YÖNETİCİLİK SINAVINA GİREN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01 Ekim 2011 tarihinde Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Yardımcılığı Sınavı, 02 Ekim 2011 tarihinde Eğitim Kurumları Müdürlük Sınavı yapılmıştır. Bu sınavların sonuçları ise Bakanlığın resmi web sitesinde 17 Ekim 2011 tarihinde açıklanmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz yazıda, Eğitim Kurumları Müdürlük Sınavı A Kitapçığında hatalı olduğunu düşündüğümüz 69. ve 92. sorularının yeniden değerlendirilmesi için talepte bulunmuştuk. Bakanlığın ilgili komisyonlarınca yapılan inceleme neticesinde Müdürlük Sınavı A Kitapçığının 69. sorusu  (B kitapçığı 66. soru) iptal edilerek Bakanlığın sitesinde duyurulmuştur.

Müdürlük Sınavı A Kitapçığının 92. sorusu ise “Okul Servis Araçları Hizmet Yönet­meliği'ne göre, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları kaç yaşından büyük olmamalıdır?” şeklinde düzenlenmiş ve doğru cevap şıklarda 12 olarak verilmişti. Ancak Bakanlığın sitesinde yayınlanan Yönetmelik, Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava sonucu Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda güncellenmediği için, sınava Bakanlığın sitesindeki mevzuattan yararlanarak hazırlanan adaylar, doğru cevabın 20 olduğunu düşünmüşler ve yanlış şıkkı işaretlemişlerdir. Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Bakanlığın bu hatasından dolayı adayların mağdur olduğunu belirterek, her iki şıkkın da doğru olarak değerlendirilmesi yönünde itirazda bulunmamıza rağmen, bu talebimize herhangi bir cevap verilmemiştir. Bakanlık tarafından bu konuya duyarsız kalınması halinde, telafisi güç ya da imkansız zararlar doğacağını, açılacak davalar neticesinde, bu durumun telafisi için idarenin gereksiz iş ve zaman kaybına uğratılacağını düşünmekteyiz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Müdür Başyardımcılığı ve Yardımcılığı Sınav soru ve cevaplarında ise A kitapçığı 7.sorunun (B kitapçığı 3. soru) iptal edildiği cevap anahtarında belirtilmişti.

Sınav sonuçlarının 17 Ekim 2010 tarihinde açıklanmasıyla birlikte, müdür başyardımcılığı ve yardımcılığı sınavına katılan adayların puanlarının küsuratlı olarak açıklanması, sınava katılan adaylar nezdinde soru işaretlerinin oluşmasına sebep olmuştur.

2011 Yılı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzunun “11. SINAV DEĞERLENDİRMESİ” başlıklı maddesinde;

“a. Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. 100 tam puan üzerinden geçerli puanlar hesaplanarak 70 ve yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Başarı puanı hesaplanmasında; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) X 100 ] formülü kullanılacaktır.

ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

d. Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda, 15 Mart 1999 tarihli ve 9912647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit dilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Kılavuz maddesinden anlaşıldığı üzere, Sınav Puanı=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100 formülü ile hesaplanmaktadır. (d) bendinde geçen “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.” ibaresinden yola çıkılarak, formülde yer alan “soru sayısı”nın 100 yerine 99 olarak dikkate alınması neticesinde, sınav puanlarında küsuratlar meydana gelmiştir.  

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