4/C’LİLERE ÖDENEN AİLE YARDIMINDAN VERGİ KESİLMESİN

 

Türkiye Kamu-Sen’in dile getirdiği 4/C’li personele ödenecek aile yardımı ve çocuk parasından Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primi kesilmesi uygulamasının iptali için Başbakanlık’a ve Maliye Bakanlığı’na dilekçe gönderdik.

Hatırlanacağı gibi, yangından mal kaçırırcasına, yasal süresinden 23 gün önce, sadece iki toplantı sonrasında imzalanan toplu sözleşmenin bir defosu daha ortaya çıkmış, 4/C’li personele ödenecek aile yardımı ve çocuk parasından Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primi kesilmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre 4/C’linin alacağı sosyal yardımın aylık 66,8 TL’sinin gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi olarak kesilmesi söz konusu idi.Uygulamanın devam etmesi durumunda 4/C’lilerin yıllık ortalama kaybı 801,72 TL’yi bulacak.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan İsmail Koncuk imzasıyla gönderdiği dilekçede, bu uygulamanın adaletsizliğine vurgu yaptı ve 657 sayılı Kanunun 4-A ve 4-B maddesi uyarınca çalıştırılan kamu görevlilerinden yapılmayan kesintilerin 4-C maddesi uyarınca çalıştırılanlardan yapılmasının kanunların uygulanmasında çifte standarda yol açacağını belirtti.

 

Türkiye Kamu-Sen’in Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği dilekçe aşağıdadır.

 

Sayı  :TKSGM.2014.10/                                                                                          

Konu: 657 Sayılı Kanunun 4-C Fıkrası Kapsamında Çalıştırılan Personele Yapılan Aile Yardımından Vergi Kesilmesi Hakkında

 

T.C.

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

 

           08.01.2014

 

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme metni 14 Ağustos 2013 tarih ve 28753 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Metnin 22. Maddesi uyarınca, eşi çalışmayan 4/C’li personele 2533 gösterge üzerinden eş yardımı yapılması ve her bir çocuk için de 297 gösterge rakamı üzerinden çocuk parası ödenmesi hükme bağlanmıştır. Alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla 4/C’li personel çalıştırılması ve bu personele yapılacak ödemelere ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ocak 2014 tarihli, 28869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 657 sayılı Kanun’un 203. maddesine göre memurlara ve sözleşmeli personele ödenen eş yardımı ve çocuk parasının Damga Vergisi dışında hiç bir kesintiye tabi tutulamayacağı hükme bağlanmışken, Bakanlar Kurulu Kararı’nda 4/C’li personelin bu yardımlardan memurlarla aynı şartlarda yararlanamayacağı, 4/C’lilere yapılacak olan bu ödemelerin Gelir Vergisi, Sosyal Güvenlik primi ve Damga Vergisi kesintisine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bu uygulama ile normalde aylık 238,94 TL alması gereken 2 çocuklu bir 4/C’li çalışanın aylık 66,81 TL’si Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik primi olarak fazladan kesilecek ve eline ancak 172,13 TL geçecektir. Yapılan bu düzenlemeden dolayı 4/C’lilerin yıllık kaybı ise 801,72 TL’yi bulacaktır. 

657 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca çalıştırılan diğer kamu çalışanları için uygulanmayan sosyal yardımlardan vergi kesilmesi konusunun, yalnızca 4/C’liler için gündeme getirilmesi, Kanunun uygulanmasında bir çifte standart oluşturulduğunu ortaya koymaktadır. Anayasanın eşitlik ve sosyal adalet ilkelerinin hayat bulması, Devletin kişilerin gelir seviyeleri ile orantılı vergi tahsilatı yaparak, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi adına 4-C’li personele yapılacak eş ve çocuk yardımı ödemelerinden Gelir Vergisi kesilmesi uygulamasına son verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması hususunu arz ederim. 

 

    İsmail KONCUK

      Genel Başkan