TORBA KANUNU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN TASARISI

DEĞERLENDİRME RAPORU  

 

 

 

GİRİŞ

Aylardır kamuoyunu meşgul eden ve muhataplarından köşe bucak kaçırılan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik içeren kanun tasarısı nihayet TBMM gündemine getirildi. Tasarının içeriğini incelemeden önce, siyasi iradeyi sendikal örgütlenmenin bulunduğu ve kendisini demokratik olarak niteleyen bir ülkenin iktidarına yakışmayan, anti demokratik, tek taraflı ve zorbacı yaklaşımı dolayısı ile kınıyoruz.

Çıkarılacak kanunun uygulayıcıları hiç şüphesiz memurlardır. Yapılacak değişikliklerde muhatap da öncelikli olarak memurlar olmalıdır. Eğer demokrasinin, yalnızca seçimlerde oy kullanmak değil de yönetim sürecine tarafları dahil etmek olarak tanımlandığı bir ülkede yaşıyorsak; yapılacak değişiklikler için de tarafların temsilcilerine danışılmasının zorunlu olduğu gerçeğini kabul etmek zorundasınız. İsteseniz de istemeseniz de ve çok şükür ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından getirilen demokratik yönetim anlayışı, günümüzdeki gelişmelerle birlikte istişare, müzakere ve diyaloğu zorunlu kılmaktadır. Ne güzel ki, kanunları kozmik odalarda hazırlayan, talimatlarını millet dışındaki odaklardan alıp, uygulamalarını vatandaştan saklamayı şiar haline getirmiş olanların düşüncelerinin arka planında yatan yönetim, Anayasamıza göre yasaktır. Örnek alındığı iddia edilen Avrupa Birliği’nde üçlü diyalog mekanizmaları en etkin şekilde kullanılmakta, hiçbir iktidar attığı imzayı, verdiği sözü babasız çocuk gibi ortada bırakmamaktadır. Tarafların üzerinde anlaştığı konular, doğrudan Avrupa Birliği müktesebatına eklenmektedir. Ne yazık ki bizde, tasarılar milletten saklanmakta, verilen sözler havada kalmaktadır. Ama Avrupa’daki uygulama da Türkiye’ye son yıllarda yerleştirilen uygulama da demokrasi olarak adlandırılmaktadır.

Bu ülke son yıllarda ne çekiyorsa, kökü dışarıda olan reformlardan çekmektedir. Daha dün kamu yönetimi reformu, sosyal güvenlik reformu, sağlık reformu, hastane reformu, yargı reformu ve anayasa reformu ile milletimizin cebine, geleceğine, bütçesine saplanan hançer, bugün kamu personel rejimi reformunun bir parçası olan 657 sayılı Kanunda değişiklik taslağı ile memurlarımızı yaralamıştır. Hayata geçirilemeyen konular ise parça parça, Başbakanın deyimiyle hazmettire hazmettire, hissettirilmeden gündeme getirilmekte, tasarıların içine teker teker yerleştirilmektedir.

Kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektör anlayışını yerleştirme amacı taşıyan tasarı ile kamu hizmetlerinin sunumunu ön plana çıkaran kamu istihdam mantığı, kâr odaklı, esnek, güvencesiz özel sektör anlayışına teslim edilmektedir. Siyaset, kamu hizmetlerini ele geçirmekte ve kamu hizmeti, siyasi partinin hizmeti haline gelmektedir. Bunun en açık göstergesi, kamuya özel sektörden müsteşar, genel müdür ve başkan gibi üst düzey yöneticilerin transfer edilebilmesinin önünü açan maddedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı, ülkemizde uygulanan en zor sınavlarından bir tanesidir. Bu denli zor bir sınavla kamuda görev verdiğiniz personeli, yıllar sonra üst düzey yönetici olabilecek özelliklerden uzaklaştıran bir durum varsa bu çalışanların değil, yıllardır yaratılan, hizmet içi eğitimden yoksun sistemin eksikliği olarak görülmeli ve asıl bu sorun çözülmelidir. Kamu çalışanlarının yükselmelerinin ve kamuda kariyerlerini geliştirmenin engellenmemesi esas olmalı, aksine başarılı çalışmalar ve kendini geliştirme teşvik edilmelidir. Oysa tasarı ile kamu çalışanlarının tahsili, kıdemi, tayin terfi gibi yükselmesiyle ilgili hususlar, ranta dönüştürülmekte, kariyer ve liyakat ilkeleri zayıflatılmaktadır. Memuriyete girişte aranan merkezi sınav kazanma; ilerlemede tahsil ve liyakat şartı zaafa uğratılmaktadır.

Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunun, siyasal kadrolaşmaya ve siyasal baskıya karşı memurun haklarını koruyan bir mantığı vardır. Buna göre memurlar istekleri dışında başka bir kuruma nakledilemezler. Ancak özelleştirme kapsamındaki KİT’lerde görev yapan personel Devlet Personel Başkanlığı nezdinde değerlendirilerek, başka kurumlara gönderilebilir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında yapılmak istenilen bir diğer köklü değişiklik de teftiş kurullarının kaldırılarak, denetimsiz bir kamu yapılanmasının önünün açılması idi. Ancak daha önce yargı kararları, siyasi iradenin önüne set çekmiş ve denetim mekanizmasının yok edilmesini engellemişti. Kanuna göre hükümetler, görevden aldığı üst düzey yöneticileri kurumlarına Müşavir veya Başuzman olarak atamak zorundadır. Şimdi ise yapılmak istenilen değişiklikle bazı müşavir, başuzman ve müfettişlik kadroları iptal edilmekte ve bu durumdaki personelin Devlet Personel Başkanlığı eli ile başka kurumlara sürgün edilebilmelerinin önü açılmaktadır.

