BURSLAR KONUSUNDA MEB GERİ ADIM ATTI

            Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim 5,6,7 ve 8 ile ortaöğretim sınıflarında okuyan öğrenciler için Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı yapılmaktadır. Bu sınava katılabilmek için gereken şartlardan bir tanesi başvuracak öğrencinin maddi imkânlardan yoksun olmasıdır. Maddi imkânlardan yoksun olma kriteri de belli bir miktar ile her yıl devletin ve toplumun sosyal ve ekonomik duruma göre tespit edilmektedir.

 Sınava başvurabilmek için belirlenen miktar ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarını ifade etmektedir. Bu miktar 2007 yılında 5100 YTL, 2008 yılında 5400 YTL iken 2009 yılında 4353 TL ve 2010 yılında 4590 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarlar göz önüne alınınca iki çocuklu hatta, tek çocuklu bir öğretmenin çocuğunun bu sınava giremeyeceği ortaya çıkmaktadır.

 

            2009 yılının Şubat ayında özellikle öğretmen çocuklarının mağduriyetleri üzerine;  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2009 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı e-Kılavuzunun 6. sayfasında yer alan “Başvuru Şartları” başlıklı 2.madde (f) bendi “Maddi imkânlardan yoksun bulunmak, bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2009 mali yılı için tespit edilen 4.353 TL (dört bin üç yüz elli üç TL)’yi geçmemesi gerekir” ibarelerinin ve bunun dayanağı olan 2008/13763 karar sayılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5/2-d maddesindeki “... üç katını geçmemek kaydıyla” ibarelerinin iptali için Danıştay’da dava açtık. Açtığımız dava Danıştay 8. Dairesinde esastan görülmektedir.

 

            Milli Eğitim Bakanlığı son olarak 12.11.2010 tarih ve 2310 sayılı bir yazıyı tüm Valiliklere göndererek uygulamaya koymuştur. Bu yazı, 2010 yılı Burs kazanan öğrencilerin maddi durumlarının araştırılması konulu olup 2010 yılındaki bursluluk sınavını kazananlardan 2009 yılı fert başına düşen yıllık geliri 4590 TL’nı geçenlerin bursluluklarının iptal edilmesine ilişkindir. Yazıda özellikle öğretmen çocuklarının kişi başına düşen yıllık gelir hesabında yanlışlıklar yapıldığı ve fert başına düşen yıllık gelirlerin düşük gösterilerek bursluluk sınavına öğrencilerin girdiği ve başarılı olduğu belirtilmiştir. Bu durumda bulunan öğrencilerin maddi durumlarının araştırılarak gerekirse kazandıkları bursların iptal edilmesi de aynı yazıda belirtilmiştir. Bahsi geçen bu yazının da hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile geçen hafta içerisinde Türk Eğitim Sen olarak dava açtık.

 

            12.11.2010 tarih ve 2310 sayılı yazıda özellikle öğretmen çocuklarının yıllık gelirinin hesabında bir öğretmenin yıl içerisindeki bütün kazancının hesaba ilave edilmesi istenmiştir. Bu da bir öğretmenin maaşının, ek ders ücretinin ve hatta eğitime hazırlık ödeneğinin bile dikkate alınması gerektiği şeklinde yorumlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak hakkaniyete aykırı olan bu hesaplama yöntemine itiraz ettik  ve bu talimatı ve buna bağlı uygulamayı yargıya taşıdık. Bakanlık 06.12.2010 tarihinde acele ve günlü bir yazı ile en azından bir geri adım atarak eğitime hazırlık ödeneğinin hesaba katılmadan hesaplama yapılmasını isteyen yeni bir yazı göndermiştir.

 

 

            Açtığımız davalar ve Bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde zaten son derece cüzi miktarda verilen burs ücretlerinden öğretmen çocuklarının mahrum edilmemesi için Milli Eğitim Bakanlığının eğitime hazırlık ödeneğinin dahil edilmeden hesap yapılması ile ilgili değişen tutumunu takdirle karşılıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı fert başına düşen geliri makul düzeyde tespit edene kadar sorunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

           

 

2009 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK KILAVUZUNA DAVA AÇTIK

 

Bakanlığın Yazısı İçin Tıklayınız (12.11.2010)  

 

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARININ BURSLARI KESİLEMEZ! 

 

Bakanlığın Yazısı İçin Tıklayınız (06.12.2010)