4688 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

        4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte öncelikle kanunun adı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

         Yapılan değişiklikler ile birlikte;

- Kanunun amaç başlıklı 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir” ibaresi “toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” ibaresi ile değiştirilmiştir.

-4688 sayılı yasanın 3/a Maddesinde yapılan Kamu Görevlisi tanımında “…adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini” ibaresi yer aldığı için aday memurlar sendika üyesi olamıyorlarken, yapılan değişiklik ile birlikte kamu görevlisinin tanımı “Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,”şeklinde değiştirildiği için aday memurlar sendikalara üye olabileceklerdir.

         - 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personelleri sendika üyesi olabileceklerdir.

-Sendika şubelerinin üye sayısı beşyüzü aştığı takdirde genel kurullar delegelerle yapılabilmekte iken, değişiklik ile birlikte sendika şubelerinin genel kurulları üye sayısı bini aştığında delegeler ile yapılacaktır.

-Sendika ve konfederasyonların genel kurulları değişiklikten önce 3 yılda bir yapılırken, değişiklik ile birlikte tüzükte aksi bir hüküm bulunmadıkça 4 yılı aşmamak üzere yapılacaktır. Ayrıca; İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az onbeş gün önce gönderilmesini düzenleyen kanunun maddesinde bu raporların nasıl gönderileceğine açıklık getirilmiş ve yazılı veya elektronik ortamda gönderilmesi ve bu raporların internet sitesinde ilan edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

-4688 sayılı yasanın 12. Maddesinin 1. Fıkrasının h bendinde yapılan değişiklik ile genel kurula sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında yönetim kuruluna yetki verme hakkı tanınmıştır.

-Farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların konfederasyon organlarındaki görevleri devam edecektir.

-Sendika veya konfederasyonlara tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluş kurabilme hakkı tanınmıştır.

-Kanun değişikliği ile birlikte yasada Sendika işyeri temsilcisi tanımı yapılmıştır.  Sendika işyeri temsilcisi “Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini” ifade etmektedir. Sendika işyeri temsilcilerine kamu işvereni tarafından yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlanacaktır.

- Sendika üyelerinin  ve yöneticilerinin güvencesi başlıklı 18. Madde yapılan değişiklikle sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmediği sürece sendika işyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi, sendika ve şube yöneticilerinin işyerleri değiştirilemeyecektir.

         Yine aynı madde değişikliği ile sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliği kurulabilecek,  ildeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisi haftada dört saat izinli sayılacaktır.

         - İşyeri sendika temsilcilerine, işyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinleme, ilgili yerlere iletme ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlama görevini yerine getirebilmeleri amacıyla verilen ve haftada 2 saat olan izinleri, değişiklik ile birlikte 4 saate çıkarılmıştır.

- İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika, işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olup, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında iken 200’e kadar  bir, 101-500 arasında iken  201-600 arasında  en çok iki, 501-1000 arasında iken 601-1000 arasında en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş iken, en çok dört, 2000’den fazla ise en çok yedi işyeri sendika temsilcisi seçilebilecektir.

- Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsayacaktır.

- Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacaktır.

- Toplu sözleşme görüşmelerine kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti katılacaktır.

Kamu İşveren Heyeti, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve heyet başkanınca uygun görülen bakanlık temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinden oluşacaktır.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti, bağlı sendikaların toplam üye sayısı itibarıyla en fazla üyesi bulunan konfederasyonun Heyet Başkanı olarak belirleyeceği bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları tarafından belirlenecek birer temsilci, bağlı sendikaların üye sayıları esas alınmak kaydıyla toplam üye sayıları itibarıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere onbeş üyeden oluşacaktır.

Toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, kamu görevlileri adına sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümü için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve hizmet kollarına yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkili olacaktır.

-Toplu sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda yapılacaktır.

- Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamayacaktır. Kamu İşveren Heyeti Başkanının belirleyeceği kurum temsilcileri ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinin toplam sayısı onbeşi geçmemek üzere belirleyeceği temsilciler, toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak edebileceklerdir. Toplu sözleşme görüşmelerine, Ağustos ayının ilk işgünü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil konfederasyonlara görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlanacaktır. Toplu sözleşme süreci, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere en geç Ağustos ayının son işgünü tamamlanacaktır.

- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;
a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye,
b) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,
c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,


d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye, olmak üzere onbir üyeden oluşacaktır.

         - 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başlanacaktır.

         - Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde kurumlarca yapılacak tespit; 2012 yılı için 15 Haziran 2012 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 29 Haziran 2012 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecektir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacaktespit ise 15 Haziran 2012 tarihi esas alınarak yapılacak ve 10 Ağustos 2012 tarihine kadar Resmî Gazetede yayımlanacaktır.

 

TÜRK EĞİTİM-SEN

GENEL MERKEZİ

 

 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Metni İçin Tıklayınız