3 YILDAN AZ İLKSAN ÜYELİKLERİNDE AİDAT İADESİ KARARI


 

Sendikamız üyesi Bayram KORKMAZ tarafından, İLKSAN üyesi olduğu 07.08.2007-05.05.2009 tarihleri arasında kendisinden kesilen üyelik aidatlarının iadesi talebiyle yapılan başvurunun, üyeliğin sona erdiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri uyarınca en az 3 yıl üyelik şartının bulunduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Sendikamız avukatları tarafından açılan dava neticesinde; Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2013/933 E., 2013/1399 K. Sayılı ve 29.11.2013 tarihli kararıyla,  dava konusu işlemin iptaline ve biriken aidatların başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya iadesine karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde; “Yönetmeliğin 12. maddesine göre, üyelik sürelerine bakılmaksızın üyelerin ödemiş oldukları aidatların ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faiziyle birlikte kendilerine iade edilmesi gerektiğinden, davacının maaşından 7/8/2007 - 5/5/2009 tarihleri arasında 1 yıl 10 ay yapılan İLKSAN adı altındaki kesintilerin ödendikleri tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte davacıya iadesi gerekmekte olup, dava konusu işlemin, kesintilerin ödendikleri tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Davalı idarece davacının branş öğretmenliğine atandığı/İLKSAN ile ilişiğinin kesildiği tarihteki mevzuat uygulanarak işlem tesis edilmiş ise de, Danıştay'ın bir çok kararında bu türden parasal alacaklar (nema, konut edindirme v.b zorunlu kesinti yoluyla oluşan fonlarda biriken alacaklar) mülkiyet kapsamında değerlendirildiğinden, davacı lehine olan mevzuat değişikliğinin uygulanması hukuki zorunluluktur.” gerekçesine yer verilmiştir.

 

 

İlgili karar için tıklayınız