Sorunun çözümü yerine, var olan sorunları görmezden gelerek, kariyer ve liyakat ilkesini yok saymak, üst düzey yönetici atamalarında kadrolaşma, siyasi yandaşlık, denetimsiz bir kamu yönetimi, özel sektör-siyasi parti ilişkilerinin meşrulaşması ve hükümet memuru uygulaması esas alınmak istenmişse, tasarı amaca uygun olarak düzenlenmiştir.

İnsan onuruna yaraşır, düzgün işlerin sunulması noktasında örnek olması beklenen kamunun, evrensel normlardan uzak kalınarak özel sektör mantığıyla, sosyal yardımlardan mahrum, döner sermayeden faydalanamayan, fazla çalıştırılan ancak karşılığı ödenmeyen, bir nevi kölelik sistemini getirme amaçlı bu girişimi kabul edilemez bir durumdur. Görünen o dur ki; kamuda bundan böyle alt düzeyde esnek ve güvencesiz sözleşmeli statüde çalışanlar, üst düzeyde kamu dışından transfer edilen, özel sektör ceoları istihdam edilecektir.

Esnek çalışmanın gereği olarak kamuda çalışma saatlerinin düzenlenmesinin kurumlara bırakılacak olması, kamu hizmetlerindeki yeknesaklığın ve ahengin bozulmasına, kamuda çok başlı bir yapının doğmasına neden olacaktır.

Müşteri odaklı bir yaklaşım getirirken, müşteri olarak gördüğünüz vatandaşa hizmet sunan kamu görevlisini görmezden gelmek, onların da insan hakları bağlamında kendini savunma hakkının olduğunu unutmak, konuya yaklaşımın memur dostu gözüyle olmadığını göstermektedir.

Yasaklanmış yayın bulundurmanın ceza gerektiren maddeler içerisinden çıkarılması, kamu kurumlarının yargıdan ve denetimden kaçırılan yasak yayınların odağı haline getirilmesini mi amaçlamaktadır? Bundan böyle bölücü içerikli veya sakıncalı yayınlar, kamu kurumlarında mı saklanacaktır?

Yapılan düzenlemelerde devlet, vatandaş, devlet memuru ve kamu hizmeti kavramlarının içi boşaltılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, devlet dükkan değildir; vatandaş müşteri değildir; memur da köle değildir. Bu kavramlar değiştiğinde, devlet algısı da kendiliğinden değişir ve sosyal devlet, bir anda tüccar devlet olur. Tüccar devlet ise hizmeti değil kârlılığı ve maliyeti, insanı değil işi önceler.

2002 yılından bugüne kadar yapılan toplu görüşmelerde mutabakata varılan ve uygulanması beklenen 50’den fazla konu varken yalnızca 12 tanesinin 657 sayılı Kanunun özünü ve temel mantığını değiştiren bu tasarıya dahil edilmiş olması bile yapılan çalışmanın mantığını ortaya koymaya yetmektedir. Geride kalan 38 maddenin hayata geçirilmesi için acaba daha kaç yıl beklenmesi ve sistemi tahrip eden kaç reformun içine çeşni olarak serpiştirilmesi gerekmektedir, doğrusu merak etmekteyiz.

Demokrasinin katledildiği, sosyal diyoluğun tahrip edildiği, memurluk güvencesinin yok edildiği, kamu hizmetinin, iktidar hizmetine dönüştürüldüğü, devlet memurunun hükümet memuru haline getirilmek istendiği bir girişimle karşı karşıyayız. Bunun ötesinde tasarının içeriği kadar, değişiklik sürecinin iktidar tarafından nasıl yönetildiği de son derece önem taşımaktadır.

            Kamuda memura bakışın nasıl değiştirildiği, toplumda memur düşmanı bir kesim yaratılmaya çalışıldığı yıllardır gözümüzden kaçmamaktadır. Bu uygulama ile malum ilan edilmiş; maskeler inmiştir. Memur düşmanları işbaşındadır. Tüm kamu görevlilerini uyanık olmaya, Truva atı gibi birkaç iyi uygulamanın içine yerleştirilen tahribat doğurucu maddeleri iyi okumaya ve oyuna gelmemeye davet ediyoruz.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TORBA KANUN TASARISINDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

 

Madde 72- Kademe ilerlemesi

 

657 Sayılı Kanunun 64. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmektedir.

 

Tasarıda 657 Sayılı Kanunun 64. maddesindeki “Kademelerde İlerleme Şartları” başlığı Kademe ve Kademe İlerlemesi” olarak değiştirilmektedir. 

Kalkınmada 1. derece öncelikli illerde görev yapanlara başarılı geçen her iki yıl için 1 kademe ilerlemesi verilmesi konusundan “başarı” kriteri çıkarılarak, bu bölgelerde zorunlu hizmet gereği görev yapan personelin başarılı geçen her iki yıl için ilave bir kademe verilmesi uygulaması, “bu bölgede geçen her iki yıl için ilave bir kademe ilerlemesi verilir” şeklinde düzenlenmektedir. 

Ayrıca mevcut durumda son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olan tüm memurlar için uygulanan ilave bir kademe verilmesi, tasarıda son 10 yılda herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe ilerlemesi verilmesi şeklinde değiştirilmektedir. Bu haliyle ilave bir kademe ilerlemesi için 6 yıllık sınır 10 yıla çıkarılırken, 90 sicil notu ortalaması şartı kaldırılmaktadır.  

Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz, şu anda yalnızca kalkınmada 1. derecede öncelikli yörelerde rotasyona tabi tutulan personel için geçerli olan ilave bir kademe verilmesi uygulamasının, bu bölgelerde görev yapan tüm personele her iki yılda ilave bir kademe ilerlemesi verilmesi ve diğer memurlara ilave bir kademe verilmesi için tasarıyla getirilen 10 yıllık sürenin yeniden 6 yıla indirilmesidir. 

Madde 73- Üst derecelere yükseltilme ve dışarıdan yönetici atanması

657 Sayılı Kanunun 68. maddesinin A bendinde bulunan yukarı derecelerdeki kadrolara yükseltilme şartları arasından “sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak” şartı çıkarılmakta,  B bendinin ikinci paragrafı değiştirilmektedir. 

Buna göre, üst derecelere yükselebilme şartından sicil şartı kaldırılmakta, üst düzey yöneticilerin özel sektörden atanmalarının önü açılmaktadır. 

Bu maddede 527 sayılı KHK ile 1995’ten beri daha yukarı derecelere atanma yapılabilmesi için gerekli olan süre sınırı açısından önem arz eden ek gösterge rakamı, kanunda 650 olmasına rağmen, 5300 olarak uygulanmakta idi. Tasarıyla birlikte kanunda, 527 sayılı KHK’ye uygun bir düzenleme yapılmakta ayrıca, 10 yıl hizmet şartı aranan unvanların ek gösterge rakamı da 650’den 5300’e çıkarılmaktadır. 

Bu görevlere dışarıdan atanan üst düzey personelin özel sektörde ya da serbest meslek sahibi olarak kamu dışında geçen sürelerinin tamamı, kurumlarda fiilen çalışılan sürelere dahil edilmektedir.  

Türkiye Kamu-Sen olarak talebimiz bu maddenin tasarı metininden çıkarılması ve üst düzey yöneticilerin mümkün olduğunca kamu kurumlarında görev yapan personel arasından atanması yönündedir. 

Madde 74- Yabancı memleketlerde çalışma

657 Sayılı Kanunun 77. maddesi değiştirilmektedir. 

Buna göre yabancı memleketlerde çalışmak için gerekli olan Başbakan onayı yerine ilgili Bakanın onayı getirilmektedir. 

Yabancı ülkede çalışmak için izin alan memurun eşine de aynı sürede aylıksız izin hakkı getirilmektedir.  

Madde 75- Kadrosu kaldırılan memurların durumu 

657 Sayılı Kanunun 91. maddesi değiştirilmektedir. 

Maddede kadrosu kaldırılan memurların durumları yeniden belirlenmekte ve bunların en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarına hükmedilmektedir. Ayrıca mevcut düzenlemede kadrosu kaldırılan memurların kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam etmektedir. Tasarıda ise fazla çalışma, ek ders, nöbet ücreti ve döner sermaye ödemelerinin bu tutara ilave edilmeyeceği belirtilmektedir. 

Bilindiği gibi 657 sayılı Kanunun memuru, siyasal kadrolaşmaya ve siyasal baskıya karşı haklarını koruyan bir mantığı vardır. Buna göre memurlar istekleri dışında başka bir kuruma nakledilemezler. Ancak özelleştirme kapsamındaki KİT’lerde görev yapan personel Devlet Personel Başkanlığı nezdinde değerlendirilerek, başka kurumlara gönderilebilir. Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kapsamında yapılmak istenilen bir diğer köklü değişiklik de teftiş kurullarının kaldırılarak, denetimsiz bir kamu yapılanmasının önünün açılması idi. Ancak daha önce yargı kararları, siyasi iradenin önüne set çekmiş ve denetim mekanizmasının yok edilmesini engellemişti. Hükümetler, görevden aldığı üst düzey yöneticileri kurumlarına Müşavir veya Başuzman olarak atamak zorundadır. Şimdi ise yapılmak istenilen değişiklikle bazı müşavir, başuzman ve müfettişlik kadroları iptal edilmekte ve bu durumdaki personelin Devlet Personel Başkanlığı eli ile başka kurumlara tayin edilebilmelerinin önü açılmaktadır. 

Türkiye Kamu-Sen olarak, iptal edilen kadrolarda görev yapan personelin Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bir havuza alınarak, başka kurumlara adeta sürgün edilmelerinin önüne geçecek bir düzenleme yapılması gerektiği inancını taşımaktayız. Bu doğrultuda, kapsam dâhilindeki personelin talebi üzerine dilediği kuruma atanması sağlanmalıdır. 

Madde 76- Özürlülerin günlük çalışma süreleri

657 Sayılı Kanunun Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti başlıklı 100. maddesine iki yeni fıkra eklenmektedir. 

Buna göre günlük çalışma saatlerinin tespitinde özürlüler için ayrı bir düzenleme getirilmekte ve özürlülerin özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticiler, taşrada mülki amirler tarafından farklı olarak belirlenmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca memurların verdiği hizmetin özelliklerine göre, çalışma süreleri ile işyerlerine bağlı olmadan çalışabilmelerine imkân sağlanmaktadır. 

Özürlüler için getirilen düzenleme olumlu bulunmakla birlikte memurların yer ve zamandan bağımsız olarak çalıştırılabilmesine imkân tanıyan ve kamuda esnek istihdam sisteminin yerleşmesini sağlayacak olan tasarı maddesi kabul edilemez.Madde 77- Esnek çalışma süreleri, hamile kadınlara ve özürlülere gece nöbeti ve gece vardiyası

657 Sayılı Kanunun 101. maddesi değiştirilmektedir. 

Mevcut uygulamada, günün 24 saati devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin belirlenmesi için Devlet Personel Başkanlığı’nın muvafakat vermesi gerekmektedir. Tasarıda bu zorunluluk kaldırılıyor ve yetki yalnızca kuruma bırakılıyor. 

Hamile kadınlara, hamileliklerinin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl arasında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği hükme bağlanıyor. Ayrıca özürlülerin de isteği halinde gece nöbeti ve gece vardiyasından muaf tutulacağı hükme bağlanıyor. 

