MEB’DEN TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETMELİK TASLAĞI

 

Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticileri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Taslağı yayınlanmıştır. Yayınlanan taslak yönetmelikte ilk göze çarpan hususlar şunlardır;

-Yönetmelikte hizmet bölgesi 5’e ayrılmıştır. 5. Hizmet bölgesi 2 yıl, bölge puanı 14,4, 4. Hizmet bölgesi 2 yıl bölge puanı 12, 3. Hizmet bölgesi 4 yıl, 10,8, 2. Hizmet bölge 4 yıl bölge puanı 9,6, 1. Hizmet bölgesi 6 yıl bölge puanı 6 olarak belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır. Bölge hizmeti süresinin hesabında fiilen kadrosunun bulunduğu yerde çalışılan süreler dikkate alınacaktır.

- Yer değişikliği suretiyle atamalarda, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirecek, bu yöneticilerin bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilecektir. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere res’en yapılacaktır.

- Bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirmelerde, il milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilecek, yine il milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri de il milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabileceklerdir.

- Yönetmelik taslağında, sağlık durumu ve eş durumu özrüne yer verilmiştir. Bu özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yöneticilerin isteği üzerine yer değiştirmeleri yapılabilecektir.

“Sağlık durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
           b) Sağlık Komisyonu ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgelerindeki bir ile atanmasına karar verir.

c) Sağlık Komisyonunun kuruluş ve çalışma esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Her iki eşin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde aile birliği, alt hizmet bölgesinde sağlanır.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda idari görevde bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde aile birliği sağlanır.

Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler, mazereti ortadan kalkanlar ile gerekli sağlık şartlarını kazandıkları Komisyonca tespit edilenlerin eksik bölge hizmetleri tamamlattırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

-Yine yönetmelik taslağının Can güvenliğine bağlı yer değiştirmeler başlıklı 10. Maddesinde
yöneticinin görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü, adlî makamlarca veya mülkî idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenler, ilgili Valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça öncelikle aynı hizmet bölgesinde başka bir yere, aynı hizmet bölgesi dahilinde atanamaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabileceklerdir.

-Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanabilecekler ve bu şekilde ataması yapılanlar yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamayacaklardır.

 

        Yönetmelik taslağında ilk göze çarpan hususlar bunlardır. Bu konuda üyelerimizden gelen önerilerin 12.06.2013 saat 17:00’ye kadar bağlı bulundukları şubelere iletilmesi yada haberimize yorum olarak eklenmesi  durumunda genel merkez olarak değerlendirme yapılarak Bakanlığa görüş bildirilecektir.

 

 

         İlgili Yönetmelik Taslağı için tıklayınız

         Ek1 için tıklayınız

         Ek2 için tıklayınız