TARİHİ BAŞARI FIRSATI KAÇIRILMIŞTIR

 

 NE ALDILAR

1-2014 YILINDA BRÜT 175 TL, NET 123 TL ZAM (ENFLASYON FARKI OLUŞURSA 2014 YILINDA ÖDENMEYECEK)

2-2014 YILINDA ÖĞRETMENLERE 1. ALTI AYDA BRÜT 75, 2. ALTI AYDA BRÜT 75 TL EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI (Öğretim elemanları için 364, öğretmenlere 328, şeflere 109, memur ve hizmetlilere ise 73 lira özel hizmet tazminatı istemişlerdi, ancak, sadece  öğretmenlere 75+75 TL eğitim öğretim tazminatı alabildiler, bu da istedikleri 328 TL nin yüzde 45’ine denk gelmektedir.)

3-2014 YILINDA SENDİKA ÜYELERİNE AYDA 5 TL TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ.(Kendi üyelerine yüzde 50 artırımlı ödenmesini talep etmişlerdi, ancak bizim karşı duruşumuz sonucunda sendika kanununa, çok daha önemlisi ahlaka uygun bir talep olmadığı anlaşılmıştır. Kamu işveren kurulu talebi reddetmiştir.

4-2015 YILINDA 3+3 ZAM VE ENFLASYON FARKI

5-Okul müdürleri ve baş müdür yardımcılarının maaş karşılığı haftada 2 saat derse girmesi.(Hüseyin Çelik döneminde getirilmiş bir uygulama idi.Yıllardır sendikalar bunun değişmesini talep etmekteydi, daha önceki uygulama yöneticiler 1 saat dahi derse girseler, maaş karşılığı görevini yapmış sayılıyorlardı. Masada konu gündeme geldiğinde Genel Başkanımız İsmail Koncuk’ta, uygulamanın inatla yapılan bir yanlış olduğunu vurgulamış,  müdür yardımcılarının da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğini ifade etmiştir, tüm açıklamalara karşın, karar sadece okul müdürleri ve baş müdür yardımcılarını kapsar şekilde imzalanmıştır. Zaman olsaydı, Toplu Sözleşme kararlaştırıldığı gibi 21 Agustos tarihine kadar devam etseydi, müdür yardımcıları da kapsama alınabilirdi.)

6-2012 yılında mutabakata varılan konular, bu toplu sözleşmede tekrar yazılmış olup, yeni kazanımlar değildir.

Yukarda 6 madde halinde sıralayabileceğimiz Toplu Sözleşmeler tabiri caizse, başlamadan bitmiştir. Aşağıda eğitim  hizmet kolunda yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in Toplu Sözleşmelerde resmi olarak sunduğu talepler yer almaktadır.Aşağıda ifade edilen talepleri incelediğinizde, talep edilenler ile, elde edilenler arasında dağlar kadar fark olduğu görülecektir.

İlgili sendika tarafından, internet sitelerine verilen reklamlarla, TARİHİ BİR BAŞARI ELDE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMEKTEDİR.

GERÇEK ANLAMDA TARİHİ BİR BAŞARI ELDE EDİLEBİLİRDİ

2012 Toplu Sözleşmelerde elde edilmesi gereken en az 300-400 TL, yi ve yetkili sendikanın bu yıl talep ettiği 328 TL yerine, 75+75 TL alınabilmesi, akademisyenlere ve diğer eğitim çalışanlarına hiç tazminat veya ek ödeme alınamaması ne kadar başarıdır? Bunun takdiri eğitim çalışanlarına aittir.

Esasen, Toplu Sözleşme bakımından elimizin en güçlü olduğu bir dönemdeydik.2014 yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, muhtemel anayasa referandumu ve 2015 yılında yapılacak Genel Seçimler sebebiyle Hükümet, sendikalar karşısında daha zayıf durumdaydı. Bu avantajlara rağmen, Toplu Sözleşme, 1 Ağustosta yapılan çalışma takvimi ve gündem oluşturulması ile başlamış, tek ciddi görüşme 6 Ağustosta yapılmıştır. 7 Ağustosta ise, plansız bir toplantı yapılmış, diğer sendikalar sadece basın açıklamasına davet edilmiştir.

