YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


 

 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

 

 

 

29Ocak 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28897

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİÖĞRETİM ELEMANI VE

MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Yüksek Disiplin Kurulu tanımı ile Disiplin Kurulları” başlıklı tanım kısmının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Genel Kurulunu,

a- Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Strateji Geliştirme ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlarından teşekkül eden kurulu,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile (g) bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

“ö- Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek,

p- Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

v- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek,

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

Kamu Görevinden Çıkarma

Madde 11  Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere kamu görevinden çıkarma cezası verilir. Kamu görevindençıkarma cezası alanlar yükseköğretim kurumlarında öğretim mesleğini icra edemezler.

Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a- İdeolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek, yardımda bulunmak,

b- Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak,

c- İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek,

ç- Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya emirleri yerine getirmemek,

d- Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,

e- Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

f- Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak,

g- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

ğ- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

h- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

ı- Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

i- Yükseköğretim kurumlarınıçalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna üniversiteöğrencilerini veya mensuplarını teşvik veya tahrik etmek,

j- Uyuşturucu madde kullanmak,

k- İş yerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek postalarını açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak,

l- Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak,

m- Haksız edindiği mal varlığını gizlemek ve kurumu yanıltmak amacıyla mal beyanında bulunmamak ya da aynı amaçla gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak, haksız mal edinmek, mal varlığı ile geliri arasında uygunsuzluk olması halinde mal varlığının kaynağını açıklayamamak,

n- Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezalarıözlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 16  Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alan yönetici veöğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b - Kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Rektörlerin görevden uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “üniversite öğretim mesleğinden veya ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “üniversite öğretim mesleğinden veya ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d - Kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteğüzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı on dört kişidir.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 43  Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğütakdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler.

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, kamu görevinden çıkarma cezası bütüüniversite rektörlüklerine ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 47  Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin amiri katılamaz. Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin kurulu yetkilidir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir. İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.

Bu Yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

MADDE 21  Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır.

MADDE 22  Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Çıkarılması

Madde 49  Disiplin cezaları özlük dosyasına işlenir. Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarınıözlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasınıözlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalâasıalındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 23  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24  Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

              Yönetmeliğin eski hali için tıklayınız