BAKANLAR KURULU HAKEM KURULUNA KİMİ SEÇTİ?

KESK’e bağlı Kültür Sanat Sen’in itirazı sebebiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 17 Ağustos 2013 tarhinde saat 14:00’da toplanacak. Toplantıda sadece kültür hizmet kolundaki itirazlar görüşülecek, genel toplu sözleşmeye itiraz yetkisi sadece Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya ait olduğu ve Memur Sen tarafından her hangi bir itiraz olmadığı için zam oranlarını kurul görüşemeyecek.

Kurul 11 üyeden ouşmaktadır, Sendika Kanunun 24. Maddesinin e fıkrası gereği konfederasyonlar kurula akademisyen üye teklif edebilmektedir. Buna göre bu bu yıl Memur Sen 3 üye, Kamu Sen 2 üye, KESK 2 üye ismini kurulda görev yapmak üzere teklif etmiştir.

Kamu oyunun çok yakından bildiği üzere 2012 yılında yapılan Toplu Sözleşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda Memur Sen’in teklif ettiği Doç. Dr. Aydın Başbuğ, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmiş ve toplantıda Hükümetin teklifine evet oyu vermişti.

Bu yıl yapılan Toplu Sözleşmede, sadece 1 hizmet kolunda itiraz olmuş ve kanun gereği kurul tekrar toplanmak zorunda kalmıştır. Konfederasyonların teklif ettiği 7 öğretim üyesi arasından, yine, geçen yıl olduğu gibi, Memur Sen’in teklif ettiği isim olan Doç Dr.Onur Ender Aslan Bakanlar Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Bakanlar Kurulunun kararına göre, TODAİ’de görev yapan, öğretim üyesi Doç. Dr. Onur Ender Aslan, 2013 toplu sözleşmelerinde Kültür Sanat Sen’in itirazının değerlendirileceği Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda görev yapacaktır.

Bakanlar Kurulunun 2 yıldır, akademisyen üyeyi, Memur Sen’in teklif ettiği isimler arasından seçmesi manidardır. Bakanlar Kurulunun, neden Memur Sen’in teklif ettiği isimleri 2 yıldır seçtiğinin takdiri kamu oyuna ait olmakla birlikte, diğer konfederasyonların teklif ettiği isimlerin seçilmemesi dikkat çekicidir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda, 11 üyeden 6’sı hükümeti temsil etmektedir. Sendikalardan taraf olan 5 kişinin, 1 tanesi olan,  Memur Sen’in teklif ettiği akademisyen üyenin Bakanlar Kurulu tarafından seçilmiş olması, Bakanlar Kurulunun Hakem Kurulunda işi şansa bırakmak istememesinden kaynaklanmaktadır. Geçen yıl Memur Sen’in akademisyen üyesinin Hükümet teklifine evet dediği düşünüldüğünde, Bakanlar Kurulunun aldığı kararın, ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.

Hakem Kurulu ile ilgili Sendika Kanunun 24. Maddesi aşağıdadır. Kamu oyunun bilgisi olması sebebiyle Kanunu aynen yayınlıyor ve sürekli Memur Sen temsilcisi hakem Kuruluna seçilecekse, diğer konfederasyonların isim teklif etmesinin bir anlamı olup olmadığını Bakanlar Kuruluna sormak istiyoruz. Bakanlar Kurulunun, 2 yıldır, Hakem Kurulu için Memur Sen’in teklif ettiği akademisyen üyeyi seçmesinin nasıl yorumlanması gerektiğinin takdiri ve yorumlamasını kamu çalışanlarına bırakıyoruz.

MADDE 24 – 4688 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

MADDE 34 – Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye,

b) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,

c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye, olmak üzere onbir üyeden oluşur.

Kamu İşveren Heyeti Başkanınca görevlendirilen üyeler, konfederasyonlarca belirlenen üyeler ile öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından iki hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.

TÜRKİYE KAMU SEN GENEL MERKEZİ