Bu maddenin hamile kadınların gece nöbetini düzenleyen hükümleri Konfederasyonumuz talepleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Ancak esnek çalışmanın bir parçası olarak, çalışma saat ve şekillerinin kurumlar tarafından belirlenmesini öngören hükümler madde metninden çıkarılmalı ve günün 24 saati devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekilleri Devlet Personel Başkanlığı’nın muvafakati ile belirlenmeye devam etmelidir. 

Madde 78- Analık, doğum, ölüm ve mazeret izinleri 

657 Sayılı Kanunun mazeret izinlerini düzenleyen 104. maddesi değiştirilmektedir. 

Buna göre eşi doğum yapan memurun 3 gün olan doğum izni süresi 10 gün; 

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşi veya çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde 5 gün olan izin süresi 7 gün; 

Diğer hallerde ise 10 gün olan mazeret izni süresi 7 gün; 

Zaruret halinde alınan 10 gün ilave mazeret izni süresi 5 gün olarak belirleniyor.

Günlük 1,5 saat olan süt izni ise günlük 3 saate çıkarılıyor. 

Madde 79- Hastalık ve refakat izni 

657 Sayılı Kanunun 105. maddesindeki Hastalık İzni başlığı Hastalık ve Refakat İzni olarak değiştirilmektedir. 

Mevcut durumda hizmet süresine bağlı olarak belirlenen hastalık ve refakat izni süresi için hizmet sınırı kaldırılıyor.  

Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi durumlarda izin süresi 18 ay, diğer hallerde ise 12 aya kadar izin verilmesi öngörülüyor. Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek.

Ayrıca memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşleri için 3 aya kadar refakat izni getiriliyor. Gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar artırılması mümkün kılınıyor.

 

Madde 80- Aylıksız izin

 

657 Sayılı Kanunun Aylıksız İzin başlıklı 108. maddesi değiştirilmektedir. 

Buna göre, refakat izni alan memurun yakının hastalığı devam etmesi halinde hastalık süresince aylıksız refakat izni getiriliyor. 

Doğumdan ve evlat edinmeden sonra 12 ay olan izin süresi 24 ay; 

Yurt dışında eğitim görme hakkı kazananlar için 4 yıl olan aylıksız izin süresi “öğrenim süresi boyunca” olarak belirleniyor. 

Mevcut durumda 10 hizmet yılını tamamlayan memura bir defaya mahsus olarak 6 aya kadar verilen aylıksız izin; “2 defaya mahsus olmak üzere 1 yıl” olarak uzatılıyor. 

Mazeretin sona ermesiyle derhal göreve dönme zorunluluğu, 10 gün içinde başlamak olarak değiştiriliyor.

Madde 81- Memur kütüğü 

657 Sayılı Kanunun Memur Kütüğü, Numarası, Cüzdanı, Özlük Dosyası başlıklı 109. maddesi, Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası olarak değiştirilmektedir.

 

Madde 82- Başarı değerlendirmesi ve ödül

 

657 Sayılı Kanunun Takdirname başlıklı 122. maddesi Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül olarak değiştirilmektedir. 

Tasarıyla birlikte memura takdirname verme yetkisi merkez kuruluşlarda amirlerden alınarak, Bakan onayına bırakılıyor. 

Daha önce memur için bir aylık, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil memurlarla, Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığında Gümrük işlerinde çalışanlar için iki aylık olarak belirlenen tutar, en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil %200’ü olarak değiştiriliyor. 

 

Madde 83- Disiplin amirleri ve cezaları

(MADDE, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR) 

657 Sayılı Kanunun Disiplin Amirleri ve Disiplin Cezaları başlıklı 124. maddesi değiştirilmektedir. 

Buna göre disiplin amirlerinin tayin ve tespitinin Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşüne dayandırılması zorunluluğu kaldırılarak, kurumun kendi içinde tayin edebilmesine imkân tanınıyor. 

Tüm personel için üst disiplin amiri, illerde vali, ilçelerde kaymakam olarak belirleniyor. 

 

Madde 84- Disiplin cezaları 

657 Sayılı Kanunun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlıklı 125. maddesi değiştirilmektedir. 

“Buna göre aylıktan kesme cezasını gerektiren hallerden; 

İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

Toplu müracaat ve şikâyet etmek, 

Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak” cezaları çıkartılıyor. 

Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren hal ve hareketlerle ilgili olarak, “f” bendinde belirtilen amirlerine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak hükmüne ayrıca iş sahiplerine tecavüzde bulunmak fiili de ekleniyor. Bu kısım sakıncalı görüldüğü için tasarıdan çıkarılmalıdır. Ayrıca maddeye, sendika yöneticilerinin yaptığı basın açıklamalarının disiplin cezalarına konu edilemeyeceğine dair bir madde eklenmelidir. 

Madde 85- Disiplin uygulaması 

657 Sayılı Kanunun disiplin cezalarının uygulanmasını düzenleyen 132. maddesinde değişikliğe gidilmektedir. 

Buna göre aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi durdurma cezası alanlar yeniden tanımlanıyor. 

Bu cezaları alanların Bakanlar Kurulu Kararı ile atamaları yapılan unvanlara getirilemeyecekleri hükmü kanun maddesinden çıkarılıyor. 

Madde 86- Disiplin cezalarına itiraz

 

657 Sayılı Kanunun disiplin cezalarına itirazı düzenleyen 135. maddesi değiştirilmektedir. 

Buna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesi durdurulması cezası için yüksek disiplin kuruluna itiraz hakkı getiriliyor. 

İtirazda süre, cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün olarak belirlenirken, itiraz mercilerinin 30 gün içinde kararlarını vermesi öngörülüyor. 

