DANIŞTAY REDDETTİ, HÜKÜMET DİNLEMEDİ!


Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve  okullarda her sabah coşku ve heyecanla okutulan  “Andımız”ı kaldırdığı sözde demokratikleşme paketine tepkiler devam ederken, Danıştay’ın geçtiğimiz yıllarda “Andımız”ın okutulmamasına yönelik açılan iki ayrı davayı  “Hukuki dayanaktan yoksun” diyerek  reddettiği ortaya çıktı.

DANIŞTAY: HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN

2010 ve 2011 yıllarında verilen iki ayrı kararda, An­dı­mı­z’­ın, “ırk­çı söy­lem­ler içer­me­di­ği, “Tür­k” söz­cü­ğü­nün de bir ır­kın de­ğil mil­le­tin or­tak adı ol­du­ğu belirtilirken,  Da­nış­tay Sav­cı­sı, da­va ile il­gi­li gö­rü­şün­de, öğ­ren­ci­le­rin bu yü­ce de­ğer­ler­le do­na­tıl­ma­sın­da in­san hak­la­rı­na, Ana­ya­sa­ya, Mil­li Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu­’na, İl­köğ­re­tim ve Eği­tim Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı bir du­rum ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­erek, “Dün­ya­da­ki tüm me­de­ni ulus­lar, ken­di va­tan­daş­la­rı­na, in­san­lık  de­ğer­le­ri­ni, va­tan ve ulus sev­gi­si­ni öğ­ret­mek­tedir. Bu çer­çe­ve­de, Öğ­ren­ci An­dı’­nın her gün, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan bütün il­köğ­re­tim okul­la­rın­da, ya­ban­cı uy­ruk­lu öğ­ren­ci­ler kap­sam dı­şın­da tu­tu­la­rak, oku­tul­ma­sı­nın Türk il­köğ­re­tim sis­te­minin bir par­ça­sı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir.” görüşüne yer veriyor.

Da­va­cı­ kişinin, Öğ­ren­ci An­dı’nın Türk ır­kı­nı esas al­dı­ğı ve zor­la oku­tul­du­ğu yo­lun­da­ki id­di­ala­rı­na kar­şı­lık Da­nış­tay Sav­cı­sı , “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni ku­ran ve Tür­ki­ye sı­nır­la­rı için­de ya­şa­yan hal­ka Türk Mil­le­ti de­nir. ‘Tür­k’ ve ‘Türk Mil­le­ti­’ ifa­de­le­ri bel­li bir ır­kı ta­nım­la­maz. Bu ne­den­le, da­va­cı­nın ırk esa­sı­na da­ya­nan bu ha­ta­lı söy­le­mi, in­san­lık de­ğer­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­’nın ‘Ka­nun önün­de eşit­li­k’ baş­lık­lı 10. mad­de­sin­de­ki her­ke­sin dil, ırk, renk, cin­si­yet, si­ya­si dü­şün­ce, fel­se­fi inanç, din, mez­hep ve ben­ze­ri se­bep­ler­le ay­rım gö­ze­til­mek­si­zin ka­nun önün­de eşit ol­du­ğu­na iliş­kin il­ke­ler çer­çe­ve­sin­de ka­bul edi­le­mez ni­te­lik­te­dir. Da­va­nın red­di ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­mek­te­dir.” diyerek açılan davanın “Hukuki dayanaktan yoksun” olduğuna kanaat getiriyor.

KONCUK: HUKUK BİZZAT HÜKÜMET ELİYLE ÇİĞNENİYOR

Verilen yargı kararlarının bizzat Hükümet eliyle çiğnendiğini ve hiçe sayıldığını belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Her fırsatta Adalet ve Hukuktan bahseden iktidarın bu kararları görmezden gelmesinin izahı olamaz” dedi. Koncuk, “Açıklanan bu paketle, ülkemizi ayrıştırma çabaları artık aşikar bir şekilde ortaya dökülmektedir. Her sabah okullarımızda okutulan “Öğrenci Andı” kaldırılmakta, “Ne mutlu Türküm diyene” diyenler susturulmaya çalışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çocuklarımızın “Türküm” demesi, “doğruyum” demesi, “çalışkanım” demesi kimleri, neden rahatsız etmektedir?

Adında “Adalet” olan siyasi iktidar geçmiş yıllarda “Öğrenci Andı” ile ilgili verilen yargı kararlarını işine gelmediği için görmezden gelmiş ve ihanet projeleri sekteye uğramasın diye milyonlarca insanı derinden yaralayan “Andımız”ın kaldırılması kararına imza atmıştır. Öğrenci andımız ne yazık ki, terörist başı ile yapılan kirli pazarlıklara kurban edilmiştir.

Danıştay 8. dairesinin verdiği ve “Hukuki Dayanaktan Yoksun” olarak nitelediği “Öğrenci Andı” kararı bizzat siyasi iktidar eliyle çiğnenmiş ve hiçe sayılmıştır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine  vurulan darbelere her gün bir yenisi daha eklenirken, siyasi iktidarın yargı kararlarını tanımaması, ülke geleceğini ikballerine ve ihtiraslarına kurban etmesi ileri de telafisi mümkün olmayan sonuçları da beraberinde getirmeye adaydır.

Türkiye Kamu-Sen olarak önceki gün “Andımız”ın kaldırılmasına ülke genelinde gösterdiğimiz tepki kamuoyu nezdinde büyük ilgi görmüş ve Türk halkı alınan bu kararı hep bir ağızdan protesto etmiştir. Bir Sivil Toplum Örgütü olarak Türk milletinin değerlerini hiçe sayan zihniyeti her platformda bundan sonra da protesto etmeye devam edeceğiz.

Bu bağlamda, Hükümeti, Danıştay’ın önceki yıllarda aldığı bu kararları gözden geçirmeye,  sözde demokrasi paketi içine koyduğu “Öğrenci Andı” kararını geri çekmeye ve bir Hukuk devleti olan Türkiye’de Hukuk’u hiçe saymamaya davet ediyoruz. 

Bu konuda yapılacak düzenleme Konfederasyonumuz tarafından yargıya taşınacaktır. “Varlığımız Türk varlığına armağan olsun! Ne mutlu Türküm diyene!” dedi.

 

DANIŞTAY KARARLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR