MALİYE BAKANLIĞINDAN SAYMANLAR YAZIMIZA GECİKMELİ CEVAP

            Türk Eğitim Sen olarak 15.09.2008 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderdiğimiz yazı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinde görev yapan muhasebe yetkililerinin (saymanların) bütçe ve muhasebe işlemleri ile görev tanımlamalarında esas alacakları düzenlemenin, Milli Eğitim Bakanlığının 24/01 /1995 tarih ve 190 sayılı onayıyla, Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere geçici olarak yürürlüğe koyduğu “Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Esasları” mı, yoksa 5018 Sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığınca 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Döner Sermayeli işletmeler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği”ne mi bağlı olarak görev yapacakları ve görev alanlarının ne olduğu hususunda bilgi verilmesini talep etmiştik.

            Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Sendikamıza gönderilen 20.12.2010 tarih ve 17098 sayılı cevabi yazıda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermaye saymanlıklarına ait sayman kadrosunda görev yapan personelin atama, izin, sicil, terfi, disiplin ve benzeri tüm işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan saymanların yaptıkları görev ve yüklendikleri sorumluluk açısından birbirinden farklarının bulunmadığı, 5018 sayılı Kanun’un 61. maddesinde tanımlanan muhasebe hizmetini, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereği yürütmekle sorumlu olup, hesaplarını Sayıştay’a verdikleri, Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar ile diğer kurumlarda yer alan saymanlıklar arasında muhasebe hizmeti ve yönetim dönemi hesabı açısından fark bulunmadığı, bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermaye saymanlarının bütçe ve muhasebe işlemleri ile görev tanımlamalarında Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği esasları çerçevesinde işlem yapmaları gerektiği, döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında hazırlanan ve 01.01.2012 tarihinde uygulanmasına başlanacak olan Detaylı Hesap Planı ile ilgili Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliğinin  (Sıra No:1) 29.09.2010 tarih ve 27714 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmiştir.    

 

 

SAYMANLARIN PROBLEMLERİ ÇÖZÜLSÜN

 

İlgili Cevabi Yazı İçin Tıklayınız