ATAMA MAĞDURU ÖĞRETMENLER
İşte son yayınlanan 2008/2 atama kılavuzu:

2008–2 kılavuzu;
Atama işlemleri

MADDE 8- (1) Bakanlıkça her yıl ilgili mevzuatı uyarınca atama izni alınan öğretmen kadrolarına başvuruda bulunacaklar arasından genel ve özel şartları taşıyanlar ;

a) İlk atama: Kamu Personel Seçme Sınavına katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar arasından gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla;

1) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak atanacaklar,

2) Özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kuramlarına asil veya aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar,

3) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar,

4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden ayrılanlar ile öğretmen olarak görevli iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenlerden aday öğretmen olarak atanacaklar ,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan aday öğretmen olarak ilk defa atanacaklar.

b) Kurum içi ilk atama: Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görev yapanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacaklar,

c) Kurumlar arası ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru olarak çalış anlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacaklar,

ç) Açıktan atama: Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asil öğretmen olarak atanacaklar,

d) Kurum içi yeniden atama: Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra bu sınıf dışındaki kadrolarda görevli olanlar ile ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarından yeniden öğretmenliğe atanacaklar,

e) Kurumlar arası yeniden atama: Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmış olanlardan halen kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı veya diğer hizmet sınıflarında görevli olanlardan yeniden öğretmenliğe atanacaklar,

f) Açıktan ilk atama: Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacaklar,

bu atama çeşitlerinden durumlarına uygun olan atama çeşidi kapsamında öğretmenliğe atanırlar .

Madde 8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Atama

Açıktan Atama, Açıktan İlk Atama, Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama biçimindeki başvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi üstünlüğüne göre değerlendirilecektir.

Eşitlik hâlinde ise göreve başlama tarihi esas alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasıyla atama yapılacaktır.

kontenjanlar; http://personel.meb.gov.tr/upload/2008-2_Ogretmen_Atama.pdf

MEB açıktan atama ve kurumlar arası nakil işlemleri bu şekilde yapılmaktadır.MEB personeli iken çeşitli sebeplerden ötürü istifa etmiş binlerce eğitimci tekrar öğretmen olarak atanabilmek için sıra beklemektedir.Ayrıca halen devlet memuru olarak çalışan Eğitim fakültesi mezunu binlerce eğitimci kurumlar arası nakil beklemektedir.  

MEB 2003 yılından itibaren Kurumlar Arası Nakil politikasını değiştirmiş ve gün geçtikçe bu şekilde öğretmen olmak isteyenler için ayırdığı kontenjan sayısını azaltmıştır.”%2” Öyle bir duruma gelinmiştir ki artık Kurumlar Arası Nakille öğretmenliğe geçmek isteyenlerin başvurusu sayısı ile ayrılan kontenjan arasındaki uçurum öğretmen adayı arkadaşlarımızı pes etme noktasına getirmiştir. Bir de bu şekilde nakille öğretmenliğe geçme de öğretmenlikte geçen sürenin birinci öncelikli olması da zaten az olan kontenjanlarla öğretmenliğe geçmeyi hayal noktasına getirmiştir.

MEB’nın yetkililerinin ve hükümet üyelerinin de bu konu gündeme geldiğinde “dışarıda atama bekleyen binlerce öğretmen adayı var” savunması ise, kendi yanlış eğitim politikalarının sonucu bu mağdur arkadaşların umutlarına vurulan en büyük darbedir. Bu yanlış politikaların ceremelerini neden hep vatandaş çekmek zorundadır ki?

MEB kurumlar arası geçiş ve açıktan atama bekleyen binlerce kişi KPSS sınavına girip 100 puan dahi alsa ataması yapılamamaktadır. Çünkü bu adaylara daha önce memurluk yaptınız diye tercih hakkı verilmemektedir.

MEB maalesef kurumlar arası geçişte tatmin edici öğretmen alımı yapmamaktadır, örneğin bazı branşlarda 1 kişi almaktadır.

Diyelim X branşından 20 kişi kurumlar arasına başvurmak için sırada beklemektedir. Yılda 1 Kişi aldığınız zaman ve ülkemizde işe yeni başlayan memur adaylarının yaşı ortalama minimum 28 dir. Yılda 1 kişi aldığınızda 12 yılda 12 kişi eder ve geri kalan 8 kişi 40 yaşını geçtiği için bu kişi ömür boyu öğretmen olamayacaktır.

MEB’e göre, halen kamu kurum ve kuruluşlarında memur vb. sınıflarda çalışan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine başlayabilmelerinin tek yolu Kurumlar Arası nakil;
Ancak bu konuda MEB gibi düşünmeyen başka devlet kurumları vardır. Bunlardan biri de Devlet Personel Başkanlığı’dır. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında, görüş ve mütalaalar bölümünde bu konu ile ilgili sorulan bir soruya bakın nasıl cevap verilmiştir;
http://www.dpb.gov.tr/mutalaa/nakil/gorus5.doc

KONU- Aday memur olarak çalışmakta iken  KPSS sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığı tarafından başka bir kuruma yine aynı statüde yerleştirilenlerin söz konusu kuruma naklen atanıp atanamayacakları.

GÖRÜŞ- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu belirtilmiştir. İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” 3.5.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında da; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almakta, memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği düşünüldüğünden, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  sonucuna göre yapılan atamalar gereğince gerçekleştirilmesi gereken nakiller anılan Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” anlamında değerlendirilememektedir.

Bu itibarla, aday memur ve asli memur olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memurlarının, KPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde atanmayı hak ettikleri kadrolara, çalıştıkları kurumlarının muvafakatiyle atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.
KURUMLAR ARASI GEÇİŞ YAPAMAYAN MAĞDUR OKUL ARKADAŞIMIN DURUMU
Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde bizlerle eğitim görmüş X adlı arkadaşımız bizim gibi sınıf öğretmenliği mezunudur, tek suçu 1999 yılında yapılan DMS sınavına girip memur olarak atanması. X arkadaşımız maddi olanaksızlıklar yüzünden eğitimini, il merkezine uzaklığı 120 km olan bir ilçede yardımcı hizmetler kadrosunda çalışarak 1000 öğrencinin yemek yediği bir kurumda paspas çekerek, temizlik yaparak alın teriyle kazandığı parayla ailesinin de geçimini sağlayarak ve gün aşırı geliş gidiş yaparak tamamladı.(Gece Öğretimde)
Bu arkadaşımız çeşitli zorluklar içerisinde eğitimini bizlerle tamamladıktan sonra 657 sayılı devlet memurları kanununa göre istifa etti ve gerekli süreyi bekleyerek KPSS sınavına girdi.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığının Yönetmeliklerine göre bu arkadaşın kadrolu öğretmenliğe atanabilmesi için KPSS puanı değil istifa ettiği memuriyette geçirdiği hizmet süresi hesaplanacak ve sıranın kendisine gelmesi için uzun yıllar bekleyecek.

MEB yetkililerinin ve özellikle Personel Genel Müdürümüzün bu konuda duyarlı olmasını beklemekteyiz. Açıktan atama veya kurumlar arası geçiş bekleyen binlerce eğitimci için bakanlığımızın bir çözüm getirmesi gerekmektedir. Bakanlığımız açıktan atama kontenjanını artırarak yada bu kişilere KPSS sınav puanına göre atama hakkı vererek bu mağduriyeti giderebilir.

Mehmet YILMAZ -
Eğitim Yöneticisi