HAKSIZ LOJMAN ZAMMINA DAVA AÇTIK

 2010 yılına zamla başlayan hükümet, kamu çalışanlarının %2,5+2,5 'lık zammı yeterli görürken, sosyal yardım niteliğindeki kamu lojmanları kira ve yakacak bedellerine yaklaşık olarak %25 olarak artırmıştır. Konfederasyonumuz hukuka aykırı bu durumun iptali amacıyla Danıştay'a dava açmıştır
Dava dilekçesi ektedir.
                                                                          DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                        ANKARA                                                        YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR  

DAVACI                    : Türkiye Kamu-Sen

Dr. Mediha Eldem sok. No: Kocatepe / ANKARA

 

VEKİLİ                      : Av. İlhan KARA

Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA

 

DAVALI                    : Maliye Bakanlığı-ANKARA

                                   TEBLİĞ TARİHİ     : 31.12.2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete  

DAVA KONUSU      :31.12.2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 325 Sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 1, 2, 3. maddelerinin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebinden ibarettir.

  DAVANIN İZAHI  

            31.12.2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 325 Sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 1, 2, 3. maddelerinin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebinden ibarettir.

            Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamında yer alan aylık kira bedeli olarak, yaklaşık %25 bir artış gerçekleştirilerek fahiş bir bedel tespit edilmiştir. Kamu konutlarındaki artışa ilişkin yapılan bu tespit açıkça hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 5. maddesinin 2.fıkrası; “Konutların aylık kira bedelleri, personelin aylık veya ücretinden peşin olarak bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilir ve genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda hazineye, diğerlerinde kendi bütçelerine irat kaydedilir.”Hükmüme yer verilmektedir.

  Bu yasa dayanak gösterilerek çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğinin konutların tipleri ve aylık birim bedelleri ile yakıt giderleri bedellerinin tespiti başlıklı 21. maddesinde konut tipleri tanımı yapılarak, 7. bendinde;

(G) Tipi konutlar;

Kamu kurum ve kuruluşlarının, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri uyarınca, konutların ısınma, müşterek hizmet ve ihtiyaçlar ile ortak tesis ve ortak kullanım alanlarının tüm giderlerinin konutta oturanlar tarafından karşılanması zorunluluğu olan kalorifersiz ve kaloriferli konutlardır.

b) Kamu konutlarının, tiplerine göre aylık kira bedellerinin hesaplanmasına esas olacak aylık kira ve yakıt birim bedelleri, sosyal yardım amacı da göz önünde bulundurularak, Maliye ve Gümrük Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları temsilcilerinden teşekkül eden komisyon tarafından her takvim yılının başlangıcından en az üç ay önceden belirlenir. Başbakanın onayı ile yılbaşından itibaren uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulur. Hükmü yer almış,

 

Yakıt İhtiyacının Tespiti Usulü Başlıklı 29. Maddesinde ise; “Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarı, bu Yönetmeliğe ekli (9) ve (10) sayılı cetvellerde gösterilen esaslara göre, her konut blok veya grupları için ayrı ayrı olmak üzere, her yıl Mayıs ayının ilk onbeş günü içinde tespit edilir.”

Kamu konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu yakıt miktarından fazla ihtiyaç duyulan yakıt, konutlarda oturanlar tarafından karşılanır.(*) Hükmü ile de hangi hallerde kamu konutlarında oturanlardan hangi hallerde ilave yakıt bedeli alınacağı hüküm altına alınmıştır.”