4/C’LİLERLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI

2010 Yılında Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C’li personelin istihdamı ve bu personele ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasların yer aldığı 2009/15759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar’da 2010 yılı itibariyle 4/C’li personelin çalışma şartları ve ücretlerinde bazı değişikliklerin yapıldığı göze çarpmaktadır.

Bu değişikliklerden ilki hizmet süresine ilişkindir. 2009 Yılında yürürlükte olan BKK’da 4/C’li personelin “bir mali yılda on ayı geçmemek üzere..” istihdam edileceği öngörülmüş iken, 2010 yılı için bu süre  “bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere..”şeklinde değiştirilmiştir.

Ücretlerin üst sınırlarının tespitinde dikkate alınacak gösterge rakamları yükseltilmiş, bununla birlikte, bu Karar’da belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemeyeceği hükmü sabit kalmıştır.

2009 Yılında kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olan 4/C’li personele bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret (fazla mesai ücreti gibi) öngörülmüş iken, 2010 yılı BKK’da böyle bir hükme yer verilmemiştir.

2009 Yılında 4/C’li personelin hizmet sözleşmesinin feshi halinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmeyeceği hükme bağlanmıştı. 2010 Yılında yürürlükte olan BKK’da ise “işsonu tazminatı” başlıklı 7. madde ile “ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan 4/C’li personele..” işsonu tazminatı hakkı getirilmiş, bu konudaki tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

İzinler konusunda ise daha önce çalışılan her yıl için azami 1 gün ücretli izin hakkı öngörülmüş iken, 2010 yılı için bu süre 2 güne çıkarılmıştır. Diğer yandan tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verileceğine dair düzenlemenin yerine, 2010 yılında resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebileceği düzenlenmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız