SENDİKAMIZDAN BİR KAZANIM DAHA: HERKES YOLLUĞUNU ALACAK!
        Bilindiği üzere 6245 sayılı Kanun değiştirilerek 4969 sayılı kanun çıkarılmış ve bu kanunun 10/1. maddesi ile  “ kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ibaresi getirilmiş idi. 

        Türk Eğitim Sen olarak açtığız davalarda ibarenin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesine başvurulmasını talep etmemiz üzerine,  6 ildeki İdare Mahkemeleri bu talebimizi haklı bularak, söz konusu hükmün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

           Bu başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi söz konusu ibarenin Anayasanın 2. ve 10. maddesine aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermiştir.

Karar gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: 

           “Nakil işlemi sonucunda, görev yeri değişen kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, isteklerine dayalı olarak nakledilmiş bile olsalar, söz konusu külfetin kamuca karşılanması icap ettiğinden, iptali istenilen kural, Anayasa’nın 2. maddesiyle bağdaşmamaktadır.

          Öte yandan, Anayasa’nın 10. maddesindeki “Kanun önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır.
  
          Kendi yazılı talepleri üzerine nakledilen kamu görevlileri ile re’sen nakledilen kamu görevlilerinin, nakil işleminin hukuksal niteliği yönünden ve yer değiştirmeye bağlı olarak ödenen harcırah bakımından, aynı hukuksal konumda oldukları kuşkusuzdur. Aynı hukuksal konumda olanlar arasında farklı kurallar öngörülmesi Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur.

          Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” 

        Yukarıda belirtilen gerekçede de belirtildiği üzere, HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN, BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE ATANAN MEMUR YOLLUK ALABİLECEKTİR. 

        Anayasa Mahkemesinin kararı 5335 sayılı kanunun da Anayasaya aykırı olduğunu ortaya koyan bir karardır. 

        Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararı Resmi Gazetede yayınlanmadan, 5335 sayılı kanun çıkarılmış ve iptal edilen hükme benzer bir hüküm getirilmiştir. 

         Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan gerekçesi karşısında, 5335 sayılı kanunun 4. maddesi ile getirilen hüküm de Anayasaya aykırı duruma düşmektedir. Çünkü 5335 sayılı kanunun 4. maddesinde de aynı hukuki statüde bulunanlara farklı hükümlerin uygulanması öngörülmüştür. Bu nedenle söz konusu hüküm de Anayasaya aykırı duruma düşmektedir. 

         Bu durumda tüm memurlar, bir yerden başka bir yere nakledilmeleri halinde yolluk alabilecektir.

        Öte yandan 22 Temmuz 2003 tarihinden itibaren yolluk alamayanlar müracaat etmeleri halinde yolluklarını alabileceklerdir.

       Daha önceden bir yerden başka bir yere atanıp ta yolluk alamayan memurlar, atamadan sonra görev yaptıkları okul ya da kurumlara bir dilekçe ile başvuracaklar, yapılan başvuruya olumsuz cevap verilmesi durumunda,  yolluğun alınabilmesi için dava açılacaktır.
 
       Birden fazla atama ile yer değiştiren memurlar, her bir atama için ayrı dilekçe vereceklerdir. Her bir atama için ayrı dava açılacaktır. 

       İlk atama ile atandıktan sonra yolluk alamayanlar da Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmek üzere, halen çalışmakta oldukları okula dilekçe verecekler, olumsuz cevap verilmesi durumunda dava açılacaktır. 

       Dava açma süresi 60 gündür. Bu süre başvuru dilekçesine verilen cevabın, tebliğinden itibaren başlamaktadır.
 
       Örnek dilekçeler, Anayasa Mahkemesine gönderme karar örneği ve Anayasa Mahkemesi kararı  ektedir.                                                   …………………. OKULU – KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 4969 sayılı kanunla değişik 10 / 1. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, …/ … / tarihli atama üzerine alamadığım yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi talebidir.
                                  …………… ili …………. İlçesinde görevli iken …….. tarihli ve ….. sayılı atama işlemi ile ……… ili …….ilçesine atandım. Bu atama nedeniyle tarafıma yolluk ödenmedi. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 4969 sayılı kanunla değişik 10 / 1. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K sayılı kararı ile iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.  Bu nedenle …/ … / tarihli ve … sayılı  atama üzerine alamadığım yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ../…/ 
(İlk atamalar için )
…………………. OKULU – KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE
( MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE)

 KONU: 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 4969 sayılı kanunla değişik 10 / 1. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, …/ … / tarihinde ilk atama ile atanmam üzerine alamadığım yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi talebidir.
                                  …………… ili …………. İlçesinde ikamet etmekte iken …….. tarihli ve ….. sayılı ilk atama işlemi ile ……… ili …….ilçesine atandım. Bu atama nedeniyle tarafıma yolluk ödenmedi. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 4969 sayılı kanunla değişik 10 / 1. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin 2004 / 54 E – 2005 / 24 K sayılı kararı ile iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.  Bu nedenle …/ … / tarihli ve … sayılı ilk atama üzerine alamadığım yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ../…/