BİLGİ VE BELGEYE DAYANMAYAN CEZAYA YARGI İPTALİ

          Kırşehir ili Akpınar ilçesinde görev yapmakta olan bir Türk Eğitim sen üyesine; üzerine düşen görevi yapmadığından dolayı isnat edilen suçlamalar neticesinde tecziye edilen “uyarma” cezasına karşı açılan idari davada, ceza işlemi iptal edilmiştir. Yargı kararında; isnat edilen fiiller ile ilgili olarak disiplin soruşturması açılması, soruşturmacı tarafından ilgili bilgi ve belgelerin toplanmak suretiyle oluşturulan rapor değerlendirilerek ceza verilmesi gerekirken doğrudan disiplin amirince sadece davacının savunması alınarak disiplin cezası verilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı vurgulanmıştır.

   

 

İlgili yargı kararı için tıklayınız.