2013 ÖZÜR GRUBU DUYURUSU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ.


      Milli Eğitim Bakanlığınca 2013 Yılı İl içi ve İller arası Özür Grubu Yer Değiştirmeleri Duyurusu yayınlandı.Duyuruda ilk göze çarpan husus öğrenim özrü ile ilgili 2012 yaz dönemi ve 2013 Şubat dönemine ilişkin başvuru şartlarını taşıyanlara öğrenim özründen yer değişikliği hakkı verilirken 2013 Şubat döneminden sonra öğrenim özrü oluşanlara bu hakkın verilmiyor olmasıdır. Bilindiği gibi,Türk Eğitim Sen olarak, 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “Öğrenim Özrü” nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile açılan davada, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile öğrenim özrünün kılavuzda yer almaması işleminin yürütmesi durdurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığınca yargı kararı yasal süresi içerisinde uygulanmamış hatta Türk Eğitim-Sen olarak yargı kararının uygulanmaması suç duyurusuna ve idari yargıya da konu edilmiştir.

      Tüm ısrarlı girişimlerimize rağmen öğrenim özrünü yapmayan ve hatta yargı kararını uygulamayan Bakanlık 2013 yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuz taslağında yine öğrenim özrüne yer vermemiştir. Akabinde aynı Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve tamamen öğrenim özrünü ortadan kaldırmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak özür durumuna bağlı yer değiştirmeler kapsamından öğrenim özrünün çıkarılmasına ilişkin işleme Danıştay nezdinde tekrar dava açılmıştır. Bu defa Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2013 yılı yaz dönemi öğretmenleri içi ve iller arası özür grubu yer değiştirme duyurusu yayınlanmıştır. Anılan duyuruda eş durumu, sağlık özrü, özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmelerin ve Türk Eğitim-Sen’nin Danıştay nezdinde açtığı dava neticesinde yargının olumlu karar verdiği öğrenim özrü için 2012 yaz ve 2013 Şubat dönemlerinde öğrenim özründen tayin isteyebilecek durumda iken başvuru yapamayanların öğrenim özründen başvuru yapabileceğinden söz edilmektedir. Bakanlık yargı kararlarına uygun olarak geçmişte öğrenim özrü bulunanları bir kereye mahsus özür grubu yer değiştirmeleri kapsamı içinde değerlendirmiştir. Danıştay kararlarına ve Bakanlığın açıklamalarına güvenerek lisans üstü eğitim almaya başlayan kişilerin mağduriyetinin engellenmesi açısından yıl sınırı olmaksızın herkese öğrenim durumuna bağlı yer değişikliği hakkı tanınmalıdır. Türk Eğitim-Sen olarak öğrenim özrü konusunda mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edilecektir. 2013 yılı yaz dönemi öğretmenleri içi ve iller arası özür grubu yer değiştirme duyurusunda ayrıca “il emri” uygulamasına yer verilmemesi özrü bulunan kişilerin özürlerinin bulunduğu yere gidebilmelerinin, boş kontenjanlar ile sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bakanlıkça daha önceki özür durumuna bağlı yer değişikliği dönemlerinde uygulanması bir teamül haline getirilen ve kılavuzlarda yer verilen il ve ilçe emrine atanma hakkının son dönemlerde verilmemesi çok sayıda öğretmenimize mağduriyet yaşatmıştır ve yaşatmaya devam etmektedir.

Kılavuzda, öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlardan, sağlık durumu sebebiyle yer değiştirecekler hariç, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer

değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir. Burada sağlık özründen yer değiştireceklere verilen hakkın eş durumu özrü içinde verilmesi ve öğretmenlikten ayrıldıktan sonra açıktan ya da kurumlar arası yeniden atama kapsamında atananlarda da en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapma şartının aranmaması gerekmektedir. İdare merkezi belirli bir il’de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden alabilecekleri, ancak diğer şirketlerde çalışanların bu yazıyı çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan almaları gerektiği belirtilerek bir kısıtlama yoluna gidilmiştir. Geçmiş yıllarda da bu konu mağduriyetlere yol açmış ancak Bakanlık halen bu konudaki anlamsız inadına devam etmiştir. Duyuruda ilk göze çarpan hususlar bunlardır. Yayınlanan duyuru ile ilgili olarak şubelerimizden ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda sendikamızca gerekli girişimlerde bulunulacaktır.