SENDİKAMIZDAN ÜYELERİMİZE YÜKSEK LİSANS İMKANI

İrtibat ve bilgi için Türk Eğitim-Sen İstanbul Şubelerine başvurulacaktır.


TÜRK EĞİTİM-SEN 1 M.HANEFİ BOSTAN

0216 3834784

0212 4570193

532 2925114

5054002761

TÜRK EĞİTİM-SEN 2 HALİL İBRAHİM ÇAKMAK

0216 4574432

0216 4574431

505 3173854

532 5664888

TÜRK EĞİTİM-SEN 3 MEHMET ARSLAN

0216 4814592

505 2308666

TÜRK EĞİTİM-SEN 4 DERVİŞ PARALI

0212 3561361

535 5515647

505 2432396

TÜRK EĞİTİM-SEN 5 ENVER DEMİR

0212 6532371

532 6970435

5053979475

TÜRK EĞİTİM-SEN 6 SAMİ ÇELİK

0216 4913110

505 5014946

TÜRK EĞİTİM-SEN 7 MUSTAFA KAVLU

0212 4570193

505 4037361

532 3871522


PROTOKOL

Taraflar:

Madde 1 – Bu protokol, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Sıraselviler cad. No. 111, Taksim, İstanbul) ile Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanlığı (İskender Paşa Mah. Ahmediye Cad. No.78, Kat4, Fatih, İstanbul) arasında düzenlenmiştir.

Konu:

Madde 2 – İşbu protokol, Türk Eğitim-Sen üyelerinin Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Yüksek Lisans yapmaları  konusunda düzenlenmiştir.

Eğitimin Süresi:

Madde 3 – Eğitim, tezsiz yüksek lisansta iki dönemdir. Yüksek lisans programı 2. dönemin bitiminde verilecek projenin kabul edilmesi durumunda sona erer. Derslerden kalma, devamsızlık vb. hallerde, kalan ders ve eğitim süresi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmelik hükümlerine göre (taksim yerleşkesinde) gerçekleştirilir. Bu durumda, kalan her ders için, o yılın ders ücreti bölü on ders esası üzerinden ilgili kalan ders veya derslerin bedeli ödenerek kayıt yenilenir. Tezli yüksek lisans’ın tez aşaması da yönetmelik hükümlerine göre, ikinci yıl eğitim ücreti ödenerek  (Taksim yerleşkesinde) gerçekleştirilir.

Başvuru Şekli:

Madde 4 – Yüksek Lisans Programına katılacak her bir öğrenci, üniversitenin kayıt için talep ettiği evrakları hazırlar ve üniversiteye teslim eder. “LES'de eşit ağırlıklı puan türünde 45 ve üzeri belgesi olanlar, mülakat sınavına alınır ve başarı halinde, kesin kayıt işlemleri yapılır.

Eğitim Öğretimin Yürütülmesi:

Madde 5 – Eğitimler, Türk Eğitim-Sen Toplantı salonlarında (Aksaray, Bahçelievler ve Kartal) haftanın 3 günü (Çarşamba ve Perşembe 19:00-22:00 , Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arası) yapılacaktır.

Eğitici Elemanlar ve Program:

Madde 6- Programın dersleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü programındaki derslerden oluşur ve Beykent Üniversitesinin doktora ve üstü akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu derslerde, Enstitü Kurulu ve Senato tarafından olası değişiklik hakları saklıdır.

Programın Ücreti:

Madde 7 – Program, Türk Eğitim-Sen’in garanti ettiği asgari 25 (yirmi beş) kişilik guruplarda,  her bir öğrenci için, Beykent Üniversitesinin kendi bünyelerinde eğitim yapacak guruplar için uyguladığı bedel ve taksitler geçerlidir. Yüksek lisansı tezli sürdürmek isteyen öğrenciler,  ikinci yıl tezli yüksek lisans kayıt dönemi bedellerini  ayrıca öderler.

Öğrenciler:

Madde 8 – Programa Türk Eğitim-Sen’in uygun gördüğü  üyeleri katılır. Kayıt yaptırarak ücretini ödeyen ve Enstitü yönetmeliğine uygun haklı mazereti, Enstitü yönetimi tarafından uygun görülerek bir veya iki yarı yıl kaydı dondurulan öğrencilerin eğitim hakları saklı kalır. Beykent Üniversitesi ile görüşülerek daha sonraki aynı eğitim programına katılırlar. Kalan eğitim, Beykent Üniversitesi’nde yapıldığı takdirde, bu eğitimin yapılmasından kaynaklanan indirimden faydalanamazlar. Sadece bu fark ödenerek, eğitimlerine izleyen dönemde devam ederler. Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapmak isteyenler, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile görüşerek eğitimlerini, ikinci yıldaki tezli ücretini ödeyerek, kayıt işlemlerini tamamlarlar. Belirlenen sürede, eğitimlerini tamamlayamayanlar, sonraki dönemin ücretini ödeyerek kayıt yaptırırlar. Eğitim süresi (bir yıllık proje ve tez hazırlama süresi hariç),  yönetmelik gereği, dört yarı yılı aşamaz. İstisnai durumlarda yönetmelik hükümlerine uyulur.

Protokolün süresi:

Madde 9 – Protokolün süresi, eğitim ön kayıt tarihi (4 Ocak 2007) esas olmak üzere, 8. madde hariç, bir yıldır. Bu sürenin sonunda taraflar, eğitime başlama süresinden iki ay önce bir uyarıda bulunmadıkları takdirde, protokol, her seferinde bir yıl uzatılmış sayılır. Ancak, ücret konusunda, o yılki gurup indirimi esas alınır.

İhtilafların çözümü:

Madde 10– Protokolün uygulanması ile ilgili ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar öncelikle tarafların yetkili temsilcileri arasında yapılacak görüşmelerle, bunun mümkün olmaması halinde ise, hakem sıfatıyla İstanbul Mahkemelerince çözümlenecektir.

Yürürlük

Madde 11 – Protokol, iki kopya olarak hazırlanmıştır ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

..06.../..11.../2006

BEYKENT ÜNIVERSITESI                        TÜRK EĞİTİM-SEN

ADINA                                                                           ADINA

Prof. Dr. Muhittin Karabulut                                Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü                        İstanbul Bölge Başkanı

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ PROGRAMI

Programın Amacı
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eğitim kurumlarının işlevlerini geleneksel yöntemlerle sürdürmelerini olanaksız kılmakta, kurumları eğitim programlarını hazırlamada ve uygulamada yeni yöntem ve teknolojiler kullanmaya zorlamaktadır. Bu değişikliklerden yalnızca örgün öğretim kurumları değil, aynı zamanda kendi personeli için eğitim ve geliştirme programları hazırlayan firmalar da etkilenmektedir. Bu program katılımcıların eğitim yönetimi bilgilerini kuram ve uygulama bağlamında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken öğrencilere, eğitim ve yönetim teorisi ile çağdaş eğitim kurumları ve firmaların uygulamaları arasında bağlantı kurabilmelerine olanak sağlayacak uygulama örnekleri verilmektedir. Bu programın en önemli amacı, katılımcılara yeni yaklaşımlarla stratejik planlama yapabilecek, örgütsel değişimi ve bireysel gelişimi gerçekleştirebilecek lider yönetici nitelikleri kazandırmaktır.
Programın Kapsamı
Birinci yarıyıl, katılımcılara temel işletmecilik ve yönetim derslerinin verildiği dönemdir. İkinci ve üçüncü yarıyıllarda verilen zorunlu dersler ise katılımcılara eğitim yönetimi ve öğretim yöntemlerini derinlemesine inceleyebilmelerini ve bu alandaki gelişmeleri eleştirel olarak analiz edebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, bunun yanında eğitim yönetimi alanında kariyer yapabilmek için gerekli olan alanlarda çeşitli seçmeli dersler sunmaktadır.
Programın Hedef Kitlesi
Çağdaş yönetim ilke ve uygulamalarını örgün eğitim kurumlarında ve firmalarda gerçekleştirmek isteyenler, Eğitim alanında kariyer yapmayı düşünenler, Firmaların İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim biriminde kariyer yapmak isteyen yöneticiler bu programı seçebilir.
DERS İÇERİKLERİ:

I. Yarıyıl
1-İY-533 Sosyal Bilimlerde Yöntem (3-0-3): Sosyal Bilimlerde Araştırma konularının / alanlarının belirlenmesi, araştırma alanına ilişkin çerçevenin katkı sağlanabilecek şekilde daraltılması, doğru ve anlamlı hipotezlerin geliştirilebilmesi ve bu çerçevede amaç ve anlam kaybına uğramaksızın araştırmanın sonlandırılmasına yönelik metodolojik yaklaşımlar
2-İY-503 Yönetim ve Organizasyon (3-0-3): İşletme yönetimine giriş / Dış çevre faktörleri / Kuruluş aşama ve sorunları / Büyüme / Modern yönetim yaklaşımları / Planlama ilke ve sorunları / Karar verme / Organizasyon ilkeleri / Bölümlere ayırma / Değişim mühendisliği / Sürekli iyileştirme / Yetki ve türleri, yetki devri / Öğrenen organizasyonlar / Dış kaynaklardan yararlanma
3-İY-505 Örgütsel Davranış (3-0-3): Türkiye'nin ekonomik, politik eğitimsel, sosyo kültürel boyutlarını göz önünde bulundurarak örgütlerdeki bireylerin ve grupların davranışlarını açıklayan teori ve araştırmalar dersin temelini oluşturmaktadır. İşletmelerde bireyin kendisi ve başkaları ile olan ilişkileri, tutum, kişilik, liderlik, algı, heyecanlar, motivasyon, stres, iletişim, etkileme ve ikna, grup oluşumu, grup norm ve kararları, cinsiyet, çatışma, değişime olan direnç, iş tatmini, bireysel verimlilik, gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
4-İY-519 Eğitim Yönetimde Güncel Sorunlar (3-0-3): Eğitimin Güncel Sorunları, Sorunların Temel Kaynaklarına Sistemsel Yaklaşım;Makro-Mikro Sorunlar, Kurumsal Yaklaşım, Bireysel Yaklaşım,Dinleme,anlama,algılama farklarından doğan iletimşizlik,çatışma,öfke stres kaynakları ve yönetme teknikleri,
5-İY-515 Kariyer Planlama ve Geliştirme (3-0-3): Gerek organizasyon gerekse yönetici bakış açısından ülkemiz koşullarında yaşanan kariyer problemleri ve çözüm yollarına ilişkin farklı yaklaşımlar programın asıl hedefini oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda işletmelerde kariyer planlama ve geliştirmenin önemi, kariyer geliştirme sisteminin parçaları ve düzenlenişi, özel gruplar için kariyer geliştirme programları işlenecek konular arasındadır.
II. Yarıyıl
1-İY518 Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3): Bu derste, Hedeflere göre ölçme ve değerleme teknikleri, istatiksel ve matematiksel yaklaşım, Ölçülebilen değerler ve ölçülemeyen değerleri kriterlendirme, Derinlemesine analiz teknikleri, Anket/ deney/ gözlem yöntemleri, Örnek seçme kriterleri ve Korelasyon ve Ki kare yöntemi, örnek olaylarla tartışma konuları işlenmektedir.
2-İY520 Eğitim Yönetimi ve Denetimi (3-0-3): -Yönetim kavramı, yönetici kavramı, kurumsal yaklaşım, kültür v.b. konuların eğitim sisteminde tartışılması; Programlama uygulama, denetim üçleminin, Öğretmen, sınıf, Okul içi organizasyon taraflarının uyumla çalışma, çalıştırılma programı, Vizyon ve misyonun realizasyonu için çalışmalar, Denetim Kriterleri; kısa vadeli, uzun vadeli raporlama teknikleri.(örnek olaylarla tartışılması) işlenmektedir.
3-İY522 Eğitim Sosyolojisi (3-0-3): Eğitim Sosyolojisinin Tanımı, Konusu, Önemi, Amacı, Özellikleri, Diğer Bilimler ile İlişkisi, Tarihçesi ve Gelişimi. Kültür ve Eğitim, Değerler ve Eğitim, Dil ve Eğitim, Toplumsal Normlar ve Eğitim, Toplumsal Kurumlar ve Eğitim. Sosyalleşme ve Eğitim. Kültür-Toplum-Eğitim ve Okul. Sosyal Süreçler ve Eğitim: Toplumsal Bütünleşme ve Eğitim, Toplumsal Kontrol ve Eğitim, Toplumsal Tabakalaşma ve Eğitim, Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim, Toplumsal Sapma ve Eğitim, Sosyo - Kültürel Değişme ve Eğitim konularını içermektedir.
4-İY524 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi (3-0-3): Bu dersin amacı, dersi alan öğrencilerin Toplam Kalite Yönetimi konusundaki temel bilgileri eğitimde kullanabilecek düzeye gelmesi için gerekli bilgi, düşünce, sistematik yaklaşım becerilerini kazandırmaktır. Bu amaçla öğretim üyesinin vereceği bilgi sunumlarının dışında öğrencilerin hazırlayacağı bireysel konu sunumları, tartışma, grup sunumları işlenmektedir.
5-İY526 Eğitim Hukuku (3-0-3): Eğitim yönetimini belirleyen ilkeler, eğitim hukuku ve eğitim hukukunun kaynakları; Anayasal, yasal tüzük ve yönetmelikler ile milletlerarası düzenlemeler eğitimde denetimin idari ve yasal boyutları ve uygulamalar işlenmektedir.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ’NÜN DİĞER PROGRAMLARI:
·   Eğitim Yönetimi ve Denetimi
·   Executive MBA (Üst Düzey Yöneticiler İçin)
·   Finansal Kurum Yöneticiliği
·   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
·   Hastahane Hizmetleri Yönetimi
·   Hastahane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
·   Küresel Pazarlama
·   Lojistik ve Dış Ticaret
·   Muhasebe
·   Pazarlama
·   Sayısal Yöntemler
·   Stratejik İşletme Yönetimi
·   Tekstil İşletmeciliği ve Pazarlaması
·   Turizm İşletmeciliği
·   Uluslararası Ekonomi Politik ve İşletmecilik
·   Uluslararası İşletmecilik
·   İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim
·   Üretim Yönetimi ve Endüstriyel İşletmeciliği
·   Yönetim Bilişim Sistemleri
·   Yönetim Organizasyon
·   İşletme
·   İşletme Yönetimi
Bu programlara, www.beykent.edu.tr’den Ana Sayfada: Akademik, Akademik Birimler sayfasına sırayla girilerek erişilebilir.
Aynı şekilde, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ programlarına da erişilebilir:
Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (M.Sc)
Kentsel Tasarım (M.Sc)
Mimari Tasarım (M.Sc)
Mimarlık (M.Sc)
Yapım Teknolojisi (M.Sc)
Bilgi Teknolojileri (M.Sc)
Bilgisayar Ağları ve İnternet Teknolojileri (M.Sc)
Uygulamalı Matematik (M.Sc)