DÖNER SERMAYE SAYMANLARI MAĞDUR EDİLMESİN

Bilindiği üzere 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın teşkilat yapısında değişiklik yoluna gidilmiştir. Önceden İşletmeler Dairesi Başkanlığına bağlı olan döner sermaye işletmeleri, KHK ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. KHK ile getirilen değişiklikler çerçevesinde Bakanlık tarafından mevzuatta değişiklik yoluna gidilmesi beklenmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada, Danıştay 2. Dairesinin 2010/3939 E. Sayılı ve 17.01.2011 tarihli kararı ile 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1/a maddesinde yer alan “yönetim hizmetleri grubu”na Milli Eğitim Bakanlığı’nda “sayman” unvanıyla görev yapan personelin dahil edilmemesi ve aynı Yönetmeliğin 7/a maddesinde şube müdürü kadrosuna atanabilecekler arasında saymanlara yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen Yönetmelikte yargı kararı doğrultusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kanun Hükmünde Kararnamenin “Sözleşmeli Personel ve Ek Ödeme” başlıklı 42. maddesinin 3. fıkrasında; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele yapılacak ek ödemenin oranı ile usûl ve esaslarının, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirleneceği belirtilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde bahsi geçen Danıştay kararı doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılarak, saymanların yönetim hizmetleri grubuna dahil edilmesi; Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerinde görev yapan “sayman” unvanlı personelin alacağı ek ödemeye ilişkin düzenlemelerde, Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasları Eki 3 Sayılı Cetvelde döner sermaye saymanlarına ödenen ek ödeme tutarının dikkate alınması ve belirlenecek oranın MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan “yönetim hizmetleri grubu”nda sayılan personele yapılacak ek ödemenin altında kalmaması hususunda talepte bulunduk. 

 

Ek Ödeme İle İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)

 

Mahkeme Kararının Uygulanması İle İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)