G. YÜKSELME VE UNVAN DEĞ. YÖN. TASLAĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİK TASLAĞI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği İle Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağı Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Yönetmelik taslağı ile ilgili sendikamız tarafından gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Yönetmelik taslağında ilk göze çarpan hususlar şunlardır;

Taslak yönetmelikle şube müdürü ve tesis müdürleri, bakımdan yazılı sınav ve sözlü sınav yapılacak olmasıdır. Yazılı ve sözlü sınavlarda 70 puan alanlar başarılı sayılmaktadır. Taslak yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. Maddesinde yazılı sınav tanımı aynen “Şube müdürü ve tesis müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atanacaklar için öngörülen sözlü sınava alınacakları belirlemek üzere yapılan sınav ile bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacakları belirlemek üzere yapılan sınavı, ifade eder.” Şeklinde yapılmıştır. Kısacası bu kadrolara atanabilmek için yapılan yazılı sınav sadece sözlü sınava girebilmek için şeklen yapılmış bir sınav olup, atanabilmenin tek yolu sözlü sınav sonucuna bağlanmıştır. Nitekim taslak yönetmelikte  şube müdürü ve tesis müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılacağından söz edilmektedir. Örneğin, yazılı sınavdan 90 puan bir kişi, sözlü sınavda 70 puan aldığında başarı puanı sözlüden aldığı puana göre değerlendirilmektedir. Yada yazılı sınavdan 70 puan alan bir kişi sözlü sınavdan 71 puan aldığında yazılı da 90 alan kişinin önüne geçmektedir ki, bunun hakkaniyetle, adaletle ve hukukla izahı yoktur. Bu durum ileride yaşanacak olumsuzlukları şimdiden gözler önüne sermektedir. Sözlü sınavın yapılış usulü net bir biçimde ifade edilmemiş, sözlü sınav komisyonlarında sendika temsilcilerine yer verilmemiştir.

Taslak yönetmelikte 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazetede yayımlan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Taslak yönetmelik ile İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulmuşlardır. Ancak yine “il milli eğitim müdürleri” kapsam dışında tutulmuştur. Bu yöneticilere bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler kapsamında 20 tercih hakkı verilmiş, tercihleri öncelikle alt hizmet bölgelerinden tamamlandıktan sonra, alt hizmet bölgelerinde tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, sırasıyla bir üst veya aynı hizmet bölgesindeki yerler için tercih yapılabilecekleri söylenmiştir. Bu durumda bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilmekte, kişilerin üst hizmet bölgelerine gidebilmeleri ancak alt bölgede tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması durumda söz konusu olmaktadır. Kişilerin  bir anlamda bulundukları hizmet bölgelerinden bir üst hizmet bölgesine geçişleri imkânsızlaştırmakta, alt bölgelerde ise çalışmaya mecbur tutulmaktadırlar. Bu hususun mağduriyetlerin engellenmesi için değişmesi şarttır.

Taslak yönetmelikte; il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerine 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazetede yayımlan Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik ile verilmeyen isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verilmiştir.

Yine taslak yönetmeliğin 32. ve 33. Maddesi ile İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere bu yönetmelik kapsamında bulunanlara il içi ve illerarası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanınmıştır. Yıllardır verilmeyen bu hak için sendikamızca muhtelif zamanlarda defalarca bakanlığa başvuruda bulunulmuş ve yine defalarca TBMM’de soru önergelerine konu edilmiştir. Sendikalar tarafından istenen ve  yıllardır yapılması beklenilen bu uygulama sonunda Yönetmelik taslağında yer almıştır. Bu durum sevindirici de olsa taslak Yönetmeliğin eksiklikleri de yok değildir. Şöyle ki; taslak yönetmeliğin 31. Maddesinde eş ve sağlık durumuna ilişkin mazerete bağlı yer değiştirmeler düzenlenmiştir. Ancak; bu madde ile mazerete bağlı yer değiştirme hakkı sadece yöneticilere verilmiştir. Bu maddenin Yönetmelik kapsamındaki tüm personele uygulanması hakkaniyetli olandır.

Yukarıda izah edilenler yönetmelikte ilk göze çarpan hususlardır. Taslak yönetmelik ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup görüşleriniz doğrultusunda bakanlığa yazılı başvuruda bulunulacak, çözüm getirilmeyen hususlarda ise Danıştay nezdinde konu yargıya intikal ettirilecektir.

 

                                                                      TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