Ayrıca, her türlü disiplin cezasına karşı idari yargı yoluna başvurulabilmesinin önü açılıyor. 

Madde 87- Hizmet içi eğitim

(MADDE, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR) 

657 Sayılı Kanunun Kurumların Memurlarını Hizmet İçinde Yetiştirme Esasları başlıklı 214. maddesi Memurların Yetiştirilmesi olarak değiştirilmektedir. 

Buna göre memurların hizmet içinde her türlü eğitim araç, gereçlerinin kullanılması, eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim programlarının uygulanması hükmü getiriliyor. 

Madde 88- Kamu personeli bilgi sistemi

657 Sayılı Kanunun Danışma Kurulları İle İlgili Yönetmelik başlıklı 231. maddesi Kamu Personeli Bilgi Sistemi olarak değiştirilmektedir. 

Buna göre Danışma Kurulları kaldırılıyor ve Devlet Personel Başkanlığına tüm kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve belgeleri toplama yetkisi, kurumlara da Devlet Personel Başkanlığı’nın bilgi talebine cevap verme zorunluluğu getiriliyor. 

Madde 89- Geçici görevlendirme 

657 Sayılı Kanunun Geçici Süreli Görevlendirme başlıklı ek 8. maddesi değiştirilmektedir. 

Tasarıda geçici süreli görevlendirmeler yeniden düzenlenmektedir.

Buna göre; 

Memurun geçici görevlendirme ile gideceği kurumda 4 ve daha yukarı dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması, 

Geçici görevlendirmenin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği, 

Geçici görevlenmenin memurun mesleği ile ilgili olmak zorunda olduğu ve  

Görevlendirme için memurun muvafakatinin alınması gerektiği hükme bağlanmaktadır. 

Madde metninde geçici görevlendirmenin bir yılda 6 ay’ı geçemeyeceğine yönelik hüküm, 2 ay olarak değiştirilmelidir. Zira, toplu görüşme sonuçlarına istinaden çıkarılan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesinde bu husus 2 ay olarak belirtilmiştir.  

Madde 90- Yeni uzman istihdamı

(MADDE, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR) 

657 Sayılı Kanuna bazı bakanlıklarda uzman istihdamını düzenleyen ek 40. madde eklenmektedir. 

Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları merkez teşkilatında ana hizmet birimlerinde başuzman, uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilmesi düzenleniyor. 

Buna göre; İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarının taşra teşkilatlarında da başuzman, uzman ve uzman yardımcısı çalıştırılabilecek. 

Madde 91- Mevcut uzmanlar

(MADDE, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA TASARI METNİNDEN ÇIKARILMIŞTIR) 

Taslağın bu maddesi, sayılan görevlere atanabilmek için gerekli şartları ve uzman ve uzman yardımcılarının özlük haklarını açıklıyor. 

Hali hazırda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan personel için geçiş hükümleri içeren bu madde üzerinde daha içerikli bir çalışma yapılacaktır.

Tasarı ile kurumların sadece merkez teşkilatlarında görev yapan Uzmanların özlük hakları iyileştirilirken; kariyer uzmanlığında aranan şartların tamamını taşıyan, yapılan aynı türden sınavlarda yarışarak başarı gösteren ve vatandaşa bire bir hizmet veren taşra teşkilatlarındaki uzmanlar göz ardı edilmektedir.

Tasarı bu haliyle de bahse konu uzmanların; kariyer uzmanlığını elinden alarak haklarını gasp etmekte, ayrımcılığa tabi tutarak, eşitler arasında eşitsizlik yaratmaktadır.

Madde 92- Değiştirilen ve kaldırılan hükümler 

Bu tasarı metinle değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümleri içermektedir. 

     Buna göre tespit edilen değişikliklerden bazıları şu şekildedir: 

a)      4688 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile sendika üyesi kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 45 TL tutarında toplu görüşme sözleşme primi verilmesi,

b)      Çocuk yardımındaki sayı sınırının kaldırılması,

c)      190 sayılı KHK’ye ekli cetvellerde yer alan itfaiyeci kadrolarının tamamının “genel idare hizmetleri” sınıfına dahil edilmesi,

d)      Öğrenim durumları itibarı, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibarı ile azami yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık alma için aranan “son altı yıllık sicil notu doksan ve yukarı olma ve son sicil notu olumlu bulunma” şartının, “son on yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak” olarak değiştirilmesi,

e)      500 TL olan emekli yolluğunun 750 TL’ye çıkarılması,

f)        KİT’lerde I sayılı cetvele tabi personelin ek tazminat oranı üst sınırının %100’den %200’e çıkarılması,

g)      Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi yapılamayacağına dair 657 sayılı Kanunun 160. madde hükmünün kaldırılması. 

 

Sözleşmeli personele aile yardımı ödenmesi 

657 sayılı Kanuna eklenen bir madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlara aile yardımı ödeneği getiriliyor. 

Sözleşmeli personelden alınan damga vergisi 

Çıkarılacak olan torba kanunun 69. maddesi ile 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı kısmının sonuna bir bent ekleniyor ve “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri”nden damga vergisi kesintisi yapılması uygulamasına son veriliyor. 

399 Sayılı KHK’ya tabi personelin sendika hakkı 

399 Sayılı KHK’nın 13. maddesine eklenen bir fıkra ile sözleşmeli personelin sendika kurabilmesi ve sendikalara üye olabilmesi ile ilgili düzenleme yapılıyor. 

399 Sayılı KHK’ya tabi personelin ek tazminat oranı 

KİT’lerde I sayılı cetvele tabi olarak görev yapan personelin ek tazminat oranının üst sınırı %100’den %200’e çıkarılıyor. 

