YÖNETİCİLERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bilindiği üzere, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin 8. Fıkrası ve yine aynı kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin 8. Fıkrası uyarınca; görev yaptığı okulda 14/3/2014 tarihi itibarıyla görev süresi dört yılın üzerinde olan okul müdürlerinin 2013-2014 ders yılının bitimi tarihinde (13 Haziran 2014) başka bir işleme gerek kalmaksızın yöneticilik görevi sona erdirilmiştir.

Akabinde ilgili kişiler tarafından açılan davalarda, okul müdürlüğü görevinin sona erdirilmesine ilişkin işlemin iptali ve dayanak yasa maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle davalar açılmıştır. Bu davalar neticesinde, bazı idare mahkemeleri tarafından, müdürlük görevinin kanuni düzenleme ile sona erdiği, ortada yöneticilik görevine son verilmesine dair idari davaya konu olabilecek bir idari işlemin bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir. Bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulması sonucunda ise Danıştay 2. Dairesi tarafından, müdürlük görevinin yasa maddesinin icrası amacıyla sona erdirildiği, sözkonusu uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığınca fiili olarak yerine getirilen bir “icrai işlem” olduğu, buna göre idare mahkemesince işin esasına girilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığından bahisle yerel mahkeme kararları bozulmaktadır.