DANIŞTAYDAN SENDİKALARIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR KARAR DAHA

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı sınav şartına bağlı kalmaksızın Bakan onayı ile 26 adet şube müdürünün atamasının yapılması işlemine karşı Türk Eğitim-Sen olarak yapılan atamalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27.10.2010 tarih ve 65860 sayılı cevabi yazı ile; talebimiz reddetmiştir.

Türk Eğitim-Sen olarak konu yargıya intikal ettirilmiş yerel mahkemece 26 adet şube müdürü atamasının iptali için dava açmada taraf olamayacağımız gerekçe gösterilerek dava reddedilmiştir. Yerel mahkeme kararı Danıştay nezdinde temyiz edilmiş ve Danıştay 2. Dairesinin 2011/3117E, 2013/3775K sayılı karar ile ehliyetten red kararı bozulmuştur.

Yerel mahkemece verilen karar da “Bireysel nitelikteki dava konusu işlemin yargıya taşınması konusunda, sendika üyesi kamu görevlilerinin bir istemi bulunmadığına göre, davacı sendikanın dava ehliyeti bakımından, sözü edilen Yasanın 1. maddesinde yer alan, "kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması" bağlamında bir değerlendirme yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun Hizmet Kolları başlıklı 5. maddesinin 2. sırasında yer alan "Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri" kolundaki kamu çalışanı üyelerini temsil eden Sendika tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı kadrolarına sınav şartına bağlı kalmaksızın Bakan onayı ile atanan 26 adet şube müdürünün atamalarının, o tarihte yürürlükte bulunan mevcut düzenlemelere aykırı olarak yapıldığı, kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmediği belirtilmekle birlikte, yapılan atamaların üyelerinin tümünü ilgilendirip ilgilendirmediği konusu açıklıkla ortaya konulmamıştır.

Bu durumda; mensuplarının tümünü ortak çıkarlar doğrultusunda temsil etme yetkisine sahip bulunan davacı Sendikanın, üyelerinin hak ve menfaatleri arasında birliktelik olmayan bireysel nitelikteki atama işlemlerine karşı, öznel anlamda dava açma ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ” Denilmektedir. Kısacası, yerel mahkeme sınav şartı aranan bir kadroya sınavsız yapılmış Bakan onaylı 26 şube müdürü atamasında sendikamızın herhangi bir üyesi adına tesis edilmiş bireysel bir işlem olmadığı ve Türk Eğitim-Sen’in menfaat ihlalinin olmadığı gerekçesi ile ehliyetten red kararı vermiştir.

Ancak; Danıştay 2. Dairesi 2011/3117E, 2013/3775K sayılı kararında “Olayda uyuşmazlık; 12.12.2008 günlü, 27078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önce yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı kadrolarına sınav şartına bağlı kalmaksızın Bakan onayı ile atanan 326 adet şube müdürünün atamalarının iptal edilmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin 27.10.2013m günlü, 65860 sayılı işlemden kaynaklandığı ve sınav koşuluna rağmen doğrudan Bakan onayı ile yapılan  tüm şube müdürlüğü atamalarının ihtilaflı hale getirildiği dikkate alındığında dava konusu edilen işlem bu haliyle, tüm sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaya dönük genel nitelik taşımaktadır.

Bu durumda, davacı sendika üyelerinin “ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatleri” kapsamında kalan dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin idare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bu karardan sonra hak etmedikleri idarenin takdir yetkisine bağlı olarak ataması yapılanların karşında sendikalar taraf ehliyetine sahip olacak ve bu hukuka aykırılıklar yargı denetimine tabi tutulacaktır. Daha önce bakanlık tarafından yapılan usulsüz atamalara üyelerimiz adına dava açmadığımız sürece taraf olamıyor ve yapılan hukuka aykırılık dava açılmadığı sürece devam ediyordu. Ancak bu karara binaen bundan sonra bu tip hukuka aykırılıkların karşısında daha emin bir şekilde duracağız. Yargı bu kararı ile sendikaların elini güçlendirmiş ve daha adil uygulamaların yapılması için yol açmıştır. 

          İlgili karar için tıklayınız