KALİTENİN EVİ: TÜRK EĞİTİM-SEN

İnsan olarak bir başka kişiye sevgimizi, saygımızı sözle ya da davranışlarımızla ifade eder veya gösteririz. Kurum ve kuruluşlar ise üye veya müşteriye olan saygısını kaliteli hizmet, kaliteli ürün sunarak gösterirler. Bu da ancak kalite yönetim sistemini benimsemek ve uygulamaktan geçer. Çok fazla bu yönüyle konuşulmasa da kendi alanında dünyada sayılı ve ülkemizin tek belgelendirme ve standart kuruluşu olan Türk Standardları Enstitüsü’nden Kalite Yönetim Sistemi belgesi alabilen ve bunu başarıyla uygulayan tek sivil toplum örgütü ve sendikası Türk Eğitim- Sen’dir.

ISO 9001 Standardı nedir? ISO9001, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi Teknik Komitesi tarafından geliştirilen uluslararası bir belgelendirme standardıdır. ISO9001 Standardı organizasyonların kalite sistemlerinin ISO Standard Prosedürleri'ne uygun olarak değerlendirilmesini ve ürün veya hizmetin kalitesinin hem organizasyon hem de organizasyonun müşterileri ve tedarikçileri açısından en iyi hale getirilmesini sağlar.

Bu belgeyi almak bir zorunluluk mudur? Hayır.
Ama üyesine saygı duyan,
Sendikal faaliyetlerinin merkezine üyesini koyan,
Birinci önceliği üye memnuniyeti olan,
Sorumlu sendikacılık anlayışını benimseyen Türk Eğitim-Sen kendini zorunlu hissetmiştir.
Tarafsız ve konusunun uzmanı bir kuruluşa:
— Gel beni denetle
— Eksik yönlerimi bana göster.
— Zayıf yönlerimi söyle.
diyebilme erdemini gösterebilen kaç sivil toplum örgütü ve sendika tanıyorsunuz?
İşte Türk Eğitim-Sen bunu başarabilmiş bir sendikadır.
Sendikamız kalite politikasını “Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde; çalışanların ihtiyaçlarını belirleyerek, hizmetlerimizde verimliliği arttırmak ve etkinliğimizi sürekli iyileştirmek suretiyle üyelerimizin memnuniyetini sağlamak Türk eğitim sistemiyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.” şeklinde belirlemiştir.

Belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.
ISO 9000'in esasları yeni standart, proses modelli olup ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri, performans arttırıcı esaslarında tanımlanan sekiz temel yönetim esası üzerine kurulmuştur.

Bunlar:
1. Müşteri odaklılık: Bir kuruluşun varlığı müşterilerine bağlıdır. Dolayısıyla halen mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamaya, müşteri isteklerini karşılamaya ve müşteriye beklentisinin üzerinde hizmet sunmaya çalışmalıdır.
2. Liderlik: Liderler kuruluştaki amaç ve hedef birliğini sağlarlar. Çalışanların kuruluşun hedeflerine ulaşmaya yönlendirileceği bir ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak liderin sorumluluğundadır.
3. Çalışanların katılımı: Bir kuruluş, tüm seviyedeki çalışanlardan oluşmaktadır ve çalışanların katılımı, onların yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılabilmesini sağlar.
4. Proses yaklaşımı: İlgili kaynaklar ve eylemler bir proses olarak yönetilirse planlanan bir sonuca çok daha etkin bir şekilde ulaşılabilir.
5. Yönetimde sistem yaklaşımı: İlişkili prosesleri bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek kuruluşun hedeflerine ulaşma konusundaki etkinliğine katkıda bulunur.
6. Sürekli gelişme: Kuruluşun toplam performansının sürekli geliştirilmesi kuruluş için kalıcı bir hedef olmalıdır.
7. Karar verme sürecine olgulara dayalı yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayanırlar.
8. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler: Bir kuruluş ve onun tedarikçileri karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdırlar. Karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki her iki tarafın da deger üretme yetisini geliştirir.
Bu sistemin uygulanması ile şu yararlar elde edilmeye çalışılmıştır:

1. Kuruluşun imajının güçlenmesi,
2. Üye memnuniyeti,
3. Üye artışı,
4. Rekabet gücünün artması,
5. Daha iyi tedarikçi ilişkileri,
6. Yönetimin etkinliği,
7. Olumlu kültürel değişim,
8. Kalite bilincinin oluşması,
9. Daha iyi bir dokümantasyon,
10. Sistematikleşmek,
11. Standardizasyon ve tutarlılık,
12. Etkinlik ve üretkenlik artışı,
13. Maliyetlerin azaltılması,
14. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

Kalite Yönetim Sistemini 2004 yılından bu güne kadar başarı ile uygulayan sendikamız kendisine çizdiği yolda kalite politikasından taviz vermeden yürümeye devam edecektir. Ama unutulmaması gereken bir şey daha var ki: Kalite herkesin işidir.


“Aynı gökte uçarlar ama kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır.”