DÖNÜŞTÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜ ROTASYONUNA TRABZON’DAN OLUMLU YARGI KARARI

         Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesinde “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumları olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirileceği, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılacağı, zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceği, başvuruda bulunmayanların zorunlu yer değiştirmeleri durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılacağı, tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine bilgisayar kurası ile yapılacağı, zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında o yılın temmuz ayının ilk günü esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

         Aynı yönetmeliğin “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları” başlıklı 26. maddesinin (b) bendinde “Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılacağı. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılacağı belirtilmiştir.”

 

         Dikkat edileceği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesinin (b) bendi uyarınca dönüştürme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine atana kişilerin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında, dönüşme öncesinde çalıştıkları eğitim kurumlarında geçen sürelerinde hesaba katılıp katılmayacağı hususunda ilgili yönetmelikte ve 15.09.2009 tarih ve 2009/73 sayılı Bakanlık Genelgesinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. 

 

         Buna karşın Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.06.2010 tarih ve 31131 sayılı yazısında “Dönüşme ya da birleşme yoluyla oluşan eğitim kurumu müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık çalışma sürelerinin hesaplanmasında dönüşme ya da birleşme öncesindeki süreler de dikkate alınacağı” belirlenmiştir.

 

         Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012  Esas sayılı kararında, yukarıda yer alan hükümleri kıstas alarak; düz lise iken 2005 yılında Anadolu lisesine 2010 yılında da fen lisesine dönüştürülen bir okulda görevli müdür için uygulanan rotasyon işleminin durdurulmasına karar vermiştir.

 

         Trabzon İdare Mahkemesinin 2010/1012  Esas sayılı kararında gerekçe olarak; “Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte açık bir hüküm bulunmamakta ise de yönetmeliğinin 22 maddesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerlerinin yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirileceğinin hükme bağlanmış olduğu, dönüştürme yolu ile oluşan ve davacının görev yaptığı düz lisesi, Anadolu lisesi ve fen lisesinin her birinin bir birbirinden farklı nitelikte ve türdeki eğitim kurumları oldukları, ayrı yönetmeliklerinin bulunduğu ve bu okulların her birisine yönetici olarak atana bilmek için ayrı koşulların arandığı hususların göz önünde bulundurulduğunda, davacının; Anadolu lisesinde ve düz lisede çalışlığı sürelerin beş yıllık zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.”  İbaresini kullanmıştır.  “Davacının bulunduğu eğitim kurumunda 5 yıllık zorunlu çalışma süresini doldurmadığı anlaşıldığından davacının görev yaptığı fen lisesinin zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak ilan edilmesine ilişkin işlemde hukuka  ve mevzuata uygunluk görülmemiştir.” Hükmünü açıklamıştır.

 

         Rotasyona tabi tutulmuş  olan ve okulları dönüştürülen okul müdürleri bu gerekçeyi açmış oldukları davalarda kullana bilirler. 

 

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ HUKUK BÜROSU