TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİNDEN KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN MÜJDELİ HABER
Toplantıya konfederasyonumuz adına Türkiye kamu-sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ile Türkiye Kamu-Sen Genel Dış ilişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci katıldılar

17- 19 Kasım tarihleri arasında Fransa Ticaret Odası salonunda gerçekleştirilen toplantıda başta kamu çalışanları olmak üzere Türkiye’deki tüm sendikal hakların İLO 87 ve 88 sayılı sözleşmeler ile Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde iyileştirilmesi konusunda önemli kararlar alındı.

2005 yılında Brüksel’de yapılan 18. KİK toplantısında, Konfederasyonumuzun yoğun çabası ile “Türkiye’de sendikal hakların İLO ve AB normlarında geliştirilmesi” başlığı ile gündeme aldırılmıştı.

Avrupalı ve ülkemiz eş raportörlerince bu güne kadar hazırlanan ara raporlar 4 yılın sonunda hazırlanan nihai rapor ile sonuç raporuna dönüştürüldü.

Hazırlanan sonuç raporuna göre ülkemizde özellikle kamu çalışanlarının sendikal haklarındaki eksiklikler ve sendikal mevzuat konusunda genel eksiklikler tek tek tespit edilerek bu konuda siyasi iradenin hiçbir olumlu adım atmadığının altı çizildi.

Toplantının açılış günü Avrupa Konseyi Temsilcisi ile KİK Avrupa Eşbaşkanı tarafından ; Türkiye AB ilişkilerinde ve müzakere sürecinde sendikal haklar konusunda yapılacak ilerlemelerin belirleyici olacağını, bu güne kadar yapılmayan düzenlemeler nedeni ile görüşme sürecinin bu konuda bir ön şarta tâbi olacağını beyan etti.

Toplantının sonucunda hazırlanan deklerasyonunda ise siyasi iradenin sivil toplum ile istişare konusunda daha fazla gayret sarfetmesi, sendikal haklar konusunda Üçlü Danışma Kurulu çerçevesinde daha etkin çalışma ortamı hazırlaması, yine sendikal haklar konusunda İLO 87 ve 98 sayılı sözleşmeler çerçevesinde bir an önce eksiklikleri giderecek düzenlemeler yapması ve kamu çalışanları sendikaları ile ilgili olarak ise özellikle Uzlaştırma Kurulu kararlarının bağlayıcı olması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması karara bağlandı.

Ayrıca KİK 25. toplantısında aldığı bu kararların ve geçmiş dönemlerde alınan benzer kararların uygulanmasının takibinin temini için KİK Eş başkanları başkanlığında ve komitede yer alan kuruluş başkanlarından oluşan heyetin Türk siyasi yetkililerini en kısa zamanda ziyaret ederek KİK ve AB tarafının bu hassasiyetlerini iletmeleri konusunda karara varıldı.

TÜRKİYE AB KARMA İSTİŞARE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARA İLİŞKİN YAYINLANAN DEKLERASYON'UN İLGİLİ BÖLÜMLERİ

AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi 25.Toplantısı 

ORTAK BİLDİRİ

Hazırlayanlar:

Sn Sandy Boyle (eş başkan) ve Sn Tuğrul Kudatgobilik (eş başkan),

AB-TÜRKİYE KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ

25.Toplantısı
 Paris, 18 - 19 Kasım 2008

********


1.                  AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK), AB ve Türkiye’deki organize sivil toplum temsilcilerini biraraya getiren bir organdır. Bu organ, AB ve Türkiye arasında yapılmış olan Ortaklık Anlaşması çerçevesinde mevcut bulunan organları tamamlamakta olup, her iki tarafın sivil toplum kuruluşlarının, katılım müzakerelerini izlemesine ve ortak ilgilerinin olduğu hususlara dair tartışma ortamı yaratmalarına imkan sağlar. Bu organın üyeleri, çeşitli ekonomik ve sosyal çıkar gruplarından oluşur.

 

2.                  Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Truszczynski ve Paris Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Simon, KİK’nin 25. toplantısını katılımlarıyla onurlandırmışlardır.

