.MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ DERSLERİNDE:

a.Bu dersi okutan öğretmenler derslerinde,Talim ve Terbiye Kurulunun 21.9.1979 gün ve 181 sayılı kararına bağlı olarak kabul edilen "Milli Güvenlik Bilgisi Ders Programlarının Uygulanması ve Yetiştirilmesine İlişkin Açıklamalar"ı daima göz önünde bulundurmalıdır.

b.Bu dersin öğretmenleri,Türk gençliğini,Atatürkçü olarak yetiştirmek;onları Atatürk İnkılabını yaşatacak ve güçlendirecek biçimde bilinçlendirmek için etkinlikle öğretim görevlerini sürdürürken o kurumda Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihini okutan öğretmenlerle aynı görüş doğrultusunda işbirliği yapmalıdır. Bunun için her iki dersin Programlarının başında yer alan "Kapsam" veya "Açıklamalar" birbirini tamamlayıcı şekilde düşünülerek dikkate alınmalı,derslerde aynı veya benzer konuların işlenmesinde ortak esaslar içinde hareket edilmelidir.

c.Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin konuları,çoğunlukla Atatürk'ü 0'nun İlke ve görüşlerini tanıtıcı ve kavratıcı şekilde programlanmış olduğuna göre;konular,İnkılap Tarihi derslerinde olduğu gibi aynı yöntemlerle işlenmeye alışılmalıdır.

ç.Yeri geldikçe Atatürk'ün kişiliği ve üstün nitelikleri üzerinde durulurken,bilhassa 0'nun askeri dehası,dersin gereğine göre ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

d.Atatürkçülüğün temel ilkeleri ayrı ayrı öğretilirken,bütünleyici ilkeler de noksansız olarak kavratılmalı ve   temel ilkelerle,bütünleyici ilkelerin birbirine bağlı olarak Atatürk İnkılabının dayandığı esaslar olduğu vurgulanmalıdır.

e.Bu dersin program kapsamındaki konular,çoğunlukla bu genelgemiz amacına uygun olduğundan,Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenleri,İnkılap Tarihi öğretmenleriyle birlikte,okullarında Atatürkçülüğün kavratılması ve benimsetilmesi için yapılan etkinliklerde gereken katkıda bulunmalıdırlar.

Bütün bu çalışmalar,okullarda yapılacak toplantılarda,okul ve çevre şartları göz önünde tutularak plan ve   programlara alınırken,uygulama imkanı olmayan etkinliklere yer verilmemeli;yıl içindeki müteakip toplantılarda, yapılan çalışmalar ele alınmalı ve önceden alınan kararların uygulama yönleri eleştirilmeli,öğrenci bilgi ve yaş seviyesine göre yararlı ve verimli çalışmaların geliştirilerek devam ettirilmesi sağlanmalıdır.


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarının plânlı bir biçimde yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim çalışmalarında uygulanacak olan plânın tanımı, niteliği, önemi, içeriği, türleri, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Lise Yönetmeliği, Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Örgün Eğitim Kurumu: Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,
d) Yaygın Eğitim Kurumu: Örgün  Meslekî ve Teknik Eğitimin yanında veya dışında uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlayan bir meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklere uyumlarına olanak sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgili, istek ve gereksinimlerine uygun eğitimlerle sertifika ve belgeye götüren eğitim kurumlarını,
e) Ders Yılı: Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi, 
f) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
g) Plân: Bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen; ilkeler bütününü,
h) Eğitim ve Öğretim Kurumları: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim ile yaygın eğitim kurumlarının her birini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Plânın Önemi, Gerekliliği, Yararları ve İlkeleri
Plânın önemi
Madde 5 –Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır.
Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir.
Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla  birlikte plânlanmalıdır.
Plân yapmanın gerekliliği
Madde 6 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek  yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir.
Eğitim ve öğretim plânlı, programlı olarak yapılan  geliştirici bir çalışmadır Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi plânlamaya gereken  önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile olanaklıdır.
Ayrıca Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, meslekî ve teknik eğitim ile yaygın eğitim kurumları yönetmelikleri ile bu kurumların eğitim-öğretim programlarında eğitim-öğretim çalışmalarının plânlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.
Plânlı  çalışmanın yararları
Madde 7 – Eğitim-öğretimde plânlı çalışmanın yararları şunlardır:
a)  Plânlar; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur.
b)  Öğretimin plânlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır.
c)  Öğretim programlarının plânlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar.
d) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, ve düzenli çalışmasını sağlar.
e)  Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
f)   Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.
g)  Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin  güvenilir olmasını sağlar.
h)  Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
i)  Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.
Plân yapmanın ilkeleri
Madde 8 - Plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.
b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler, çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır.
c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikteolmalıdır.
d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.
e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur.
f) Her plân  belli bir süreyi kapsayacak şekilde  olur.
g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Plân Çeşitleri, Yıllık ve Günlük Plânların Yapılışı
Plân çeşitleri
Madde 9 –Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır.
Ünitelendirilmiş yıllık plân
Madde 10 – Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve plânlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır.
Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, ünitelendirilmiş yıllık ders ve plânlarını kendi mevzuatı hükümlerine göre hazırlar.
Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak  hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.
Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir.
b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.
c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin  kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,
d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.
e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.
f) Ünitelendirilmiş Yıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.
g) Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.
Ünitelendirilmiş yıllık plânın yapılışı
Madde 11 - Ünitelendirilmiş yıllık plân aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır.
b) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.
c) Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır.
d) Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder.
e) Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler.
Ders plânı
Madde 12 - Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma sorulan, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.
Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir.
Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.
Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.
Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.
Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
Ders plânı;
a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir.
b) Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır.
c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlamalıdır.
d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır.
e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgelemelidir.
f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır.
g) Eğitim-öğretim süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır.
h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.”
Yürürlük
Ders plânının hazırlanması
Madde 13 – Ders plânı hazırlanırken;
a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi,
b) İşlenecek konu örüntüsü,
c) Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları,
d) Konunun  işleneceği tarih ve olası süre,
e) Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacak kaynakları,
f) Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler,  gerekiyorsa güvenlik önlemleri, deney ve gözlemi,
g) Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri ve farklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma,
h) İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,
 i) Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirme yaklaşımı
saptanır.  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Ortak hükümler
Madde 14 – Eğitim-öğretim çalışmalarının plânlanması ile ilgili ortak hükümler şunlardır: 
a) Bakanlığımıza bağlı her tür ve düzeydeki eğitim-öğretim kurumları ile yurt dışındaki okullar bu Yönergede ön görülen esasları uygular.
b) Her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.
c) Okul müdürleri öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyup uymadıklarını denetler.
d) Ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları, okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.Günlük  plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun plânlar yapılabilir. Okul yönetimi bu iş birliğinin sağlanması için gerekli plânlamayı ve görevlendirmeleri yapar.
e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük ders plânları; okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri ve ders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Okul yönetimi tarafından tutanakla  belirlenen plânlama çalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır.
Ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânları, programlar, plânlama çalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 15 – 25 Mayıs 1981 gün ve 3817 sayılı Bakanlık onayı ile yürürlüğe konan ve 22 Haziran  1981 gün ve 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Eğitim-Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 16 – Bu Yönerge, 2003-2004 Öğretim Yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 – Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

                                                                                                                                                                                                                                      EK-1
...............................................................................,,,,OKULU.......................................................DERSİ....................................................SINIF
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
SÜRE
ÜNİTE : ............................................................................................................................................................................................................................
AY
HAFTA
DERS SAATİ
HEDEF VE DAVRANIŞLAR
KONULAR
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ
DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
EYLÜL
1.  HAFTA
2. HAFTA
3. HAFTA
4. HAFTA

ÖRNEK-1
DERS PLÂNI
BÖLÜM 1
Dersin adı
Sınıf
Ünitenin Adı/No
Konu
Önerilen Süre
BÖLÜM II
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça
* Öğretmen
* Öğrenci
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
•  Dikkati Çekme
•  Güdüleme
•  Gözden Geçirme
•  Derse Geçiş
• Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)
•  Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)
•  Özet
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme
•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
BÖLÜM IV
Plânın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Ders/Sınıf Öğretmeni
             Uygundur .../.../...
              İmza
              Adı Soyadı
                                Okul Müdürü
AÇIKLAMALAR
1. Örnek ders plânının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders plânı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir.
3. Bu plân dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir.
4. Bu ders plânı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plân olarak yapılır.
ÖRNEK-2
DERS PLÂNI
BÖLÜM 1
Dersin adı
Sınıf
Ünitenin Adı/No
Konu
Önerilen Süre
BÖLÜM II
Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü
Güvenlik Önlemleri (Varsa):
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça
* Öğretmen
* Öğrenci
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri
Sözel-Dilsel
Doğacı
Sosyal-Kişiler Arası
MantıksalMatematiksel
İçsel-Bireysel
Görsel-Uzaysal
Müziksel-Ritmik
Bedensel-Kinestetik
Özet
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
   Değerlendirme
•  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme
   Değerlendirme
•  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
           
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Ders/Sınıf Öğretmeni                                                                   Uygundur .../.../...
                   İmza
                   Adı Soyadı
                                      Okul Müdürü
AÇIKLAMALAR
1. Örnek ders plânının içeriği aynı kalmak koşulu ile biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders plânı, öğretmeni ilgili ders programında yer alan birbiri ile ilgili kazanımlar, hedef ve hedef davranışlar dikkate alınarak aynı ders için bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla ders saati için yapılabilir.
3. Bu plân dersin kapsamı, öğrenci özellikleri, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için ayrı ayrı yapılabilir.
4. Bu ders plânı ilköğretim 1-5 sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında her bir ders için ayrı ayrı olmak kaydıyla günlük plân olarak yapılır.