TASARI İLE GETİRİLEN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER

 

1-      Kamuya özel sektörden müsteşar, başkan, genel müdür gibi üst düzey yönetici atanmasının sağlanması,

2-      Uzman ve Uzman yardımcılığı kadrolarının ve özlük haklarının yeniden belirlenerek, kariyer uzmanlığının getirilmesi ve uzmanların sözleşmeli statüde istihdam edilmeleri,

3-      İl dışına çıkış yasağının ve yasaklanmış yayın bulundurulması yasağının kaldırılması,

4-      Disiplin cezalarına itirazın düzenlenmesi,

5-      Hamile memurların ve özürlülerin çalışma şartlarının düzenlenmesi,

6-      Babalık izni, özür izni, refakat izni, evlilik ve ölüm izninin yeniden düzenlenmesi,

7-      Sendika üyesi memura 3 ayda bir 45 TL Toplu sözleşme primi verilmesi,

8-      Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi,

9-      Sözleşmeli personelden, sözleşme tutarına göre alınan damga vergisinin kaldırılması,

10- Emekli yolluğunun 500 TL’den 750 TL’ye çıkarılması,

11-  KİT personelinin sendika hakkını kısıtlayan ancak uygulanmayan 399 sayılı KHK’daki maddenin iptali,

12- KİT’lerde I sayılı cetvele tabi olarak çalışan personelin ek tazminat oranının %100’den %200’e çıkarılması,

13- İtfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,

14- Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulması,

15- Hizmet içi eğitimin yeniden düzenlenmesi,

16- Esnek çalışma sisteminin önünün açılması,

17- Sicil sisteminin kaldırılması.

 

TÜRKİYE KAMU-SEN’İN TASARIYA EKLENMESİNİ İSTEDİĞİ BAŞLICA KONULAR

 

 1. Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

 

 1. Eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirecek mali düzenleme içeren hükümlerin eklenmesi,

 

 1. Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

 

 1. Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

 

 1. Üst düzey yöneticilerin üzerinde birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi bulunmaması,

 

 1. Bir görevin vekâleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun, atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde çözülmesi,

 

 1. Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi,

 

 1. Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının kaldırılması,

 

 1. Göreve başlayış derece ve kademesindeki farklılıkların giderilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

 

 1. Yıllık izin sürelerinde "işgünü" ve “kademe” esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi,

 

 1. Mazeret izni süresinin işgününe dönüştürülmesi,

 

 1. Radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilen izin süresinin 45 güne çıkarılması,

 

 1. Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi,

 

 1. Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

 

 1. Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

 

 1. Belirli süreli istihdam edilen sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılarak anılan personelin kadroya geçirilmesi,

 

 1. Her bir kadronun görev tanımlarının yapılarak personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi,

 

 1. Teknisyen yardımcılarından gerekli öğrenim niteliklerini taşıyanların Teknisyen kadrolarına atanması,

 

 1. Hangi statüde olursa olsun kamuda geçen sigortalı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi,

 

 1.  “Memur” kadrolarının 1-4 derecelerde de ihdas edilmesi

 

 1. Yardımcı Hizmetleri Sınıfının kaldırılması ya da bu hizmet sınıfında görev yapmakta olan personele de ek gösterge verilmesi,

 

 1. Sosyal yardımların ve miktarlarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi.  

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 69. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

 

 

MADDE 69- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı kısmının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“25. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ve 657 sayılı Kanunun 4 maddesinin C bendi uyarınca çalıştırılan geçici personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri.”

 

 

            GEREKÇE- Madde ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloya eklenen (25) numaralı bent ile sözleşmeli personel (kadro karşılığı personel dahil) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin C bendi uyarınca çalıştırılan personeli kurumları tarafından imzalanan hizmet sözleşmeleri için ödenen damga vergisinden istisna tutulmaktadır. Söz konusu sözleşmelere ilişkin olarak süre uzatımı, yenileme, tadil, fesih, taahhüt gibi amaçlarla düzenlenen diğer her türlü kâğıtlar da anılan istisna kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

 

657 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK İÇEREN TORBA KANUN TASARISINA İLİŞKİN ÖNERGE TEKLİFLERİMİZ   

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 73. maddesinin tasarı metninden çıkarılması hususunu arz ve teklif ederim. 

GEREKÇE- Kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektör anlayışını yerleştirme amacı taşıyan tasarı maddesi ile kamu hizmetlerinin sunumunu ön plana çıkaran kamu istihdam mantığı, kâr odaklı, esnek, güvencesiz özel sektör anlayışına teslim edilmektedir. Siyaset, kamu hizmetlerini ele geçirmekte ve kamu hizmeti, siyasi partinin hizmeti haline gelmektedir. Kamuya özel sektörden müsteşar, genel müdür ve başkan gibi üst düzey yöneticilerin transfer edilebilmesinin önünü açan ve özel sektörde geçen sürelerin tamamının kamuda geçmiş gibi değerlendirilmesi, kamu istihdamında kariyer ve liyakat ilkelerini ortadan kaldırmak anlamı taşımaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı, ülkemizde uygulanan en zor sınavlarından bir tanesidir. Bu denli zor bir sınavla kamuda görev verdiğiniz personeli, yıllar sonra üst düzey yönetici olabilecek özelliklerden uzaklaştıran bir durum varsa bu çalışanların değil, yıllardır yaratılan, hizmet içi eğitimden yoksun sistemin eksikliği olarak görülmeli ve asıl bu sorun çözülmelidir. Kamu çalışanlarının yükselmelerinin ve kamuda kariyerlerini geliştirmenin engellenmemesi esas olmalı, aksine başarılı çalışmalar ve kendini geliştirme teşvik edilmelidir. Oysa tasarı maddesi ile kamu çalışanlarının tahsili, kıdemi, tayin terfi gibi yükselmesiyle ilgili hususlar, ranta dönüştürülmekte, kariyer ve liyakat ilkeleri zayıflatılmaktadır. Memuriyete girişte aranan merkezi sınav kazanma; ilerlemede tahsil ve liyakat şartı zaafa uğratılmaktadır. Bu nedenle tasarının ilgili maddesi metinden çıkarılmaktadır. 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 72. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

 

MADDE 72 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Kademe ve kademe ilerlemesi:

 

MADDE 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan,

memurun aylığındaki ilerlemedir.

 

Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.

 

72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.

 

Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son altı yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

 

Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

 

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

 

Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları

sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.”

 

            GEREKÇE- Kamu görevlilerinden ayrım yapılmaksızın kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan bütün memurlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları her iki yıl için ilave bir kademe verilmekte; iki yıla ilave bir kademe verilmesi uygulamasında söz konusu yörelerde zorunlu hizmet kapsamında görev yapıyor olma şartı kaldırılmakta; son altı yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe ilerlemesi getirilmektedir.

 

 

 

           

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 75. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

 

 

 

MADDE 75- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı bulunmaması hâlinde aynı süre içinde talep edecekleri başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.

 

Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı aylık tutarına ilave edilir. Bu tutara fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına ilave edilmez.

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma ve denetim işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar.”

 

            GEREKÇE- Madde ile iptal edilen kadrolarda görev yapan personelin talebi üzerine dilediği kuruma atanması sağlanmaktadır. 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 76. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

 

            MADDE 76- 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.”

 

            GEREKÇE- Madde ile özürlülerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, iklim ve ulaşım şartlarına bağlı olarak, özürlü memurların mesai saatlerinin farklı düzenlenebilmesi konusunda üst yöneticiler ve mülkî amirlere yetki verilmiştir.

 

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 77. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

           

            MADDE 77- 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”

 

GEREKÇE- Madde ile günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca düzenlenmesine imkân tanıyan ve esnek istihdam özellikleri taşıyan hususlar madde metninden çıkarılmıştır. Ayrıca, kadının ve annenin korunması ilkesinden hareketle, kadın memurlara hamileliklerinin yirmi dördüncü haftasından itibaren veya doktor raporuna dayalı olarak daha önceki süreler ile doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği hususunda düzenleme yapılmaktadır.

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 84. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

           

MADDE 84- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin, “B” bendinin “m” alt bendine ikinci fıkra olarak “Sendika temsilcisi memurların bu kanunun 31 inci maddesi hükümleri dışında kalan açıklamaları bu madde kapsamında değerlendirilmez.” ibaresi eklenmiş, (C) bendinin (g) ve (h) alt bentleri yürürlükten kaldırılmış; (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak; ikinci fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak değiştirilmiştir.

 

            GEREKÇE- Madde ile disiplin cezası verilmesini gerektiren bazı fiil ve hâller, günün şartları, ilgili kesimlerin talepleri ve mevcut 125 inci maddenin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmektedir. Madde ile izinsiz il dışına çıkış yasağı ve toplu müracaat ve şikayet yasağı kaldırılmakta, kınama cezası gerektiren hallerden sendika temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamaları çıkarılmaktadır.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 89. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

           

            MADDE 89-  657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:

 

EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

 

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

 

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

 

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

 

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda iki ayı geçemez. Yurtdışına atanan güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

 

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların mesleği ile ilgili olması şarttır.

 

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

 

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında iki aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”

 

            GEREKÇE- Madde ile memurların kurumlar arası geçici süreli görevlendirilmeleri konusu günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmektedir. Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme konusunda talep olmasına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hüküm bulunmasına rağmen bu hükümlerin uygulama kabiliyeti çok sınırlı kalmıştır. Kurumlar arası geçici görevlendirme, ancak teşkilat kanunlarında yer alan sınırlı sayıda kurum için özel hükümlere göre yürütülmektedir. Getirilen düzenleme ile memurun isteği de dikkate alınarak, belirli koşullar altında ve belirli süreler ile kurumlar arasında geçici görevlendirme yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Ancak kurumlarda ihtiyaç duyulan kadrolara asaleten atama yapılması amacıyla geçici görevlendirmenin süresi toplu görüşme sonuçlarına istinaden çıkarılan 2005/14 sayılı Başbakanlık Genelgesine de uygun olarak 2 ay ile sınırlandırılmaktadır. 

  

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

 

            MADDE - 527 Sayılı KHK’nın 31 inci maddesine, 3 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Bu madde kapsamında ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu Kararları ile tespit edilenlerden, unvanları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı cetvelde sayılan sözleşmeli personele de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. maddesinin (b) fıkrası esasları çerçevesinde ek ödeme yapılır. Bu fıkra dahilinde ek tazminat ödenen personel hakkında Yüksek Planlama Kurulu Kararlarının ek tazminata ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

 

 

            GEREKÇE- 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesinde 21.03.2006 tarih, 5473 Kanunla yapılan değişiklikle 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere hayata geçirilen ek ödeme uygulaması, 2006/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele de 01.01.2006-30.06.2006 dönemi için aylık 40 TL, 01.07.2006 tarihinden itibaren de aylık 80 TL olarak yansıtılmış ve 01.01.2007 tarihinden itibaren ek ödeme tutarları aylık gösterge rakamına bağlanmıştır.

 

Daha sonra 16.08.2008 tarih, 26959 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5793 sayılı Kanunun 46-4 maddesinde, 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesinde yapılan değişiklikle ek ödeme oranı tavanı %200’e yükseltilmiş ve aynı sayılı resmi gazetede yayınlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri yeniden belirlenerek kapsama kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden kararname eki I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenlerle, diğer sözleşmeli personelden ekli II sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenler, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personel de dahil edilmiştir.