Halbuki, yapılan çalışma takvimine göre görüşmelerin 21 Ağustosta sonuçlanması planlanmıştı.Yani, planlanan günden tam 14 gün önce apar topar imzalar atılmış hem genel talepler hem de hizmet kollarının talepleri tartışılmamıştır.

Bu kadar acele edilmemiş olsaydı, aşağıda EBS tarafından teklif edilen bir çok talep masada kabul ettirilebilirdi. Evet, tarihi bir fırsat, göz göre göre kaçırılmıştır. Acemilik, teslim olmuşluk, emir ve talimatla yapılan sendikacılık anlayışı bu sonucu hazırlamıştır. Öylesine acele davranılmıştır ki, diğer sendikalar eyleme planlarını dahi hayata geçirememiştir. Bu eylemler ve seçim süreci sebebiyle elde olan avantajlar birlikte değerlendirilerek, Toplu Sözleşme masası baskı altına alınabilirdi. Adeta, bu acelecilikle, sendikaların eylem yapmasının da önüne geçilmiş, fırsat verilmemiştir.

Yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in aşağıdaki taleplerini lütfen dikkatlice okuyunuz. Bu talepleri elde edilenlerle bir kıyaslayarak başarı oranını hesaplayınız. Başarılı olmak, elde edilebilecek hakların ne kadarının elde edildiği, ne kadarının elde edilemediği ve elimizdeki avantajların ne kadar iyi kullanılabildiği, iyi bir strateji takip edilip edilemediği değerlendirmelerinin yapılması sonucunda hesap edilmelidir. Elde ettiklerimiz tamam da, hiç yoktan kaybettiklerimizin hesabını kim verecektir? Arkasında duramayacağınız taleplerin anlamı nedir?

Takdir eğitim çalışanlarınındır.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

NE İSTEMİŞLERDİ?

EBS’BİN AŞAĞIDAKİ TALEPLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLU

2014 - 2015 YILLARI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

I.             Kazanılmış Haklar

29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

01.06.2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının eğitim, öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 23 ila 33 üncü maddeleri, 01.01.2014 – 31.12.2015 tarihleri arası dönemde de aynı şekilde uygulanmalıdır.

 

II.            Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan personelin mali ve sosyal haklarına dair talepler

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personelin ek göstergesi

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde;

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil şube müdürü kadrolarında bulunanlar ile eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı kadrolarında bulunanların ek göstergeleri; 1’nci derecede bulunanlar için 3600; 2’nci derecede bulunanlar için 3000; 3’üncü derecede bulunanlar için 2200; 4’üncü derecede bulunanlar için 1600 olarak uygulanmalıdır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan yukarıda sayılanların dışında kalanlar ve Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen kadrolarında bulunanlar ile diğer tüm hizmet sınıflarına dâhil kadrolarda bulunanların mevcut ek gösterge oranları 600 puan artırılmalıdır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanların ek göstergeleri; 1’nci derecede bulunanlar için 2200; 2’nci derecede bulunanlar için 1600; 3’üncü derecede bulunanlar için 1200; 4’üncü derecede bulunanlar için 1100 olarak uygulanmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı Kadrolarında çalışan personelin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki tazminatları

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında tüm hizmet sınıflarında çalışan personel yönünden, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli; (II) sayılı Cetvelde sayılan şube müdürü, işletme müdürü, şef, enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreteri, genel sekreter yardımcısı, eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, uzman, programcı, çözümleyici, mütercim, araştırmacı, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, il eğitim denetmenleri ve yardımcıları ile Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki kadrolarda bulunanlar için belirlenen özel hizmet tazminatı oranları, 10 puan artırılmalıdır.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”a ekli (III) sayılı Cetvel’in (Diğer Tazminatlar) “A.Eğitim–Öğretim Tazminatı” bölümünde yer alan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlar için öngörülen eğitim-öğretim tazminatı oranları, 45 puan artırılmalıdır.

