MAHKEME YÖNETİCİ ATAMANIN HANGİ MADDELERİNE NE KARAR VERDİ
*Danıştay İkinci Dairesi kararında:Geçici 2 nci maddenin 1nci fıkrasında yer alan “sınavların geçerlilik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla” ibaresi yargı tarafından hukuksuz bulunmamış, bu konuda hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkesine aykırılık görülmemiştir.


*11nci maddesinin 1nci fıkrasının (ç) bendindeki “Son üç yıllık hizmet süresi içinde yöneticilik görevi olanların yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak” hükmünde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Bu konuda,” Hakkında   yürütülen   adli   ve   idari   soruşturma   sonunda   yöneticilik   vasfı   ile bağdaşmayan fiilleri nedeniyle yöneticilikten alınmış olan kişilerin 3 yıl süreyle yönetici olmalarının engellenmesi, uygulanmış olan yaptırımın amacına uygundur. Aksi halde hakkında yöneticilik görevinden alırıma yaptırımı uygulanan kişiye tekrar atanma yolunun açılması bunu anlamsız kılabileceği gibi, böyle bir durumla karşı karşıya kalan kişiler yönünden de haksızlığa yol açacağı açıktır.” yorumu yapılmıştır.

*12nci maddesinde yer alan A – B – C tipi müdürlük sürelerinde, belirlenen sürelerin uygunluğuna karar vermiş. Davacının belirlenen sürelerin yetersiz olduğu yolundaki iddiasına itibar etmek mümkün değildir, denilmiştir.

*Her Teşekkür belgesine 3 puan verilmesi, bu kısmının belgeyi verecek amir yönünden, takdir belgesinde olduğu gibi sınırlandırılması gerekirken, (Bu durumda, MEB’in Kaymakamlık takdir belgelerini değerlendirmeye alma kararı da tehlikeye girmiştir, Mahkemenin ...takdir belgesindeki gibi sınırlandırılması gerekirken.... ifadesinden, böyle bir sonuç çıkmaktadır. Teşekkür belgesinin bu yönüyle yürütmesi durdurulurken, takdir belgesinin yürütmesi durdurulmamıştır.) kayırma amacıyla istismar edilmesini kolaylaştırıcı biçimde kapsamının genişletilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

*Vekaleten ve görevlendirme şeklinde geçirilen sürelere yüklenen puan değerleri ile asaleten yöneticilikte geçen sürelere yüklenen puan değerleri arasındaki cüzi fark yeterli bulunmamış, “vekaleten ve görevlendirme biçiminde atananlar ile asaleten atananlar arasındaki bu puan farkının makul seviyede tutulmamış olması nedeniyle hukuka uygunluğundan söz etmek imkansızdır.” yorumu yapılmıştır.

*Öğretmenlikte geçen sürelere 0,1 puan verilmesi yeterli bulunmamış, bu puanla mesleki deneyim ihmal edilebilir bir ölçüte indirgenmiştir denilmiştir. 30 yıllık mesleki deneyimle elde edilen puanın bir teşekkür belgesine verilen puana karşılık gelmesi de mahkeme tarafından eleştirel bir örnek olarak verilmiştir.

Mahkemenin yürütmesini durdurduğu tüm hususlarda Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığını gerek sözlü gerekse yazılı olarak uyarmış ve iptale sebep olabilecek söz konusu problemlerin düzeltilmesini istemiştik. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, en basiretsiz insanların bile görebileceği bu hususları bir türlü görmemiş veya görmek istememiştir.

Açılan davalara karşı tedbir almayı bir türlü akıl edemeyen, aylardır iptal korkusuyla yaşayan, bu sebeple, sadece kenar mahalle semtlerinin münhal idareciliklerinin duyurulmasını valiliklerden isteyen MEB, muhtemel bir iptal kararına karşı yaşanacak kaosun boyutlarını büyütmemek için, bunu tek tedbir olarak görmüştür.

Ek 2 Yönetici Değerlendirme formunun yürütmesinin durdurulacağını bile bile, yapılan uyarılara karşı hiçbir tedbir almayan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici atama konusunda “bile bile Lades” demiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığının Ek 2 Yönetici Değerlendirme Formunu okullar açılmadan, en kısa zamanda ilgili sendikaların görüşlerini de alarak yayınlamasını istiyoruz.

                                                                               TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