DÜNDEN BUGÜNE YÖNETİCİ ATAMA MÜCADELEMİZ

                         

         Yönetici atama konusu Milli Eğitim Bakanlığında hep en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. Siyasi iktidarlar ,okul ve kurum yöneticiliklerini siyasi kadrolaşmalarının bir parçası olarak görmüşler ve bu kadrolaşmaya zemin hazırlayacak şekilde yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde değişiklikler yapmışlardır. Yönetici atama yönetmelikleri değişmez değildir. Elbette değişebilir. Ancak yapılan değişiklikler” benim adamımı nasıl yönetici yaparım ”mantığıyla değil, ”en iyi, en liyakat sahibi yöneticiyi nasıl seçerim” ya da “en adil yönetici atma ve yer değiştirme sistemini nasıl kurarım” düşüncesiyle ortaya konulmalıdır. Fakat uygulamada maalesef böyle olmamakta, yandaş atamayı  kolaylaştırıcı olması istenerek değiştirilmektedir.

       Sık sık değişen ve yapılan değişikliklerle eğitim çalışanları arasından adaletli ve liyakati esas alan bir sistem yerine eğitim çalışanlarının ve  yöneticilerinin  genel hak ve çıkarlarını ihlal edici düzenlemeler hangi siyasi tarafından yapılırsa yapılsın, Türk Eğitim Sen’in hep gündeminde olmuştur. Geçmişte ANAP-DSP ve DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetleri döneminde yönetici atama konusundaki yönetmelik değişiklileri nasıl yargıya taşındıysa, AKP iktidarı döneminde  yapılan yönetmelik değişiklikleri de  eğitim çalışanlarının genel çıkarları açısından değerlendirilmekte ve yargıya taşınmaktadır.

        Kurulduğu günden beri hep adaletli bir yönetici atama ve yer değiştirme sistemi oluşturulmasının mücadelesini veren Türk Eğitim Sen, Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliklerindeki her değişikliği ve çıkarılan her yönetmeliği yakından takip etmiştir. Çıkarılan yönetmelikler ve yapılan yönetmelik değişiklikleri eğitim çalışanlarının genel çıkarları doğrultusunda değerlendirilmiş, tespit edilen adalet ve hakkaniyetten uzak maddeler,  suistimale ve kayırmacılığa zemin oluşturacak hususlar yargıya götürülmüştür.

          Yönetici atama konusundaki açmış olduğumuz davalarda pek çok iptal kararı verilmiş ve oluşabilecek pek çok haksızlık sona erdirilmiştir. Bu hukuk mücadelesi yürütülürken düzenlemeyi kimin yaptığı hiç önemsenmeden, iktidarda hangi siyasi partinin bulunduğuna bakılmadan doğrudan yapılan değişiklik ve düzenlemenin eğitim çalışanlarının genel çıkarlarına, kazanılmış haklar ilkesine, hak ve hukuka  uygun olup olmadığına göre hareket edilmiştir. Türk Eğitim Sen haksızlık karşısında hiçbir dönemde susmamış, her zaman eğitim çalışanlarının hak ve çıkarlarını gözetmiştir.

        Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelikleri ve bu konudaki düzenlemelere ilişkin yürüttüğümüz hukuk mücadelesine kronolojik olarak göz attığımızda yapılan pek çok hakkaniyetten uzak düzenlemenin çabalarımızla ve yargı kararlarına uygun olarak değiştirildiğini görmekteyiz.

         Bu mücadelemizi, iktidarlara göre değişmeyen ilkeli duruşumuzu, sendikamıza art niyetle yaklaşan, geçmişte yaşadıklarımızı bilmeyenlere bir ışık tutmak amacıyla 1998-2013 yılları arasında yönetici atamalarıyla ilgili hukuki mücadelenin bir kısmını kamuoyuna yeniden hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                  TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

Sıra

No

Dava Açılan

Yıl

Siyasi İktidar           

Davanın Konusu                                         

Davanın Sonucu                                        

1

1998

ANAP-DSP

23.09.1998 tarih ve 23472 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1998 tarih ve 98/11668 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğin iptalinden 35. 36 ve geçici 3.Maddelerinin iptali istemidir.                                      

Dava açıldıktan sonra 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 24.Maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan dava konusuz kalmıştır.

 

2

1999

DSP-MHP-ANAP   

           

           

           

30.04.1999 tarih ve 23681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Değerlendirme Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4,6,10,12,13,14,17,18,20,22,23/b,38 maddeleri ile Eş Değer Görev Çizelgesinin iptali istemi.                                              

Dava konusu yönetmeliğin 4,6,10,12,13,14,17,18,20,22 ve 38 maddeleri ile Eş Değer Görev Çizelgesinin iptaline ilişkin karar verilmesine yer olmadığına 23.maddenin 1.Fıkrasının b bendinin iptaline karar verilmiştir.                                           

 

                                              

3

2002

 

 

 

DSP-MHP-ANAP   

           

           

           

30.04.1999 gün ve 23681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Yönetici Atama Değerlendirme ve Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik yayınlanan 200/1 sayılı Genelgenin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi                                         

Danıştay 8.Daire 2002/374 Esas 07.01.2002 tarihli Genelgenin 1.Madde-sinin (c) bendinin 2.Maddesinin (a) bendinin1. ve 3. cümleleri ile (b) bendinin 2.Cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.                                           

                                              

4

 

 

 

2003

 

 

 

AKP     

           

           

           

11.06.2003 tarih ve 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim  Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8. ve 27. Maddelerinin iptali istemi                                              

                                              

Danıştay 2.Daire 2004/846 E,2007/670 Kararı ile 27.Maddesinin 2. Fıkrasının Danıştay 221.02.2007 tarih ve2004/825 E,2007/669 Kararıyla iptaline karar verildiğinden bu kısım hakkında ayrıca karar verilmesine yer bulunmadığına 8.Maddesi yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

 

 

5

2003

AKP

Vekaleten görevlendirmeye ilişkin 22.08.2003 tarih ve 2003/70 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genelgesinin iptali istemli dava

Danıştay 12. Daire  2003/3936 Esas ve 2005/492 Karar nosu ile Genelgenin iptaline karar vermiştir.

 

 

6

2004

AKP

11.01.2004 tarih ve 25343 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yürütmesinin durdurulması ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 22,23,25,26 maddelerinin iptali istemli dava                                     

22.Maddenin yürütmesini durdurma kararı verilmiştir.(Danıştay 2. Daire    Esas 2004/840)                                   

                                              

                                              

7

2005

 

 

 

AKP     

           

           

           

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılıklarına Atanacak Adayların Seçme Sınavının "A kitapçığının 22,35,37,38,47 ve 55.sorularının iptal edilmesi ve iptal edilen soruların puanlarının sınava girenlerin puanlarına eklenmesi talebi ile açılan dava                                      

Ankara 9 İdare Mahkemesi 2005/855E,2007/426 Kararı ile "A kitapçığının 35,38 ve 55 sorularının iptaline ve 22,37,47 soruları yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.                                           

           

                                  

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2006

Esas no:

2006/493

Danıştay 2.

Dairesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKP     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

04/03/2006 tarih ve 20698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;1. Maddesinin  p fıkrasının iptali, 3.Maddesinin b fıkrasının iptali,5.Maddenin b ve c fıkrasının iptali,6.Maddenin Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki "a","b","c" fıkrasının,6.Maddenin Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki "b" fıkrasının 1.ve 2. bölümlerinin ve "ç" fıkrası-nın iptali,7.maddenin tamamının iptali,11.Maddenin 1.fıkrasının iptali, 18.Maddenin a ve b fıkrasının iptali ,20.Maddenin tamamının iptali,22.Maddenin 2.Fıkrasındaki "sözlü sınav ve.." ibaresinin iptali, 23.Maddenin 1.Fıkrasının iptali, Ek 4 eğıtım kurumları yöneticilerinin yer değiştirme formundaki 15 puanlık Takdir Puanı kısmının iptali, 24.Maddenin "ç" fıkrasının iptali ve sözkonusu maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebidir.                                              

                                              

Danıştay 2.Dairesince Kısmen kabul kısmen red karar verildi.                                        

Danıştay İdari Dava Daireleri  Kuruluna müracaat edildi.                                   

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 

 

 

9

13.07.2006

Esas No:

2006/3322

Karar no:

2007/4873

Danıştay

12.Dairesi

AKP     

           

           

           

           

           

           

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 16/06/2006 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.04/1991-49625 sayılı "Eğitim Kurumları Yöneticileri" konulu İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİNE ilişkin açılan dava                                          

                                              

                                              

                                              

Davada Danıştay 12. Dairesince olumlu karar verilmiştir.                                           

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

10

 

31.07.2006

Esas No:

2006/3642

Karar No:

2008/3954

Danıştay

12.Dairesi

AKP     

           

           

           

           

           

           

