MÜFETTİŞLERİMİZ SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYOR

Eğitim müfettişleri eğitim-öğretim alanının önemli bir parçasıdır, vazgeçilmez bir unsurudur. Buna rağmen, müfettişlerimiz, son zamanlarda birçok sorunla boğuşmaktadır.

Bilindiği gibi, eğitim müfettişliği unvanı, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile il eğitim denetmenine dönüştürüldü. Böylece müfettişlerin elinden ‘müfettişlik’ unvanı alındı ve müfettişler birçok hak kaybına uğradı. Çalışma barışını, müfettişlerin moral ve motivasyonunu bozan bu uygulamaya sendikamız şiddetle karşı çıkmıştı. Bu noktada; Türk Eğitim-Sen olarak, müfettişlerin yaptığı eylemlere, hak arama mücadelelerine sonsuz destek vermiştik.

Müfettişlerimiz bugün de dertlidir. Eğitim faaliyetinin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasının ülkemizde Anayasal bir zorunluluk olduğunu belirten müfettişlerimiz, mevcut haliyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki üç başlı denetim sisteminin işlevsel olmadığını söylemektedir.

Bakanlıkta daha işlevsel bir denetim sistemi oluşturulmaya yönelik bazı çalışmaların yapıldığını kaydeden müfettişlerimiz, ancak, bu çalışma sonucunda nasıl bir sistem oluşturulacağına ilişkin bilgi verilmediğini belirtmektedir. Müfettişlerimiz, MEB’in denetim sistemini yapılandırılırken, hedeflediği işlevsellikte bir denetim sistemi oluşturulabilmesi için birtakım sorunları çözmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.

Müfettişlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepleri şunlardır:

1- Moral ve motivasyonun artması ve sorumluluk almaya önemli katkısı olacağından, eğitim müfettişleri ile bakanlığa bağlı ya da diğer bakanlıklara bağlı müfettişler arasındaki özlük ve mali farkların giderilmesi, denetim birimleri arasındaki isimlendirmede dahil tüm adaletsiz uygulamaların kaldırılması,

2-Koordinasyonun sağlanması, hızlandırılması, kaynak israfının önlenmesi ve denetimde verimliliğin arttırılması için, bakanlık denetim birimlerinin tek çatı altında örgütlenmesinin sağlanması,

3-Denetimi bir ölçüde bağımsızlaştırarak, güvenilirliğinin artmasını sağlayacağından il teşkilatlanmasından ayrılarak merkez teşkilatına bağlı çalışma bölgeleri şekline bir örgütlenmeye gidilmesi,

4-Kamunun kaynak kullanımı ile müfettiş çalışma sükûnunun dengelenmesinin sağlanabilmesi için sürekli rotasyon uygulamasının müfettişler üzerindeki etkisinin hesaplanarak gerekli özlük önlemlerinin alınması,

5-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik niteliğini arttıracağı için sistem ve kurum bazında performans ölçme ve denetleme sistemine geçilmesi,

6-Milli eğitim müfettişlerinin belirli alanlarda uzmanlaşmasını öngören yasal zorunluluğun en kısa sürede yerine getirilmesi.

        Türk Eğitim-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim müfettişlerinin bu taleplerini dikkate almasını istiyoruz. Zira denetim sisteminin etkin olması ve objektif değerlendirmeler içermesi, Bakanlıkta daha işlevsel bir denetim sistemi oluşturulması eğitim-öğretim sistemimiz için de çok önemlidir.

                                                               TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