CHP MEB YASASINI YARGIYA TAŞIDI


Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türk Eğitim SEN olarak, Özellikle 22.maddesi ve 25. Maddesi delaleti ile 652 sayılı KHK ya eklenen Geçici 10. Maddesi hukuk ve hakkaniyet anlayışı ile bağdaşmayan ve Milli Eğitim Bakanlığında adete bir kıyım yaşanmasına neden olan söz konusu Kanunun sıkıntılı maddelerini her platformda gündeme getirerek gerekli adımları atmaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun 35. Maddesi  gereğince Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açmaya yetkili olanlar Cumhurbaşkanı, İktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri oranındaki üyeleridir.

Bu düzenlemeye de dayanarak Cumhuriyet Halk Partisi, pek çok bakımdan hukuk ve hakkaniyete aykırı olan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun birçok maddesinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptali için 18.04.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapmıştır.

 

CHP Tarafından Anayasa Mahkemesine sunulan dilekçe İçin tıklayınız