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Personel Genel Müdürlüğü tarafından 25/07/2006 gün ve 2468/60152 Sayı, "Zorunlu Yer Değiştirmeler" konulu, 2006/66 No'lu genelgenin Bu Çerçevede 1-Eğitim kurumu müdürlüğü vekaleten yürütenlerin, bu göreve vekalet ettikleri süreler zorunlu yer değiştirme kapsamında boş ilan edilip edilmeyeceği atamaya yetkili makamların takdirinde olacaktır hükmünün iptali. talebiyle açılan dava.                                              

                                              

Açılan davada Danıştay 12.Dairesi talebimiz doğrultusunda karar vermiştir.-                                           

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

11

Danıştay

2.Daire

2007/1197 E

 

 

 

AKP     

           

           

           

           

13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Eğitim Kurumları             Yönetici Atama Yönetmeliği Madde-10,Madde-12,Madde-17/c bendinin ve Madde17/(2) hükmünün YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ         istemli dava.                                              

                                              

Danıştay 2.Dairesince yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş, karara  itiraz edilmiştir.                                    

                                              

                                              

                                              

12

Danıştay

2.Dairesi

Esas no:

2008/6011

 

 

 

AKP     

           

           

           

           

           

           

Davalı idare tarafından yayımlanan Eğitim Kurumları Yöneticileri konulu 2008/50 sayılı Genelgede "Gerek mevcut yöneticilerin durumu gerekse ilk defa atanacak yönetici potansiyeli dikkate alınarak, her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bütün kademelerdeki yöneticiliklerinin atama duyurularının öncelikle yönetici atanmasında zorluk çekilen özellikle il ve ilçe merkezleri dışındaki kenar semtlerde yer alan eğitim kurumları olacak şekilde yapılması gerekmektedir"  ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açılan dava.                                              

Danıştay 2.Dairesince yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir.                                   

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

           

 

                                  

13

Danıştay

2.Dairesi

Esas no:

2009/1201

Karar No:

2013/2631

 

AKP

Eğitim Kurumları Yöneticileri konulu 23.02.2009 günlü, 2009/23 sayılı Genelgesinin iptali istemli dava.

Dava reddedilmiştir.

14

Danıştay

2.Dairesi

Esas no:

2009/5144

 

 

AKP     

           

           

           

           

 

13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 25/1 maddesi ve maddesinin "Bilgisayar Kurası" ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemli dava.                                       

                                              

                                                                      

Danıştay 2.Dairesince yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna İtiraz edilmiş, itirazımız reddedilmiştir.                                      

                                              

                                              

 

                                              

                                              

15

Danıştay 2.

Dairesi

Esas No:

2010/4160

Karar No

 

 

 

AKP     

           

           

           

           

           

           

           

23/06/2010tarih ve B.08.0.PGM.0.06.00.4/1872/31131sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü işleminin "A-Genel Açıklamalar" başlıklı bölümünün 1., 4., 6., 7., 8., 9. maddeleri ile "B-Zorunlu Yer Değiştirmeye Esas 5 Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Hususlar" başlıklı bölümünün 1., 2., 4.,ve 5. maddelerinin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI  ve İPTALİ talebiyle açılan dava.                                        

                                              

                                              

Rotasyon Genelgesinin iptali                                              

Yürütmeyi durdurma reddedildi. Red kararına itiraz edildi İtirazımız rededildi.                                             

                                              

Esastan karar bekleniyor.                                                 

                                              

                                              

                                              

16

Danıştay 2.

Dairesi

Esas No:

2011/9782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKP     

           

           

           

           

           

           

           

09/08/2011 Tarih ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Yönetici Olarak Atanacaklarda  Aranacak Genel Şartlar Başlıklı 7/ç maddesinde yer alan "Alan Öğretmeni olmak" ibaresinin, Sınavları İçin Duyuru ve Başvuru 13/4 maddesinde eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık süre şartının ve 13/6 Maddesinin, Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle 22/3 Maddesinin, Ek-2   Değerlendirme Formunda Öğretmenlikte Geçen Her Yıl İçin 0,24, Müdür Yardımcılığında geçen Her Bir Yıl İçin 0,72, Müdürlükte Geçen Her Bir Yıl İçin 0,84 Puan verilmesinin, Ek-2 Değerlendirme Formunda Ödüller Kısmında 6111 sayılı yasadan önce alınan takdir, teşekkür ve aylıkla ödüllendirmelerin değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaliyle açılan dava.                                                                                        

                                              

Yürütmeyi Durdurma Red, İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edildi.                                       

İtiraz reddedildi.                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 

 

 

                                              

17

Danıştay

2.Dairesi

Esas

No:

2011/11388

Karar No

AKP

09/08/2011 Tarih ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Zorunlu Yer Değiştirmeler Başlıklı 22/2. maddesinde yer alan "aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde" ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açılan dava.                                        

                                              

                                              

Yürütmeyi Durdurma Red, İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edildi.                                       

İtiraz reddedildi.                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

18

Danıştay 2.

