SORU VE CEVAPLARLA EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ

 

 

SORU VE CEVAPLARLA EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ  ATAMA(MA) VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

     Türk Eğitim Sen olarak, Eğitim Kurumları yöneticileri atama ve yer değiştirme taslağı yayınlandığında görüşlerimizi bildirdik. Sözlü sınavın olacağı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde liyakat ve kariyer yerine torpilin, masa başı ilişkilerinin öne çıkacağını defalarca söyleyerek; sözlü sınavdan vazgeçilmesini istedik. Eğitim çalışanlarından gelen uyarılar da maalesef dikkate alınmadı. Taslakta olan bazı maddelerin yönetmelikte yer almaması bunun bilerek mi yapıldığı yoksa unutulmuş mu olduğu sorusunu akla getirmiştir. Türk Eğitim Sen olarak Yönetici atama(ma) yönetmeliğini uygulanabilir bulmadığımızdan, bu yönetmeliğin kariyer ve liyakat ölçülerini yok saydığı; bu durumun çalışma barışını bozacağına inandığımızdan dolayı yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebimizi Danıştay’a taşıdık.

     Dileriz bakanlık yapılan yanlışın farkına vararak yönetmelikte değişikliğe gider. Yönetmeliğin bu şekliyle uygulanması durumunda ciddi sorunlar yaşanacağı muhakkaktır. Yaşanacak tüm sorunların tek sorumlusu Milli Eğitim Bakanlığı olacaktır. Türk Eğitim Sen olarak tüm yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Bu sorulara ışık tutmak amacıyla yönetmeliği “soru ve cevaplar” şeklinde değerlendirdik.

                                                                           

 

SORU1-)Kimler Müdür Yardımcılığı sınavına başvurabilir?                                                                                      

 

CEVAP: En az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olanlar,(657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.)

      

-Son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olanlar başvurabilir.

 

SORU 2-)Kimler Müdür Yardımcılığı’na başvurabilir?

 

CEVAP:  Merkezi sistemle yapılan yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başvurabilir.(Müdür Yardımcıları için sözlü sınav yapılmayacaktır.)                                     

-Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak.

                                                                                            

SORU 3-) Talim ve Terbiye Kurulu’nun Aylık karşılığı dersi olanlara ilişkin kararına göre, Öğretmenlerin yönetici olarak atanacakları okul ve kurumlar nerelerdir?

 

CEVAP:  Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanları ile mezun oldukları eğitim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar Talim Terbiye Kurulunun 80 nolu kararında açıklanmıştır. Buna göre Biyoloji, fizik, kimya, tarih, coğrafya öğretmenlerinin ortaokulda aylık karşılığı dersi olduğundan yönetici olarak ta bu okullara atanabileceklerdir. Türkçe öğretmenleri Liseye, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ortaokula yönetici olarak atanabilecektir.

 

SORU 4-) Aylıktan kesme cezası almış ve alan yöneticilerin durumu ne olacaktır.                                                             

CEVAP:  Son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olanlar yöneticiliğe başvurabilirler denilmektedir. Bu şart yöneticiliğe başvuru ile alakalı bir maddedir. Bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce yönetici olup ceza alanlara uygulanması da hukuki değildir.

 

SORU 5-)Kimler Müdürlük sınavına başvurabilirler?

 

CEVAP: -En az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olanlar,(657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.)

-Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olanlar,                                                 

- Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olanlar, başvurabilir.

 

SORU 6-)Kaç aday sözlü sınava çağrılır?

 

CEVAP: -Türü itibarıyla ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

 

SORU 7-)Kimler Müdürlük başvurusunda bulunabilir?

 

CEVAP: -Merkezi sistemle yapılan Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alıp sözlü sınava giren adaylar,

-Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olanlar başvurabilir.

 

SORU 8-)Yöneticilik yazılı ve sözlü sınavları ne zaman kim tarafından duyurusu yapılır?

 

CEVAP: Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur.

 

SORU 9-)Sözlü sınav değerlendirme komisyonu kimlerden oluşur? Birden fazla komisyon oluşturulabilir mi?

