EĞİTİCİ/ÖĞRETİCİLERİN SÖZLEŞMELERİNİ FESH EDEMEZSİNİZ.
Hizmet Sözleşmesinin 8. Maddesinin a fıkrasında sözleşmenin hangi hal ve şartlar altında feshedileceği belirlenmiştir. Son derece kapsamlı olan bu belirlemelere rağmen, sözleşmenin ”b” fıkrasında idarenin “bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin” sözleşmeyi feshetme yetkisi ne anlama gelmektedir?

Sözleşmenin feshine yönelik hususlar ayrıntılı olarak belirtilmesine rağmen, idareye keyfi ve sınırsız bir yetki tanıyan 8. Maddenin “b” fıkrası, hukuk normlarına ve insan haklarına aykırıdır. Sözleşmenin 8. Maddesinin “b” fıkrası ile idare sözleşmeli çalışanlar üzerinde bir baskı yaratmaya, “görevinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, ne kadar verimli çalışırsanız çalışın, yönetmelik ve kanunlara uygun davransanız da, benim bütün bunlara rağmen, Sözleşmeyi gerekçe göstermeden feshetme yetkim vardır. Ayağınızı denk alın” demek istemektedir. 8. Maddenin “b” fıkrasının baskısı ile sözleşmeli çalışanların dünyada gelişen insan haklarından, buna bağlı olarak örgütlenme ve haklarını arama imkânından yararlanabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Sözleşmenin 8. Maddesinin “b” fıkrası bu yönüyle de adam kayırmaya yöneliktir ve İPTALİ EVRENSEL HUKUK KURALLARINA VE İNSAN HAKLARINA UYGUNDUR.
 
Sebep gösterilmeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanınması hukuka aykırıdır.
Konu ile ilgili Danıştay 12.Dairesi 17.10.2006 gün ve 2006/3643 Esas Sayılı Kararı ile yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmiştir. Ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı karara itiraz etmiş olup Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu 18.01.2007 gün ve 2006/1491 Sayılı Kararı ile de itiraz reddedilmiştir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu yargı kararlarını da uygulamamaktadır.

Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde hukuki girişimlerde bulunmaktayız.