 

Türkiye’nin katılım müzakereleri ve organize sivil toplumun yeri

 

3.                  KİK, Slovenya’nın başkanlık döneminde yalnızca iki fasılın müzakerelere açılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyetsizliği ifade eder ve reformların devamı için, Fransa’nın Başkanlık döneminde, yeni fasılların ivedilikle açılması çağrısını ilgili Fransız makamlara yapar. Bununla beraber, KİK, Türk hükümetini, halihazırdaki kriterlerin uygulanmasına devam etmeye çağırır. KİK gelecek yılların AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir momentumu ortaya çıkaracağını ümit eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

4.                  KİK, Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümetinin, müzakerelerle ilgili hususlarda KİK ve Türk sivil toplum kuruluşlarına danışması ve onları düzenli olarak bilgilendirmesi gereğini vurgular. KİK, AB ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına katılım sürecine dair bilgi aktarımı konusunda aktif bir rol oynayacağına dair verdiği taahhütü yineler.

 

5.                  KİK, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, amacı, sivil toplumun geliştirilmesi ve diyaloğu teşvik etmek olan yeni finansman biriminin kurulmuş olmasını ve bu alanda Türkiye’ye verilen mali desteğin artırılmasını memnuniyetle karşılar.

 

6.                  KİK’nin katılım sürecine ilişkin yaptığı işlerin katma değerini artırmak amacıyla, KİK, kendi çalışmalarıyla, Ortaklık Konseyi ve AB-Türkiye Karma Parlemento Komitesinin çalışmaları arasında işbirliğini güçlendirmeyi önerir. Bu bağlamda, KİK eş başkanları, daha verimli bir işbirliğinin temin edilmesine yönelik olanakları görüşmek için, Ortaklık Konseyi ve AB-Türkiye Karma Parlemento Komitesi’nin Avrupalı ve Türk temsilcileriyle biraraya gelmek üzere gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu çerçevede, KİK, Sayın Ekren ve Sayın Truszczynsky’nin, KİK çalışmalarına ve önerilerine gösterdiği güçlü ilgiyi selamlar.

 

7.                  KİK, erken bir dönemde, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim ve sivil toplumun geliştirilmesine eğilerek, genişleme sürecinin kalitesinin artırılması hususunda AB tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılar. KİK, ikili temaslara önem verilmiş olduğunu kaydeder ve daha kolay vize prosedürleri sayesinde sivil toplum temsilcilerinin hareket kabiliyetlerini artırmanın öneminin altını çizer.

 

8.                  KİK, Türkiye’yi Anayasasını revize etmeyi ve bu reform sürecindeki tartışmalar için kesin bir zaman çizelgesi belirlemeye davet eder. Anayasa’da, temel özgürlüklerin ve vatandaşlık haklarının pekiştirilmesi hususlarının açıkça belirtilmesi önem taşımaktadır. KİK aynı zamanda Türk Hükümetine, bu reformlara ilişkin sivil toplumla geniş bir uzlaşma aramasını talep eder.

 

9.                  KİK, Türkiye’deki vatandaşların haklarının korunmasını güçlendirmek üzere mevzuat ihtiyacının altını çizer ve Avrupa Komisyonu’nun, insan hakları ve özgürlükler konularında alınan idari kararlara ilişkin yapılan şikayetlerin araştırılması için yargı sisteminin etkinliğini güçlendirecek bir ombudsman yapısının kurulması çağrısını destekler.

 

10.              KİK, Türk Hükümetinin, politika yapma sürecini sivil toplumla daha çok istişare ederek gerçekleştirmeye çağırır; KİK, ayırca bu işbirliğini düzenleyecek hukuki bir çerçevenin oluşturulması çağrısını yapar. KİK, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ve diyaloğu düzenleyebilecek olan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne yönelik reformların ivedilikle gerçekleştirilmesi yönünde önceden yapmış olduğu çağrıları yineler.

 

11.              KİK, Türkiye’deki Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının, tüm politika alanlarındaki kadınlara dair konuların ön plana çıkmasında önemli rol oynayacak bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurma taleplerini destekler.