 

CEVAP:  İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından okul müdürü veya daha üst görevlerde bulunan Bakanlık personeli veya üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek bir kişinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.

 

SORU 10-)Sözlü sınav komisyonunda kimler görev alamaz?

 

CEVAP: Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

 

SORU 11-)Yazılı Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi, itiraz kime yapılır?

 

CEVAP: Yazılı sınav sonuçlarına itiraz ilgililere tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

SORU 12-) Sözlü Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir mi, itiraz kime yapılır?

 

CEVAP: İtirazlar, sözlü sınav ve değerlendirme komisyonuna, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

SORU 13-) Eğitim kurumu müdürlüğünde atama puanı nasıl belirlenir?

 

CEVAP:Yazılı sınav puanının %70’i, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın tamamı esas alınarak atama puanı belirlenir.

 

SORU 14-)Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığına atama puanı nasıl belirlenir?

 

CEVAP: Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların yazılı sınav puanı ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın toplamı esas alınarak atama puanı belirlenir.(Müdür Yardımcıları sözlü sınava tabi değildir.)

 

SORU 15-)Kurum müdürlüğü için atama puanları ne zaman duyurulur?

 

CEVAP: Değerlendirme Komisyonu tarafından hesaplanan atama puanları il millî eğitim müdürlüğü tarafından internet sitesi üzerinden ilan ve elektronik posta yoluyla en geç 10 gün içerisinde adaylara tebliğ edilir.

 

SORU 16-)Müdür ve Müdür Yardımcılığı yazılı sınavları birlikte mi yapılır?

 

CEVAP:  Müdür ve Müdür yardımcıları için sınavlar ayrı ayrı yapılır.

 

SORU 17-)Yazılı sorularının konu başlıkları puan ağırlıkları nasıl olacak?

 

CEVAP: Konu başlıkları ve puan ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

a) Türkçe dil bilgisi: % 10,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,

c) Okul yönetimi ve geliştirme: %10,

ç) Eğitim-öğretim liderliği:%10,

d) Eğitim ve yönetimde etik: %4,

e) Türk idare sistemi: %5,

f) Protokol kuralları: %2,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,

ğ) Genel kültür: %8,

h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.

 

SORU 18-)Yazılı sınav sonuçları ne zaman ilan edilir? ilgiliye tebliğ yapılır mı?

 

CEVAP: Yazılı sınav yapıldıktan en geç bir ay içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bakanlık internet sitesinde sınav sonuçları ilan edilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik posta adresine tebliğ edilir.

 

SORU 19-)Yazılı sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ne kadardır?

 

CEVAP: Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Sınavın ilk olarak ne zaman yapılacağını bakanlık belirleyecektir. Sonuç olarak sınavlar üç yılda bir yapılacak demektir.

 

SORU 20-)Sözlü sınavın konu başlıkları ve puan ağırlıkları nasıl olacak?

 

CEVAP:                                                                                                          

a) Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %20,

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %15,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

e) Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,

f) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hâkimiyeti: %10,

g) Genel kültür düzeyi: %15,

Konularından değerlendirmeye tabi tutulur.

 

SORU 21-)Sözlü sınav soruları adaylara nasıl yöneltilir?

 

CEVAP: Sözlü sınav konu başlıklarına göre oluşturulan soru zarflarını adaylar kura çekerek seçer.

 

SORU 22-) Sözlü sınav puanı nasıl belirlenir?

 

CEVAP: Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir.

 

SORU 23-)Yöneticiliğe atanmak isteyenler eğitim kurumlarını seçmeleri için kaç tercihte bulunabilecekler?

 

CEVAP: Adaylara, yönetici olarak atanmak istedikleri eğitim kurumlarını seçmeleri için en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar tercihlerini elektronik ortamda, duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde gerçekleştirirler.

 

SORU 24-)Sınav sonuçlarına göre Yönetici atamaları ne zaman ve kim tarafından yapılacaktır?

 

CEVAP: Eğitim Kurumu yöneticileri, Puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır.  Atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.

 

SORU 25-)İl dışına yönetici başvurusu yapılacak mı?

 

CEVAP: Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilecektir. İl dışına yönetici ataması yapılmayacaktır.

 

SORU 26-)Hangi kurumlarda müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından yapılır?

 

 CEVAP: Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanacaktır.

 

SORU 27-)Hangi kurumlarda müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından yapılır?

 

CEVAP: İmam hatip ortaokulu ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanacaktır.

 

SORU 28-) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına, imam hatip ortaokul ve liselerine atanacak meslek dersi öğretmenleri ile özel eğitim kurumları yöneticiliklerine başvuracak görme, işitme ve zihinsel engelliler alan öğretmenleri alanları ile ilgili okul ve kurumlara başvurmalarında avantajları var mıdır?         

 

CEVAP:  Evet vardır. Artı 10(On) Ek puan verilecektir.          

 

SORU 29-) Yatılı kız öğrencisi bulunan veya öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuran bayan adayların avantajı var mıdır?                                                 

 

CEVAP: Evet vardır. Artı 5 (Beş) ek puan verilecektir.

 

SORU 30-)Müdür Başyardımcılığına atama nasıl yapılır?

 

CEVAP: Aynı okul ve Kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır.(Müdür başyardımcılığı 4 madde de yönetici tanımlarında yer almamaktadır. Yönetmeliğin bu maddesinde okul müdürlerine müdür başyardımcısını seçme hakkı bir kritere bağlı olmaksızın verilmesi ve okul müdürü ’nün rotasyona tabi olması da, zaman içerisinde müdürün okuldan ayrılacağı da düşünüldüğünde bu Madde’nin sakat, anlamsız olduğu görülecektir)

 

SORU 31-)Kurucu müdürlüğe kimler görevlendirilir? Görevde geçen süreler hangi yöneticilikte geçmiş sayılır?

 

CEVAP: En az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olanlar,(657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.)

- Bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olanlar,                                              -  Son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

 Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından (Müdürlük sınavına girmiş olması yeterli olacaktır. Başarılı olma puan barajı yoktur.)    , valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir.

 

SORU 32-) Kurucu müdürlerin bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmesi halinde avantajları nelerdir?                                                                                          

 

CEVAP: Ek puan olarak artı 10 puan verilecektir.                                 

 

SORU 33-)Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme nasıl yapılır, bu görevde geçen süreler hangi yöneticilikte geçmiş sayılır?

 

CEVAP: Müdür normu bulunmayan eğitim kurumlarında fiilen görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayıyla müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilir.

 

SORU 34-)Bir yıldan fazla Müdür yetkili olarak görev yapanlar doğrudan müdürlük başvurusunda bulunabilirler mi?

 

CEVAP: Bulunamazlar. Müdürlük sınavına girmek zorundadırlar.

 

SORU 35-) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı olan kurumlara(Öğretmen evleri, hizmet içi eğitim enstitüleri, akşam sanat okulları vb.) atamalar nasıl ve kim tarafından yapılacak. Yazılı sınav şartı var mı?                                                                  

 

CEVAP: Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı; hizmet içi eğitim enstitüleri, kız teknik olgunlaşma enstitüleri, akşam sanat okulları, öğretmen evleri ile yaygın eğitim kurumları ve diğer kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda sözlü sınav ve değerlendirme, eğitim kurumunun bulunduğu ilde kurulan Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Ayrı bir madde olarak ele alınmış olup, yazılı sınava girme şartı görülmemektedir. Bakanlık tarafından açıklanmaya muhtaç bir maddedir.

 

SORU: 36-)Hizmet Bölgeleri, Kurum Tipleri nasıl ve kim tarafından belirlenecektir?

CEVAP:   Hizmet bölgeleri her ilde Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilecektir.

Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri, Ek-2 üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda A, B, C ve D tipi olmak üzere valiliklerce belirlenerek bakanlığa bildirilerek geçerli olacaktır.

