EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, 24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde, eğitim müfettişlerinin aynı ilde kesintisiz çalışma sürelerinin sekiz yıldan fazla olamayacağı hükme bağlanarak, eğitim müfettişlerine zorunlu yer değişikliği getirilmiştir. Bu düzenleme, zaten 5 hizmet bölgesinde toplam 22 yıl zorunlu hizmet yapan eğitim müfettişlerinin aile bütünlüğüne zarar verecek, mağdur olmalarına sebep olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay’da açtığımız davada, 24/06/2011 tarih ve 27974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin; 31. maddesi, Geçici 2. Maddesinin 1. ve 2.fıkraları, Geçici 7. maddenin, 1. fıkrasının “a” bendindeki “31” madde numarası, aynı fıkranın “b” bendindeki “31 inci maddede en geç 15 Mayıs olarak belirlenen atama tarihi en geç 15 Temmuz” ibaresi ile 2. fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep ettik.