 

375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi uyarınca, ücretleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeli personel için ek ödeme tutarını belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu’nun yetkili kılınması nedeniyle 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel 2006 yılı başından itibaren bu ödemeden yararlanırken, ücretleri 527 sayılı KHK’nın 31. maddesine göre belirlenen, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda çalışan sözleşmeli personel ücretlerine dair 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı uyarınca 15.08.2008 tarihinden itibaren unvanları için öngörülen ek ödemeden yararlandırılmaya başlanmıştır. İlgili kararda da buna paralel düzenlemeler yapılarak 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli olarak çalışan müdür yardımcıları ile 527 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki müdür yardımcılarının ek ödeme oranı %28’den %68’e yükseltilmiş ancak 399 sayılı KHK hükümlerine tabi olarak sözleşmeli statüde istihdam edilen müdür ve üstü unvanların ek ödeme oranları diğer personel grubundan %28 olarak belirlenmiştir.

 

Madde ile ilgili personelin özlük hakları 527 sayılı KHK’nın 31. maddesi dahilinde, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile belirlenen müdür, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür unvanlarında sözleşmeli olarak çalışan personelin de Yüksek Planlama Kurulu Kararına göre ödenen ek tazminat yerine 399 sayılı KHK’nın 25. maddesinin b fıkrasına göre ödenen KİT tazminatından yararlandırılması sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

 

MADDE- “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumların muvafakati ile” ibaresi metinden çıkarılmıştır.”

 

GEREKÇE- Kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda kamu çalışanlarının yaşadıkları (muvafakat verilmemesi gibi) olumsuzluklar giderilmekte, kurumlara tanınan taktir yetkisi kaldırılmaktadır.

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

MADDE- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, “Görev yaptığı ilin dışında bir yüksek öğrenim kurumunu örgün eğitim yapmak üzere merkezi sınavla kazanan memurun, isteği halinde yüksek öğrenim kurumunun bulunduğu ilde durumuna uygun boş kadro bulunması şartıyla, boş bulunan kadroya naklen atanması öncelikli olarak yapılır.” ibaresi eklenmiştir.

 

GEREKÇE- Madde ile toplu görüşmelerde varılan anlaşma gereği olarak memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanması sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

MADDE- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde yer alan “20 gün” ibaresi “20 işgünü”, “30 gündür” ibaresi “30 işgünüdür” şeklinde değiştirilmiştir.

 

GEREKÇE- Madde ile yıllık izin sürelerinde işgünü esasına göre düzenleme yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

MADDE- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ 5” rakamı “ 3”; “ 10” rakamı “ 6” olarak değiştirilmiştir.

 

GEREKÇE- Madde ile disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

 

MADDE- “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin “B” bendine ikinci fıkra olarak, “Bu kapsamda yaptırılacak fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.” ibaresi eklenmiştir.”

 

GEREKÇE- Madde ile hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmektedir. 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

 

            MADDE- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Genel Sekreterlik kadrosuna atananlar, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bakanlık genel müdürü; Genel Sekreter Yardımcısı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bakanlık Genel Müdür Yardımcısı; Daire Başkanı kadrosuna atananlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bakanlık daire başkanı; diğer illerde ise Genel Sekreterlik kadrosuna atananlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil müstakil Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atananlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil bakanlık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı için ilgili mevzuatın öngördüğü tüm haklardan aynen yararlanırlar. Genel Sekreter, Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile atanır.”

 

 

            GEREKÇE- İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanlarının özlük ve mali hakları, Bakanlık mensuplarına kıyasen tahakkuk ettirilmekte, bu durum tartışmalara neden olmaktadır. Ayrıca Genel sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanlarının özlük hakları emsallerinden farklı olarak emeklilik haklarına yansıtılmaktadır. Madde ile İl Özel İdaresinde çalışan personelin özlük haklarının emsalleri ile eşitlenmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

 

            MADDE- 4759 sayılı İller Bankası Kanunu’na 12’nci madde olarak aşağıdaki metin eklenmiştir.

 

“12- Banka, gerekli gördüğü taktirde il özel idareleri ve belediyelerde görev yapan kamu personelinin ve işçilerin çalışmalarından dolayı hak ettikleri her türlü maaş, fazla mesai ücreti, ikramiye, prim, ek ödeme gibi unsurların hak sahiplerine gecikmeden ödenmesini sağlamak amacıyla, idareye aktarılacak kaynağın bir kısmını personel ödemeleri için tahsisli olarak gönderebilir.”

 

 

GEREKÇE- Madde ile yerel yönetimlerde çalışanların, ücretlerinin garanti altına alınması ve düzenli olarak ödenmesi sağlanmaktadır.

 

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 92. maddesi 2. fıkrasına (m) bendinden sonra gelmek üzere (n) bendi olarak, aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederim.

 

 

MADDE- “n) Eki (IV) sayılı makam tazminatı cetveli yedinci sırasındaki “(Kamu İktisadi Teşebbüsleri)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.”

 

GEREKÇE- 657 Sayılı Kanunun Ek 26. maddesi gereğince ödenmekte olan makam tazminatı, kanunun eki IV sayılı cetvelde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Bölge Müdürleri dâhil 1. derecede görev yapan personele verildiği halde maddede Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde görev yapan aynı unvanlı personelin makam tazminatından faydalanamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu durum kamudaki ücret dengesini bozmakta ve KİT’lerde çalışan personelin mali ve özlük haklarının geride kalmasına neden olmaktadır. Madde ile kanunda belirtilen makam tazminatından Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personelin de makam tazminatından faydalanması sağlanmaktadır.