Karara ekli (II) sayılı Cetvel’in (Özel Hizmet Tazminatı) “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri”  bölümünün 16 ve 17 nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde “şef” unvanlı kadrolarda yer alanlar için öngörülen tazminat oranları, yukarıdaki oranlara ilaveten ayrıca 15 puan artırılmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı kadrolarında bulunanların 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında öngörülen tazminat oranları, mevcut cetvellerde öngörülen oranlara ilaveten ayrıca 20 puan arttırılmalıdır.

Bu suretle ödenecek miktarlar, damga vergisi dâhil herhangi bir vergiye tabi tutulmamalı; 5510 sayılı Kanun gereği sigorta primine esas kazanca; 5434 sayılı Kanun gereği emekli keseneğine esas aylığa dâhil edilmelidir.

Getirilen talep ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar gereği Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında tüm hizmet sınıflarında çalışan personele ödenmekte olan tazminat oranlarının 10 puan yükseltilmesi suretiyle tazminat miktarlarında 73.-TL artış sağlanmış olacaktır. Bu artışa ilave olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunan öğretmenlerin tazminat miktarlarında 327.-TL, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ve eğitim uzmanlarının tazminat miktarlarında 145.-TL, şeflerin tazminat miktarlarında ise 109.-TL ayrıca artış sağlanmış olacaktır.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Kadrolarında çalışan personelin ek tazminatı

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1’inci bölgede görev yapanlara %10’u; 2’nci bölgede görev yapanlara %30’u; 3’üncü bölgede görev yapanlara %40’ı; 4’üncü bölgede görev yapanlara %50’si; 5’inci bölgede görev yapanlara %60’ı; 6’ncı bölgede görev yapanlara %75’i; 7’nci bölgede görev yapanlara %90’ı oranında ek tazminat ödenmelidir.

Yukarıda yer alanlara ilaveten Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %25’i, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapanlara ise ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %15’i oranında ek tazminat ayrıca ödenmelidir.

Bu suretle ödenecek miktarlar, damga vergisi dâhil herhangi bir vergiye tabi tutulmamalı; 5510 sayılı Kanun gereği sigorta primine esas kazanca; 5434 sayılı Kanun gereği emekli keseneğine esas aylığa dâhil edilmelidir.

Bu talebin kabulü halinde örneğin;

1- Birinci Bölge’de bulunan Kırşehir ili Boztepe ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 73 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 255 TL;

2- İkinci Bölge’de bulunan Çankırı ili Çerkeş ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 218 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 401 TL;

3- Üçüncü Bölge’de bulunan Tokat ili Başçiftlik ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 291 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 473 TL;

4- Dördüncü Bölge’de bulunan Artvin ili Şavşat ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 364 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 546 TL;

5- Beşinci Bölge’de bulunan Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 437 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 619 TL;

6- Altıncı Bölge’de bulunan Van ili Erciş ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 546 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 729 TL;

7- Yedinci Bölge’de bulunan Bingöl ili Yedisu ilçesinde görev yapmakta olan bir öğretmen 656 TL, bu ilçeye uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapıyor olması hâlinde ise 838 TL; ayrıca ek tazminattan yararlanmalıdırlar. Diğer taraftan, kalkınmada öncelikli yöreler arasında yer almayan örneğin; Ankara ili Haymana ilçesine uzaklığı en az 10 km. olan bir köyde görev yapmakta olan bir öğretmen de 109 TL ayrıca ek tazminattan yararlanabilecektir.

İlave eğitim-öğretim tazminatı

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A) Eğitim Öğretim Hizmetleri Tazminatı Bölümünün II nci sırasında ilave eğitim öğretim tazminatı, alanları değişenlere yeni alanları, alan adları değişenlere eski adları dikkate alınarak ödenmelidir. Yeni belirlenen ve Kararda yer almayan alanlarda bulunanların ilave eğitim öğretim tazminatları, Kararda yer alan alanlara kaynak olan yükseköğrenimliler için öngörülen en yüksek oran emsal alınarak ödenmelidir. Söz konusu tazminatın ödenmesinde öğretmenlerin, branşlarında fiilen ders girmeleri şartı aranmamalıdır.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i oranında (1.202,00.-TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmelidir.

Ek ders ücretleri

439 sayılı Kanun ve 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği ödenmekte olan ek ders ücretleri açısından;

•             Ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gösterge rakamı gündüz öğretimi için 230, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanmalı; ek ders ücretleri, damga vergisi dâhil herhangi bir vergiye tabi tutulmamalıdır. Getirilen talep ile bugün itibariyle; gündüz öğretimi için birim saat başına 9,06 TL olan ek ders ücretinin 14,91 TL’ye, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 9,70 TL olan ek ders ücretinin ise 17,14 TL’ye yükseltilmesi öngörülmüştür.

•             Eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu görevleri vekâleten yürütenler haftada 6 saate kadar ders okutmakla yükümlü tutulmalıdırlar.

•             Öğretmenlere aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

•             Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde fiilen görev yapmaları kaydıyla günde 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

•             Belletici öğretmenlerden gece pansiyonda kalanlara, belleticilik görevine bağlı olarak 8 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

•             Ek ders ücretleri, fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %40 oranında fazlasıyla ödenmelidir.

•             2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerinde yerine getirilemeyen ders görevleri yapılmış sayılmalıdır.

•             İkili öğretim yapılan eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına yönetim görevi karşılığında haftada 10 saat ek ders ücreti ayrıca ödenmelidir.

•             Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için altı saat ek ders ücreti ödenmelidir.

•             Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği ücreti ayrı ayrı ödenmelidir.

•             Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesince (göreve göre en düşük 122,86.-TL) sınav görev ücreti ödenmelidir. 

•             Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici, öğretmen ve diğer personele, her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Mücavir alan dışından gelenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde yol masrafları için avans ödemesi yapılmalıdır.

•             Okulların türlerine bakılmaksızın eğitim kurumu müdürlerine haftada 25 saat, müdür başyardımcılarına haftada 23 saat, müdür yardımcılarına haftada 20 saat, müdür yetkili öğretmenlere haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Bu ücretler; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, özel eğitim kurumları, güzel sanatlar ve spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri ve fen liseleri yöneticilerine haftada 5 saat; yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumları yöneticilerine haftada 8 saat; tam gün tam yıl eğitim yapılan eğitim kurumları yöneticilerine ise haftada 10 saat fazla ödenmelidir.

•             İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

•             Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmeli ve bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

•             Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmeli ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmelidir.

Öğretmenlik kariyer basamakları

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilmelidir.

Toplu Sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları yapılmalı; mezkûr sınav iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmelidir.

Uzman öğretmenlik için en az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olanlar; başöğretmenlik için ise en az üç yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış olanlar sınava katılmak üzere müracaat edebilmelidir.

İLKSAN üyeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyesi eğitim çalışanlarından Sandık üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin üyelikleri, istekleri doğrultusunda sona erdirilerek zorunlu üyelik uygulamasına son verilmelidir. Üyeliği, toplu sözleşmenin yürürlük tarihinden önce sona ermesine rağmen İLKSAN Ana Statüsü hükümleri gereği ödemiş olduğu aidatları iade edilemeyenler ile zorunlu üyelikten ayrılmak isteyenlerin Sandığa ödemiş oldukları aidatları ve sair ödemeleri, İLKSAN Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin emeklilik yardımını esas alan hükümleri çerçevesinde tek seferde ödenmelidir.

İl eğitim denetmenlerinin makam ve görev tazminatı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki (I) sayılı Cetvelin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendinde yer alan bakanlık denetçilerine ödenen makam ve görev tazminatları, il eğitim denetmeni kadrolarında bulunanlara da ödenmelidir.

Getirilen talep ile il eğitim denetmenlerine 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı, 8000 gösterge rakamı üzerinden de görev tazminatı olmak üzere toplam 10000 gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılması öngörülmektedir. Ödeme miktarı bugün itibariyle 767,91 TL’dir.

