EK ÖDEMELERDEN YAPILAN SİGORTA PRİMİ KESİNTİLERİ İADE EDİLMELİDİR...

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde yer alan genel düzenlemeyi dayanak alarak, sözleşmeli personele ödenen ek ödemelerden %14 oranında sigorta primi kesintisi yapmaktadır. Adalet Bakanlığı, bu husustaki tereddütlerin giderilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığına görüş sormuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre sigorta primi kesintisi yapılması gerektiğini bildirmiştir. Maliye Bakanlığı ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9. maddesinde yer alan; "Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz." hükmü gereğince sigorta primi kesintisi yapılamayacağını belirtmiştir.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.09.2012 tarihli yazısında, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.maddesinin 1. bendi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye Ek 9. madde olarak eklenen bent ile, kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele verilecek ek ödemenin özel olarak düzenlendiği ve yapılan düzenlemede, bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulamayacağının açık olarak yazıldığı, 5510 sayılı Kanun'da yer alan prim kesintisine ilişkin düzenlemelerin ise sözleşmeli personel de dahil olmak üzere tüm kamu görevlilerine ilişkin genel nitelikte düzenlemeler mahiyetinde olduğu, ayrıca 666 sayılı KHK'nın 5510 sayılı Kanun'dan tarih itibariyle de daha sonra olduğu hususu da dikkate alındığında, sonradan çıkan özel nitelikte bir düzenleme olan 666 sayılı KHK'nın, önceden çıkan ve genel nitelikte bir kanun olan 5510 sayılı Kanun'a göre ek ödeme hususunda uygulama önceliğinin bulunduğu, bu anlamda 666 sayılı KHK ile bu KHK'nın verdiği yetki çerçevesinde çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sözleşmeli personele yapılan ek ödemeden prim kesintisi yapılamayacağı, 666 sayılı KHK'da yer alan "Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." düzenlemesi de dikkate alındığında bu hususta Maliye Bakanlığı görüşüne itibar edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, sözleşmeli personel olarak çalışanların kendilerine yapılan ek ödemelerden kesilen sigorta primlerinin kesilmemesini ve geçmişe yönelik yapılan kesintilerin iadesini talep etme hakları doğmuştur. Bu hususta, öncelikle aşağıda yer verdiğimiz dilekçe örneğini kendilerine uygun olarak düzenleyerek kurumlarına vermeleri ve gelen cevabın olumsuz olması halinde konuyu yargıya taşımaları gerekmektedir.  

 

İlgili başvuru dilekçesi için tıklayınız