 

SORU 37-)Dönüştürme, birleştirme gibi okul, kurum değişikliklerinde, isteğe veya rotasyona bağlı olarak yer değiştirmelerinde Hizmet süresinin hesabında hangi tarih esas alınır?

CEVAP:  Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekân değişikliğine tabi tutulan eğitim kurumları yöneticilerinin bulundukları kurum ve okullarında hizmet süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumunda veya görev yaptığı okullarında ilk atanma tarihi esas alınacak.

  *İsteğe veya çalışma süresine bağlı olarak, kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin hizmet süresi yeniden başlar.

 

SORU 38-)İsteğe bağlı yer değiştirmelerde çalışma süresi ne kadardır?

 

CEVAP: Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan yöneticiler atanma talebinde bulunabilirler.               

 

SORU 39-)İsteğe bağlı yer değiştirmelerde alanı itibariyle hangi kurumlara başvuruda bulunabilirler?

 

CEVAP: Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmaları gerekir.                 

 

SORU 40-)İsteğe bağlı yer değiştirmelerde kaç tercih yapılacak, Atamaları nasıl yapılacak?

 

CEVAP:  Kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarından da 10 olmak üzere en fazla 20 tercih yaparak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunacaklardır. Atamaları; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilecektir.

 

Soru 41-) İsteğe bağlı olarak yönetmeliğin 12. maddesinin 6. fıkrasına göre “müdür başyardımcılığına, kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır” fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları müdür yardımcısı olarak yer değişikliği yapabilecekler midir?

 

Cevap: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yönetmeliğin 12. maddesinin 6. fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları, görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapanlar boş bulunan müdür yardımcılıklarına yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabileceklerdir.

 

42-)İsteğe bağlı olarak yönetmelikten önce ( 4 Ağustos 2013 tarihinden önce) müdür başyardımcısı olarak görev yapanlar yer değişikliği yapabilecekler mi?

 

Cevap: Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce (4 Ağustos 2013) müdür başyardımcısı olarak atananlar, tercihleri ve norm ihtiyaçları dikkate alınarak, görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan müdür başyardımcıları yer değiştirme suretiyle müdür başyardımcısı olarak atanabilirler. (Bu durumda olanlara müdür yardımcısı olarak atanma hakkının verilmeyişi hakkaniyetli değildir.)

 

SORU 43-) İsteğe bağlı yer değiştirmeler ne zaman yapılacak ve hangi tarih esas alınacak?                                                                                       

 

CEVAP:  Yer değiştirmeler her yılın Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılacak.

İsteğe bağlı yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınacaktır.                                                                             

 

SORU 44-)Hangi yöneticilere rotasyon uygulanacak ve kaç yılda uygulanacak?                                                                                     

CEVAP:  Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda 6(Altı) yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri değiştirilir.                                                                                           

 

SORU 45-)Bulundukları hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlayan yöneticiler rotasyon için kaç tercih yapacaklar? Atamaları hangi esaslara göre yapılacaktır?                                                          

 

CEVAP: Bulundukları hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlayan yöneticiler, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için de 10 olmak üzere en fazla 20 tercihte bulunurlar. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.

 

SORU 46-)Rotasyona tabi olup, ataması yapılmayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin durumu ne olacak?                          

 

CEVAP: Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların atamaları elektronik ortamda valiliklerce gerçekleştirilecek kura sonucuna göre hizmet bölgelerinden birine re ’sen yapılacaktır.

 

SORU 47-) Rotasyona tabi yer değiştirmelerde çalışma süresinde hangi tarih esas alınacak, hangi aylarda atamalar yapılacak, duyuru takvimi kim tarafından gerçekleştirilecektir?                                                    

 

CEVAP: Rotasyona tabi yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenecek ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılacaktır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar valiliklerce duyurulacaktır.

 

SORU 48-) Rotasyona tabi atamalarda boş eğitim kurumu olmaması halinde ataması yapılmayan yöneticilerin durumu ne olacaktır?                                                                                             

 

CEVAP: Boş eğitim kurumu olmaması halinde ataması yapılmayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilecektir.

 

SORU 49-)4 Ağustos 2013 tarihinden önce ve sonra atanan Müdür Başyardımcılarının rotasyona göre yer değiştirmeleri nasıl gerçekleşecektir?                                                                                 

 

CEVAP: 4 Ağustos tarihinden sonra atanan müdür başyardımcıları,  müdür yardımcısı olarak, 4 Ağustos 2013 tarihinden önce müdür başyardımcısı olarak atananlar, müdür başyardımcısı olarak yer değiştireceklerdir.

 

SORU 50-) Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği olması durumunda hangi esaslar dikkate alınacaktır?

 

CEVAP: Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde; sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınacaktır.

 

SORU 51-) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin ataması nereye yapılacaktır?           

 

CEVAP: Öncelikle bölgelerindeki alt hizmet alanlarında başka bir eğitim kurumuna atanırlar.

SORU 52-)Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınanların atamaları nereye yapılacak?                                                             

 

CEVAP:  Aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atamaları yapılır.

 

SORU 53-)Soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınanlar yöneticiliğe yeniden başvuruyu ne zamana kadar yapamazlar?                                                                                         

 

CEVAP: Yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamazlar.                                    

SORU 54) Soruşturma sonucunda yer değiştirenler bulundukları il ve eğitim kurumuna ne zamana kadar geri dönemezler?                                                  

CEVAP: Beş yıl geçmeden ayrıldıkları ile sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar.

 

SORU 55-)Herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticilerin durumu ne olacak?                                               

 

CEVAP: Norm fazlası yöneticiler Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

 

SORU 56-) Herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticilerin durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde ne olacaktır?                                                                              

 

CEVAP: Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha bulundukları yerde görevlerine devam ederler. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Şayet iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da herhangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroya atanırlar.

 

SORU 57-)Herhangi bir nedenle norm fazlası duruma düşüp, iki yıl içerisinde de ataması yapılmayan yöneticilerin durumu ne olacaktır?                                                                                            

 

CEVAP: İstekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar. Talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri ise Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re ’sen belirlenir.

 

SORU 58-) Hangi durumda yöneticilik görevi sona erer?

 

CEVAP:

a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ile uluslararası kuruluşlarda ya da yurt içinde, Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilenler hariç, bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

ç) Norm kadro fazlası durumuna gelen ve iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri,

d) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile 5 inci maddede öngörülen şartları kaybedenlerin yöneticilikleri,sona erer.

 

SORU 59-)Yöneticilik görevi sona erenlerden; a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ile uluslararası kuruluşlarda ya da yurt içinde, Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilenler hariç, bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanlar,

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri sona erenlerden bu durumları ortadan kalkanların durumları ne olacaktır?

 

CEVAP: Daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliğinin boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması ve talepleri halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek durumlarına uygun boş bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanırlar. Bu şekilde atanamayanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu fıkraya göre öğretmen olarak atananlar, bulundukları yerleşim biriminde iki yıl içinde eğitim kurumu yöneticiliği normu boşalması halinde, boşalan yöneticilik görevine öncelikle yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

 

SORU 60-) Kendi istekleri ile eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılanların atamaları nereye yapılacaktır?                                                               

 

CEVAP: Tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadro bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardır.

 

SORU 61-) Kendi istekleri ile yöneticilikten ayrılanlar ya da özür durumuna göre öğretmen olarak yer değiştirenler yeniden yöneticiliğe başvuru yapabilecekler mi?                                           

 

CEVAP: Yeniden yöneticiliğe, yönetici sınav ve atama başvuru şartları dâhilinde yapabilirler.                                                                     

 

SORU 62-) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların durumu ne olacaktır?        

 

CEVAP: Alınan puanlar yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilecektir. (Bu durumda olanların yönetici olarak atamaları 04 EKİM 2013 tarihine kadar gerçekleştirilecektir.)

 

 

                         TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