Yurtdışında geçici görevli personelin özlük haklarıYurtdışında geçici görevlendirilen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre kira bedeli ödenmeli; bu kapsamdaki personelin, kendisi, eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları kimselerin görevlendirildikleri süre boyunca yurt dışı gidiş-geliş masraflarıyla vize ve sair muamele masrafları, Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanmalıdır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri

Toplu Sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl içinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde yükselme sınavları ile unvan değişikliği sınavları yapılmalı; mezkûr sınavlar iki yılı geçmeyecek dönemlerle yinelenmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in, “duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma” başlıklı 9’uncu maddesi hükmü dikkate alınmaksızın hizmet içi eğitime alınacaklar ön sınavla belirlenmelidir.

Denetim sisteminin birleştirilmesi

İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde, millî eğitim müdürüne bağlı olarak çalışan Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlanmalı; Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları bünyesindeki il eğitim denetmenleri ve yardımcıları, milli eğitim denetçi ve yardımcılarına tanınan mali ve sosyal haklardan yararlanmalıdırlar.

Milli Eğitim Bakanlığındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelin sınıf değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarındaki personelden 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yer alan Yardımcı Hizmetler (YH) sınıfındaki personelin hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri (GH) olarak uygulanmalıdır.

III.          Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve Yurt-Kur bünyesinde çalışan personelin mali ve sosyal haklarına dair talepler

Üniversite ödeneği

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi gereğince ödenmekte olan üniversite ödeneği;

Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara %295,

Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %265,

Doçent kadrosunda bulunanlara %225,

Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara %215,

Diğer Öğretim elemanlarından; Birinci dereceden aylık alanlara %180, İkinci dereceden aylık alanlara %167, Üçüncü dereceden aylık alanlara %160, Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara %154, Diğer derecelerden aylık alanlara %148,

Oranları üzerinden ödenmelidir.

Getirilen talep ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının ek ödeme oranları 50 puan artırılarak ek ödeme miktarlarında 364 TL tutarında artış öngörülmüştür.

Yükseköğretim kurumlarında ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli personelin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamındaki Tazminatları

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli personel yönünden, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli; (II) sayılı Cetvelde sayılan şube müdürü, işletme müdürü, şef, enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreteri, genel sekreter yardımcısı, eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, uzman, programcı, çözümleyici, mütercim, araştırmacı, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, il eğitim denetmenleri ve yardımcıları ile Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfındaki kadrolarda bulunanlar için belirlenen özel hizmet tazminatı oranları, 10 puan artırılmalıdır.

Karara ekli (II) sayılı Cetvel’in (Özel Hizmet Tazminatı) “A.Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri”  bölümünün 16 ve 17 nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin G. Bölümünde “şef” unvanlı kadrolarda yer alanlar için öngörülen tazminat oranları, birinci fıkradaki oranlara ilaveten ayrıca 15 puan artırılmalıdır.

Bu suretle ödenecek miktarlar, damga vergisi dâhil herhangi bir vergiye tabi tutulmamalı; 5510 sayılı Kanun gereği sigorta primine esas kazanca, 5434 sayılı Kanun gereği emekli keseneğine esas aylığa dâhil edilmelidir.

Getirilen talep ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele ödenmekte olan tazminat oranlarının 10 puan yükseltilmesi suretiyle tazminat miktarlarında 73 TL artış sağlanmış olacaktır.

Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele geliştirme ödeneği ödenmesi

2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir.

Ek gösterge

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalıdır.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların mevcut ek gösterge oranları 600 puan artırılmalıdır.

Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri

2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unvan göstergesi rakamı; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent kadrosunda bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanmalı; ek ders ücretleri, damga vergisi dâhil herhangi bir vergiye tabi tutulmamalıdır.

Getirilen taleple; profesör kadrosunda bulunanlar için 34,55.-TL, doçent kadrosunda bulunanlar için 28,79.-TL, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 23,03.-TL ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 18,42.-TL birim saat brüt ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Kadrolara atanamayan doçentlerin özlük hakları

Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmalıdır.

