AİLE HEKİMİ SEVKLERİNDE DE YOLLUK ÖDENMESİ İÇİN DAVA AÇTIK

         25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca, tedavi yolluğu ödenebilmesi için; sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması şartı aranmaktadır. Bu sebeple aile hekimlerince yapılan sevklerde tedavi yolluğu ödenmemektedir. Ülkemizde birçok ilçede uzman hekim görev yapmadığı için tedavi yolluğu konusunda mağduriyetler yaşanmaktadır.

         Türk Eğitim Sen olarak Danıştay’da açtığımız davada, 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 5.2. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci ya da üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması..”  ibaresinin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ettik.

 

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız