4/C’LİLERE EK ÖDEME İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR…

Elazığ 2.İdare mahkemesi nezdinde açılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin ek ödemeleri konusunda açılan davalarda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına  ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptıkları başvuruların reddine ilişkin idari işlemlerin Anayasa’nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmağı hukuka aykırı olduğu, ileri sürülerek  İptali ve ödemelerin idareye başvuru tarihinden itibaren geriye doğru atmış günlük süreden başlayarak işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi  talep edilmiştir.

Mahkeme tarafından verilen kararların gerekçeleri şu şekildedir; Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen bunların hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet memurları kanununun 4.maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam şekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir. Sözleşmeli personelin yaptıkları işin niteliği gereği asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen ve Yasa’nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam edilen personelin, bu dört istihdam şekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu olayda; atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte 657 sayılı Yasa’nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı tartışmasızdır. Bu itibarla 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilenlerin Kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız (1)

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız (2)

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız (3)

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız (4)