Üniversitelerde görevli mali hizmetler uzmanlarının ek ödemeleri

Kadroları üniversitelerde bulunan mali hizmetler uzmanlarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin (1) sıra no.lu bölümündeki usul ve esaslara göre ek ödeme ödenmelidir.

Yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi personelin döner sermaye ödemeleri

Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen personele; 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının %100’ü oranında döner sermaye katkı payı ödenmelidir. Bu kapsamda yapılan ödeme 375 sayılı KHK kapsamında yapılan ek ödemeden mahsup edilmemeli; damga vergisi dâhil vergiye tabi tutulmamalıdır.

Yükseköğretim kurumlarında fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerinin makam tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi hükmü kapsamında, Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı ödenmelidir.

Araştırma görevlilerinin derece yükseltilmesi

2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlileri, 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmelidir. 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen derece yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin dereceleri ilgili madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmelidir.

Öğretim elemanlarının sicil işlemleri

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında sicil uygulaması kaldırılmalıdır. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde siciller dikkate alınmamalı; bu madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesi hükmü uygulanmalıdır.

Yükseköğretim kurumlarında görevlendirmeler

Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşları ve bağlı birimlerinde çalışan personel hakkında 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52 inci maddesinin (f) bendi kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmeler, sebep, süre, maksat yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilmelidir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamındaki araştırma görevlileri

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 2914 sayılı Kanuna tabi olarak üniversitelerin araştırma görevlisi kadrolarında bulunan personelden, YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişikleri kesilmemeli; bu durumdaki araştırma görevlileri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar dâhilinde sunulan imkânlardan faydalandırılmaya devam etmelidirler.

Yükseköğretim kurumlarının yönetim hizmetleri grubu kadrolarına yapılacak atamalar

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolardan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve Şube Müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda en az 4 yıl ilgili üniversite kadrolarında ya da en az 5 yıl yükseköğretim kurumlarında çalışmış olma şartı aranmalıdır.

Teknik hizmetler sınıfına dâhil edilen personelin özel hizmet tazminatı

Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele,  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 1/c maddesinde öngörülen oranlarda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde özel hizmet tazminatı ödenmelidir.

Yükseköğretim kurumlarındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelin sınıf değişikliği

Yükseköğretim kurumlarında personelden 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yer alan Yardımcı Hizmetler (YH) sınıfındaki personelin hizmet sınıfı Genel İdare Hizmetleri (GH) olarak uygulanmalıdır.

Yükseköğretim kurumlarının ikici öğretim yapan birimlerinde fazla çalışma ücreti

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı saat ücreti ödenmelidir.

Teknik öğretmen unvanlı kamu görevlileri

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan ve teknik hizmetler sınıfında yer almalarına rağmen kadroları ve unvanları ihdas edilmediğinden lise mezunları düzeyindeki unvanlarda çalışmak zorunda kalan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları ile 4 yıllık teknik okul mezunu personel yönünden teknik öğretmen unvanı kadrosunun ihdası yapılarak atamaları yapılmalıdır.

Bu durumda olanlara, 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/d maddesinde sayılan oranlarda özel hizmet tazminatı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı Cetvelin A/2-b maddesinde öngörülen oranlarda ek ödeme yapılmalıdır. Yine bu durumda olanlara 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılın Cetvelde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı için öngörülen oranda ek gösterge uygulanmalı; bu sınıfa dâhil olan personelin ödenen diğer ödemelerden faydalandırılmalıdır.

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği gereği ikramiye ödemeleri

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmelidir.

Koruma ve güvenlik görevlilerinin kadro değişikliği

22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personel, Genel İdari Hizmetler Sınıfında tanımlanan yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanmalıdırlar.

Görevlendirilen personele giyim yardımı

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerde yer alan kadrolara görevlendirilenlere de kadrolarının bulunduğu hizmet sınıfına bakılmaksızın, nakdi olarak yapılan giyim yardımı ödenmelidir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin çocuklarının yurt hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, çocukları yükseköğrenim görenler, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yurt hizmetlerinden %50 indirimli faydalandırılırlar.