Dairesi

Esas No:

2013/9782

Karar No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKP

28.02./2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı                                             

Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin                                      

1-Kapsam başlıklı 2.maddesinde "müdür başyardımcısı" ibaresinin yer alamamasına                                       

2-Tanımlar başlıklı 4 ğ maddesinde yönetici tanımında "müdür başyardımcısı" ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,                                              

3-Sınava başvuru ve Atama Şartları başlıklı 5/d maddesinde yer alan "dört yıl"  ibaresinin                                      

4-Komisyon görevleri başlıklı7/b maddesinde "sendika temsilcisine" yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

5-Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı8/1. ve 8/3 Maddesinin,                                         

6-Yazılı sınav konuları ve puan ağırlığı başlıklı 9.Madde de "Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik" konusunun yer almamasına ilişkin işlemin,            

7-Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/3 maddesini

8-Yöneticiliğe atama başlıklı 12/2, 12/3, 12/5 maddelerinin ve bu maddede sınav                                       

 takviminin eksik düzenlemenin,                                   

9-Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 14 maddesinin,                                              

10-İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 15.Maddesinde yer alan "il içinde belde                                        

ve köylerde"     ibarelerinin,                              

11-Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler Başlıklı 16.Maddesinde öngörülen         sürelerin ve "veya iller arası" ibaresinin

12-Norm Kadro Fazlası Yöneticiler başlıklı 18.Maddesinin

13-Yeniden Atama kapsamında yapılacak atamaların yönetmelikte yer almaması ilişkin eksik düzenlemenin,                       

14-Yönetmelikte Kurum tiplerine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,                                     

15-Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan görevlere yer verilmemesi yönünde           tesis edilen  eksik düzenlemenin,  

16-Ek-1 Değerlendirme formunda hizmete verilen puan kısmında "müdürlük"te geçen hizmetin sayılmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,                                     

17-Ek-1 Değerlendirme formunda Ödüller Kısmında 6111 Sayılı Yasadan Önce Alınan Takdir, Teşekkür ve Aylıkla Ödüllendirmelerin değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin, yürütmesinin durdurulması ve devamında        iptali talebiyle açılan dava.                                      

                                              

Devam ediyor.

19

Danıştay 2.

Dairesi

Esas No:

2013/7839

Karar No

AKP

04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin

1)Tanımlar başlıklı 4/a maddesinde ve 4/ı maddesinde “müdür başyardımcısı” tanımına yer verilmemesi işleminin,

2)Sınava Başvuru ve Atama Şartları Başlıklı 5/e maddesinin,

3)Komisyonlar ve Görevleri başlıklı 7/5. Maddesinde “sendika temsilcilerine” yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin

4) Yöneticilik Sınavları ve Değerlendirme başlıklı 8/1. Madde de yer alan “sözlü sınav” ibaresi, 8/3, 8/4, 8/6 maddelerinin ,

5)Sözlü Sınav Konuları ve Puan Değerleri başlıklı 11/4. Maddesinin,

6)Yöneticiliğe Atanma başlıklı 12/6. Maddesinin,

7)Kurucu Müdür başlıklı 13. Maddesinde “duyuru” şartının yer almaması yönünde eksik düzenlemenin

8)Merkez Teşkilatına Bağlı Eğitim Kurumları başlıklı 15. Maddesinde “yazılı sınav” ibaresinin bulunmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin,

9)Hizmet Süresinin Başlangıcı başlıklı 17/1. Maddesinin,

10)İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 18. Maddesinde “illerarası yer değiştirme” hakkına yer verilmemesi yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin,

11)Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 19. Maddesinin,

12)Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 21/1. Maddesinin,21/3. Maddesinin,

13)Yöneticilik Görevinin Sona Ermesi başlıklı 23-1/c maddesinin , 23/1-d maddesinde yer alan “inceleme” ibaresinin ve “5 inci madde de öngörülen şartları kaybedenler” ibaresinin, 23/2 maddesinde yer alan “önerilecek” ibaresinin

14) Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanların yeniden yöneticilik görevine atanmalarına ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi işleminin,

15)Ek-1 Değerlendirme formunda kurucu müdürlük için verilen puanın,

16)04.08.2013 tarihli yönetmelik yayınlanmadan önceki yönetmelik hükümleri uyarınca yönetici olarak atanmış bulunan, sınav kazanarak atanma bekleyen kişilerin kazanılmış haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapılmaması yönünde tesis edilen eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

Devam ediyor