MD.YRD SINAVINI KAZANANLARLA İLGİLİ DİLEKÇE KAMPANYASINA KATILIN
Çelişkilerle dolu yönetici atama yönetmeliği, çok zaman sonra hazırlandıktan sonra, 24 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygulama zamanı bulmadan, bu yönetmelikte yasa ve daha önceden verilen hukuk kararlarına uygun olmadığı düşüncesiyle iptal kararı ile Danıştay’a dava açılmıştır. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikle ilgili genelgeyi de bugüne kadar çıkarmamıştır. Bu bekleyiş eğitim çalışanlarını huzursuz etmektedir. Çalışanların motivasyonu bozulmaktadır.    

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları vekâlet ve görevlendirmelerle yürütülmektedir. Vekâlet, geçici görevlendirmelerin sayısı ülke genelinde 20.000’lere ulaşmış bulunmaktadır. Okullarda, İş barışı bozulmakta, iş verimliliği düşmektedir. Çalışanların Milli Eğitim Bakanlığı'na nerdeyse güveni kalmamıştır. Bakanlık her konuda tıkanmıştır, iş yapamaz bir bakanlık durumuna düşmüştür. Hiç bir işin devamlılığı sağlanamamaktadır. Bugün çıkan yönetmelik, ertesi gün mahkeme kararıyla iptal edilir hale gelmiştir."MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’nda neler oluyor?" sesleri yükselmeye başlamış, ancak bu sese bir cevap gelmemektedir.

Yine binlerce yönetici adayı çözüm bekliyor. Müdür Yardımcılığı seçme sınavlarına girmişler, sınav kazanmışlar, atamaları bugüne kadar yapılmamıştır. Bu öğretmenlerimizin bugüne kadar atamalarının yapılmaması düşündürücüdür. Bu durum, çalışıp, başarı sağlayanları, daha doğrusu başarıyı yok saymak anlamına gelir ki; bu, eğitimin temel anlayışına terstir. Sınav kazanların durumu hemen netleştirilmeli atamalarının yapılmasıyla ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır. Her konuda sessiz kalan Milli Eğitim Bakanlığı artık sessizliğini bozmalıdır.

2005 yılı Müdür Yardımcılığı sınavlarının geçerlilik süresi iki yıldır. 26.03.2008 yılında son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre sınav geçerlilik süresinin de bu tarihte başlatılarak 2 (iki) yıl olarak tescil edilmesi gerekir. Bakanlık bu konuya ilişkin açıklama yaparak, öğretmenleri rahatlatmalıdır.

Diğer taraftan 30.06.2006 tarihinde sınav yapılmıştır. 15.036 kişi sınavda başarılı olmuştur. Bu sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Bu sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 15 Temmuz 2008’de dolacaktır. 1 senedir yönetici atama yönetmeliği’nin yayınlanmamasından dolayı sınav kazanıp, atama bekleyenler mağdur edilmiştir.

2005 ve 2006 yıllarında Müdür Yardımcılığı sınavına girip atama bekleyenlerle ilgili Bakanlık mutlaka açıklama yapmalı, atama çalışmalarını hemen başlatmalıdır. Ayrıca, yürütmesi durdurulduğu duyumları alınan yönetmelikle ilgili kamuoyu bilgilendirilmeli, böyle bir durum söz konusu ise, yargının yürütmeyi durdurma gerekçeleri tespit edilerek,( Bu gerekçelerin neler olabileceği sendikamız tarafından defalarca kamuoyuyla paylaşılmıştır.)  yürütmeyi durdurma kararını beklemeden yeni bir yönetmelik derhal yayınlanmalıdır.

Müdür Yardımcısı sınavına girip, başarılı olan bugüne kadar ataması yapılmadığından dolayı mağdur edilen öğretmenlerimizle ilgili dilekçe kampanyasını başlatıyoruz.Mağdur olan öğretmenlerimiz, birinci dilekçeyi Başbakanlık Makamına, İkinci dilekçeyi de Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmek üzere okul müdürlüklerine teslim edebilirler. Dilekçeyi e-posta olarak aşağıdaki adreslere  göndermek de mümkündür.                                                                                                                                         

DİLEKÇE KAMPANYASINA DESTEK OL. HAKKINI ARA!
                          
                                              ………. MÜDÜRLÜĞÜ’NE
                     MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA/BAŞBAKANLIĞA
                                                  Gönderilmek Üzere
 
                                              
           30.06.2006 tarihinde yapılan Müdür Yardımcığı sınavına girerek geçer puan aldım. Sınav sonucunun geçerlilik süresi iki yıl olmasına karşın Bakanlığımız tarafından 2006 ve 2007 yıllarında yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında atamam yapılmamıştır. 
            2006 yılında çıkarılan yönetmeliğin Danıştay tarafından iptal edilmesi üzerine, 2007 yılında bir yönetmelik daha yayımlanmış ve 2006 yılında çıkarılan yönetmeliğin yürürlülüğünü ortadan kaldırmıştır. 2007 yılında çıkarılan yönetmeliğin yine Danıştay tarafından yürütülmesinin durdurulması sebebiyle 24 Nisan 2008 tarih 26856 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır. 
            Yeni Yönetici Atama Yönetmeliğine göre atanma şartlarını taşımaktayım. Yönetmeliğin, Müdür yardımcılığı sınavını kazananların durumu başlıklı, Geçici Madde 2“1) 11.1.2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adaylar, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarındaki sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanırlar.” Şeklinde düzenleme mevcuttur. 
            Hal böyle iken, atama yönetmeliği ile ilgili olarak, bugüne kadar atamaya yönelik bir işlem yapılmaması şahsımı kaygılandırmaktadır. Şöyle ki;2006 Yılında girmiş olduğum Müdür Yardımcılığı seviye belirleme sınavının geçerlilik süresi 15 Temmuz 2008 tarihinde dolmaktadır. Yönetici atama yönetmeliğinin çıkmış olmasına karşın halen atamalar yapılmaya başlamadığı için, 15 Temmuz 2008 tarihine kadar bir işlem yapılmaması halinde,  sınav kazanmış olmama rağmen hak mağduriyeti yaşayacağım.
           Bakanlığımız tarafından yaşanması muhtemel olan sorunların görülerek bir an önce çözüme kavuşturulması, mağduriyetimi giderecek çalışmaların yapılması için,
            Gereğini arz ederim. ....../....../2008

Adres:                                                                                                                      İmza
                                                                                                                            Adı-Soyadı

E-POSTA OLARAK GÖNDERMEK İSTEYENLER İÇİN
bimer@basbakanlik.gov.tr
okm@meb.gov.tr
mub@meb.gov.tr
personel@meb.gov.tr