 

 

Sendikal Haklar

 

22.              KİK sendikal haklar konusunda hazırlanmış olan bir raporu oybirliği ile kabul etmiştir. Bu raporda KİK, bir çok kez vaat ve taahüt edilmiş olmasına rağmen, Türk Hükümetinin, Türkiye’deki ilgili mevzuatın, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)’nün 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleriyle uyumunu sağlayacak gerekli mevzuat değişikliklerini henüz gerçekleştirmemiş olmasından duyduğu memnuniyetsizliği ifade eder.

 

23.              KİK, Türkiye’de sendikal haklara ilişkin mevzuatın reform sürecinde sosyal ortaklarla düzenli bir istişarenin sağlanmasının önemini vurgular. Bununla birlikte, KİK, Hükümetin, çalışanlar Sendikaları arasında bir uzlaşma zemininin olmayışını, ilgili mevzuatı, ILO’nun 87 ve 98 sayılı Sözleşmeleriyle uyumlu hale getirmemenin bir gerekçesi olarak kullanmaması gerektiğine inanır.

 

24.              KİK, Kamu Çalışanları Sendikaları Kanunu’nun iyileştirilmesine yönelik kaydedeğer bir adımın atılmamış olmasından duyduğu endişeyi ifade eder. Uzlaştırma Kurulu’nun kararları taraflarca “mutabakat metni” olarak kabul edilmelidir(4688 sayılı Kanun 35nci madde).

 

25.              KİK, Türk Hükümetini  ILO komitelerinin bağımsız ve tarafsız analizi ve AB tavsiyelerini de dikkate alarak yapıcı bir tutum benimsemeye ve  halihazırda TBMM gündeminde bekleyen yasa tasarılarını desteklemeye davet eder.

 

26.              KİK, iş hukuku ve sendikal haklar konularının, Katılım Ortaklığı için bir öncelik olduğunun altını çizer. KİK, aynı zamanda sendikal haklara ilişkin mevzuatın ILO normlarına uygun olarak reformunun sosyal politika ve istihdam faslının açılması için bir koşul olduğunu kaydeder ve Türk Hükümetinin bu hususta sağlam bir karar almasını talep eder.

 

27.              KİK, sendikal haklar konusunu gündeminin üst sıralarında tutacağını ve bu konuda görüşlerini ifade etmeye devam edeceğini bildirir. Eş başkanlar, hükümetin bu konuda nasıl bir tutum izleyeceğine dair açıklayıcı bilgiler elde etmek ve KİK’nin bir sonraki toplantısına kendisini davet etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ivedilikle ziyaret edeceklerdir.

 

 


Gelecek Toplantı


  1. KİK’nin 26. toplantısı,  27-28  Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. KİK, Türkiye’nin katılım müzakareleri süreci ve bu sürece organize sivil toplum kuruluşlarının katılımına ilişkin çalışmalarına devam edecektir. Toplantı gündeminde, Türkiye ile AB Arasında Araştırma ve Geliştirme alanında İşbirliği,   AB-Türkiye ilişkileri bağlamında enerji arzı konusunda birer rapor yer alacaktır. Ayrıca AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye-AB ekonomik ilişkilerine etkisi konusunda da bir tartışma gerçekleştirilecektir.  KİK’in gelecekte tartışılmasında önem gördüğü başlıklar arasında çevre sorunları, kayıtdışı ekonomi, tüketici hakları ve sağlık politikası konuları yer almaktadır.

 

 

 

Bu bildiri, Türk makamlarına, AB kurumlarında ve Türkiye ve AB’deki sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya gönderilmiştir. AB-Türkiye Karma İstişare Komitesi (KİK)’nin çalışma dökümanları ve diğer tüm bilgiler aşağıdaki sekreteryalardan elde edilebilir: Sn. Mustafa Bayburtlu, Daire Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), (Tel: 00.90.312.413 82 30; email: abm@tobb.org.tr) ve Sn. Laila Wold, Yönetici, Dış İlişkiler Birimi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (Tel: 00.32.2-546.91.58; email: laila.wold@eesc.europa.eu).