SÖZLEŞME FESHİNE DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA
 

Türk Eğitim Sen olarak Danıştay 12. Dairesi 2011/257 esas sayılı dosyası ile açtığımız davada 17/06/2011 tarihli karar ile 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın 14. maddesiyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara eklenen "Sözleşmenin Feshi" başlıklı Ek-6. maddesinin (c) bendinde yer alan:"Sözleşme dönemi içersinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplamda on gün süreyle görevine gelmemesi," ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız