YARGI KARARLARINI YOK SAYAN ÖSYM’YE YARGI TOKADI…

 


31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1169 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” hakkında değişiklik yapılan Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 10. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali amacı ile Türk Eğitim-Sen olarak Danıştay nezdinde açılan davada Danıştay 12. Dairesinin 21/09/2011 tarih ve 2011/1451E sayılı kararı ile anılan hükmün yürütmesi durdurulmuştur.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” hakkında değişiklik yapılan Bakanlar Kurulu Kararının Geçici 10. Maddesinde “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 20’yi geçmemek kaydıyla ek 2 hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.” Denilmektedir. Bu madde ile ÖSYM’ye  2011 yılı sonuna kadar 20 kişiyi geçmemek kaydıyla Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen alım esasları doğrultusunda  KPSS sınav puanı aranmaksızın, sübjektif olarak tamamen idarenin keyfiyeti ile personel alımı Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmamıştır. Kararda “sınav şartının ilan edilen bazı kadrolar için aranmaması yönünde davalı idareye verilen yetki doğrultusunda sınav yapılmadan bazı kadrolara elaman alınması üst düzenlemelere ve eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve sübjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunduğundan dava konusu esasların geçici 10. maddesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” Denilerek yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi oluşturulmuştur.KPSS sınav puanı aranmadan adrese teslim kadro ilanları ile bir takım kişilere yapılan ayrıcalık yargı kararı uyarınca sona ermiştir.

Danıştay 12. Dairesinin 21/09/2011 tarih ve 2011/1451E sayılı kararı uyarınca yürütmesi durdurulan madde kapsamında yapılan tüm atamaların iptal edilmesini ve yargı kararının uygulanması talebi ile ÖSYM Başkanlığına 04.11.2011 tarih ve 2555 sayılı yazı ile başvuruda bulunmuştur. Ancak, başvurumuza cevap verilmemiş ve yargı kararını uygulamamıştır. Bu nedenle Ankara 8. İdare Mahkemesi bünyesinde konu yargıya intikal ettirilmiş ve 2012/142E, 2013/1133K sayılı kararı iptal kararı verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda Danıştay kararını uygulamayan ÖSYM Başkanlığı sınavsız alım yaptığı kişilerin atamalarını iptal etmek durumundadır. Bu konuda Türk Eğitim-Sen olarak tüm girişimlerde bulunulacaktır.

 

İlgili karar için tıklayınız