İLKSAN'DAN ÖNEMLİ DUYURU

 Halk eğitim kurumlarında görevli idareciler ve okul öncesi öğretmenlerine duyuru...


Bilindiği üzere 14.10.1998 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen yerlerde görev yapan, “İlköğretim kadrosundaki öğretmenler hariç” diğerlerinin üyelikleri iptal edilmiştir. Ancak; bu iptalin kaynağını teşkil eden Danıştay 5 nci Dairesinin kararında, branşlara ilişkin herhangi bir atıfta bulunulmamasına rağmen, atamaya esas branşı “sınıf öğretmeni” olup, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu – öğretmenevi (A.S.O) ve buna bağlı olarak Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Baş yardımcısı ve Müdür yardımcısı olarak görev unvanı değişenlerinde Sandık üyelikleri sona erdirilmiştir.

Bu durumda olup, Sandık üyeliğini devam ettirmek üzere sonuçlanan mahkeme kararlarında (Danıştay Onuncu Dairesi) “Sandık üyeliğine hak kazandığı halde başka bir yerde görevlendirilen kişinin kadrosu Sandık üyeliği için elverişli ise, o kişinin görev değişikliği nedeniyle Sandık üyeliğine son vermek aynı kadrodaki kişiler arasında eşitsizliğe yol açacaktır...Bu durumda, davacı her ne kadar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda müdür olarak görev yapmakta ise de, ilkokul öğretmeni kadrosunda görev yaptığı tartışmasız bulunduğundan İLKSAN üyeliğinin devamına engel bir durum bulunmadığı açık olduğu” yönünde hüküm kurulmakta ve buna göre bu kişiler yeniden İLKSAN üyeliği hakkını kazanmaktadırlar.

Yönetim Kurulumuz ise; bu kişilerin durumlarını yeniden değerlendirerek; mağduriyetlerini gidermek amacıyla mahkeme kararlarını da esas alarak, Ubu durumda olanlara müracaatları halinde İLKSAN üyesi olarak kabul edilmesiU kararı almıştır.


ÜYELİK DEVAMI YöNüNDE MüRACAAT ETMEK İSTEYENLER:

a) Sandıktan daha önce aidat iadesi almayanlar:

Müracaatlar;

Bu durumda iken, daha önce Sandıktan aidat iadesi almayanlar, yeniden üye olmak isteklerine dair Sandık Genel Müdürlüğüne form dilekçe ile birlikte müracaat ederler ve bu tarih itibariyle de üyelikleri başlatılır.

          Uygulama;

Geriye dönük ödenmeyen aidatlarını borçlanamazlar.

b) Sandıktan daha önce aidat iadesi alanlar:

Müracaatlar;

Bu durumda iken, daha önce Sandıktan aidat iadesi alanlar, yeniden üye olmak isteklerine dair Sandık Genel Müdürlüğüne form dilekçe ile birlikte müracaat ederler ve bu tarih itibariyle de üyelikleri yeniden başlatılır.

AYRICA;

23.11.2009 tarihi itibariyle, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu – öğretmenevi (A.S.O) ve Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı olarak atanan ve atanacak olanlar ise “atama kararnameleri” ile birlikte Sandık Genel Müdürlüğünü bilgilendirmeleri gerekmektedir.

c) üyeliği sonlandırılanlardan, Sandık aleyhine dava açanlar:

üyelik devamı talebinde bulunabilirler ancak;

• üyeliğin sonlandırılmasından sonra özellikle 10 yıldan fazla aidat kesintisi gerekçesiyle, emekli yardımı alma talebiyle Sandık aleyhine dava açan ve mahkeme kararı gereğince tarafına emeklik yardımının usul ve esasları dikkate alınarak ödeme yapılanlardan; üyeliğini devam ettirirken emekliye ayrılanlara Aidat ve Sosyal Yardımlar yönetmeliğinin emeklilik yardımında “…bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı ödenir” şartı gereğince, ikinci kez yardım yapılması söz konusu değildir.

Bu durumda olanlara; üyeliğin devamı süresince birikmiş aidatlarının toplamının yüzde elli fazlası iade edilir.

Ancak; bu durumda olanlara üyeliğinin devamı süresince Sandığın diğer sosyal yardımlarından (evlenme - doğal afet – şehit – ölüm), ikraz ve diğer haklardan faydalandırılırlar.

üYELİKLERİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTEYENLER; Sandığın sosyal yardımlarından (evlenme-doğal afet-emekli yrd.), ikraz ve diğer haklardan yararlanacaklardır.

HALK EĞİTİM MERKEZİ (A.S.O.), ÖĞRETMENEVİ (A.S.O.), BİLİM SANAT MERKEZİ ve MESLEKİ E ĞİTİM MERKEZLERİNDE GöREV YAPAN ve ATAMAYA ESAS BRANŞI SINIF öĞRETMENİ OLANLARDAN SANDIK üYELİĞİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTEYENLERE İLİŞKİN UYGULAMAYA ESAS İŞLEMLER

1) Kimler İLKSAN üyeliği devamı talebinde bulunacaklar?

• Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, öğretmenevi (A.S.O.),Bilim Sanat Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde görev yapan atamaya esas branşı U“sınıf öğretmeni”U olmak şartıyla,

• Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı olarak atanan ve bundan sonra ataması yapılacak olanlar üyelik sürdürmek için müracaat edebilirler.

2) Müracaatlar ne zaman başlayacak?

• Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanların, üyeliklerinin devamını istemeleri halinde yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar 23.11.2009 tarihi itibariyle başlamış olup, ne zaman isterlerse müracaat edebileceklerdir.

3) Yönetim Kurulu tarafından alınan karardan önce üyeliği sonlandırılan ve Sandıktan Uaidat iadesi alanlaraU yapılacak uygulamaya esas işlem!

• üyelik devamı talebinde bulunabilirler ancak; aidat ve sosyal yardımlar yönetmeliğinin 15 nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince; daha önce ödenen aidat iadesi tutarı da dahil olmak üzere geçmişe dönük ödenmeyen aidatlara ilişkin borçlanma yapılması mümkün değildir.

• üyeliğin devamına ilişkin müracaat tarihti itibariyle ilk aidat kesintinizden sayılarak; üyelik süresi ve yatırılan aidatlara göre sosyal yardımlardan faydalandırılacaktır.

4) Yönetim Kurulu tarafından alınan karardan önce üyeliği sonlandırılan ve Sandıktan Uaidat iadesi almayanlaraU yapılacak uygulamaya esas işlem!

• üyelik devamı talebinde bulunabilirler ancak; daha önceki üyelik süresince birikmiş aidatlar alınmadığından dolayı aidat ve sosyal yardımlar yönetmeliğinin 15 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince; Sandığa üye olunan süre içerisinde ödenen toplam aidat ve üyelik süresine göre sosyal yardımlardan faydalandırılacaktır.

• Ancak; üyeliğin sonlandırıldığı tarih ile yeniden üyeliğin devamına ilişkin müracaat tarihi arasında kalan sürelere dair geriye dönük ödenmeyen aidatların borçlandırılması mümkün değildir.

5) Yönetim Kurulu tarafından alınan karardan önce üyeliği sonlandırılanlardan, Sandık aleyhine dava açanların durumu!

üyelik devamı talebinde bulunabilirler ancak;

• üyeliğin sonlandırılmasından sonra özellikle 10 yıldan fazla aidat kesintisi gerekçesiyle, emekli yardımı talebiyle Sandık aleyhine dava açan ve mahkeme kararı gereğince tarafına emeklik yardımının usul ve esasları dikkate alınarak ödeme yapılanlardan, üyeliğini devam ettirirken emekliye ayrılanlara Aidat ve Sosyal Yardımlar yönetmeliğinin emeklilik yardımında “…bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı ödenir” şartı gereğince, ikinci kez yardım yapılması söz konusu değildir.

• Bu durumda olanlara; üyeliğin devamı süresince birikmiş aidatlarının toplamının yüzde elli fazlası iade edilir.

• Ancak; bu durumda olanlara üyeliğinin devamı süresince Sandığın diğer sosyal yardımlarından (evlenme-doğal afet-şehit-ölüm), ikraz ve diğer haklardan faydalandırılırlar.

İLKSAN GENEL MüDüRLüĞüNE

                                                                                         ANKARA

İlgi : Yönetim Kurulunun 23.11.2009 tarih ve 18/8 sayılı kararı.

İlgi’de kayıtlı kararı; 23.11.2009 tarihinden itibaren “atamaya esas branşı “sınıf öğretmeni” olmak kaydıyla, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, öğretmenevi (A.S.O) ve Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı olarak görev yapanların, atananların ve bundan sonra ataması yapılacak olanların müracaatları halinde İLKSAN üyesi olarak kabul edilmesi” yönündedir.
……………………………………………………………… görev yapmaktayım ve anılan karar gereğince yeniden üyeliğimin kabulü hususunda gereğini arz ederim. Adı Soyadı:

İmza : 


İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                              ANKARA

İlgi : a) Yönetim Kurulunun 25/09/2009 tarih ve 12/10 sayılı kararı.

b) Yönetim Kurulunun 20/10/2009 tarih ve 15/4 sayılı kararı.

İlgi’de kayıtlı kararlarda özetle; aidat kesintisi düzenli bir şekilde devam eden Okulöncesi (Anasınıfı) öğretmenlerinin isterlerse Sandık’ta birikmiş aidatlarını Yasal faizi ile birlikte alabilecekleri, belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ise “üye” gibi mütalaa edilmesine denilmiştir. Halen Okulöncesi (Anasınıfı) öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Tarafıma ait bilgiler aşağıda olup, üyeliğimin devam etmesi hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

Adı Soyadı :

İmza :

İLKSAN GENEL MüDüRLüĞüNE

                                           ANKARA

İlgi : a) Yönetim Kurulunun 25/09/2009 tarih ve 12/10 sayılı kararı.

b) Yönetim Kurulunun 20/10/2009 tarih ve 15/4 sayılı kararı.

İlgi’de kayıtlı kararlarda özetle; aidat kesintisi düzenli bir şekilde devam eden Okulöncesi (Anasınıfı) öğretmenlerinin isterlerse Sandık’ta birikmiş aidatlarını Yasal faizi ile birlikte alabilecekleri, belirtilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ise “üye” gibi mütalaa edilmesine denilmiştir. Halen Okulöncesi (Anasınıfı) öğretmeni olarak görev yapmaktayım.Tarafıma ait bilgiler aşağıda olup, birikmiş aidatlarımı yasal faizi ile birlikte alarak, üyelikten ayrılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı :

İmza :