SINAVLARA KATILAN PERSONELE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU VE GÜNDELİK ÖDENMESİ

Memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme sınavlarına katılan personele, kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğu ve gündelik ödenmesi; 6245 sayılı harcırah kanununun 14. maddesi ve 18. maddesi hükümlerinde yer almaktadır,  geçici görev yolluğu ödenebileceğine dair Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/06/2004 tarih Ve 11934 sayılı yazısı bulunmaktadır. Geçici görev yolluğu ve Gündelik Ödenmesi için görevlendirme yazısı gerekli midir, yoksa sınav sonuç belgesi yeterli olacak mıdır?

Memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme sınavlarına katılan personele, kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğu ve gündelik ödenmesi;

 

1-Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/06/2004 tarih Ve 11934 sayılı yazısı,

 

2-Maliye Bakanlığının 15/02/2005 tarih Ve 4616 sayılı yazısı,

http://www.memurlar.net/haber/17119/

 

3-Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/04/2005 tarih ve 23180 sayılı yazısı, (Bakanlığın Türk Eğitim Sendikasına cevabi yazısı)

 

4-Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 28/10/2009 tarih ve 6043 sayılı yazısı, (Bakanlığın Eğitim Bir Sendikasına cevabi yazısı) http://www.memurlar.net/haber/152285/

 

Mevzuat belgelerinde bulunmaktadır.

 

 

Yukarıdaki mevzuat ışığında,

 

6245 Sayılı Harcırah kanunun “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 14. maddesi 1.  fıkrasındaki; “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

 

1. Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;” hükümleri ve “Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler” başlıklı 18. maddesi (a) fıkrasındaki;

 

Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;

 

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.” hükümleri ile,

 

31/12/2005 tarih ve 26040-3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi

Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğin 27’nci maddesinin (e) bendindeki “Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin ödeme belgesine bağlanması gerekir’ hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, görev mahalli dışında düzenlenen müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan personele kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğunun ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir” hükümleri gereğince;

 

Görev mahalli dışında düzenlenen sınavlara katılan personele kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğu ve gündelik ödemesi kayıt altına alınmıştır.

 

31/12/2005 tarih ve 26040-3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi

Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22. maddesinin (a) bendinde; ‘Yurtiçi görev yolluklarının ödenmesinde;

-Görevlendirme yazısı ve harcama talimatı,

-Yurtiçi/yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (örnek 27)

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura,

Ödeme belgesine bağlanır’ belirtilen belgelerin hazırlanması ile geçici görev yolluğu ve gündelik ödemesi yapılabilecektir.

 

Sınavlar ilgili bakanlıkça veya ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Sınava giriş belgesi ve sınav sonuç belgesi görevlendirme yazısına ihtiyaç duyulmadan yeterli olacaktır.

 

Aslında personelin sınava girip girmediği sınav sonuç belgesi ile anlaşılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra; Personel, dilekçesine ekleyeceği sınav sonuç belgesi ve yaptığı masraflara ilişkin belgeler ile geçici görev yolluğu ve gündelik ödemesi alabilecektir.

 

Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı atamalarına esas sınavlar; 31 Ekim 2009 ve 1 Kasım 2009 tarihlerinde yapıldı. Sınava memuriyet mahalli dışındaki yerleşim birimlerinde katılacak personele Milli Eğitim Bakanlığının, Eğitim Bir Sen'e 28 Ekim 2009 tarihinde verdiği görüşte, geçici görev yolluğu ödenebileceğini belirtmiştir. http://www.memurlar.net/haber/22494/

 

Ayrıca; Memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme sınavlarına katılan personele, kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğu ve gündelik ödenmesi; konusunda 2005 yılında Türk Eğitim Sendikasının Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvuruya Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 15/04/2005 tarih ve 23180 sayılı yazı ile cevap vermiştir.

 

Geçici görev yolluğu ve Gündelik Ödenmesi için görevlendirme yazısı gerekli midir, yoksa sınav sonuç belgesi yeterli olacak mıdır?

 

Milli Eğitim Bakanlığı; Türk Eğitim Sendikasına verdiği cevabi yazısında,

 

“Memuriyet mahalli dışında yapılan görevde yükselme sınavlarına katılacak olan Bakanlığımız kadrolarında görevli personele Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/06/2004 tarih ve 11934 sayılı yazısı doğrultusunda geçici görev yolluğu ödenmesi isteğinize ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığınca uygulamaya yönelik olarak yayınlanmış olan genelge, genel tebliğ vb. düzenlemeler diğer kurumlarda olduğu gibi bakanlığımızca da uygulanmaktadır.

 

İlgi yazınızda bahsedilen konu somut belgelerle ifade edilmesi halinde yeniden değerlendirilebilecektir” açıklamasında bulunmuştur.

 

Cevabı yazıda sözü edilen Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/06/2004 tarih ve 11934 sayılı yazısında “...memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme sınavlarına, görevde yükselme eğitimine katılmak için yapılacak ön eleme sınavları ile ÖSYM veya MEBODEM'e Bakanlığımızca yaptırılacak sınavlara ve görevde yükselme eğitimine katılan söz konusu personelin yanı sıra Mesleki Eğitim Kursu yazılı giriş sınavına katılacak personele de geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır. " hükümleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısındaki; “…konu somut belgelerle ifade edilmesi halinde…” ifadesinden kasıt sınav sonuç belgeleridir. Dolayısıyla görevlendirme yazısına gerek bulunmamaktadır, sınav sonuç belgesi yeterli olacaktır.

 

 

Bu açıklamalar gereğince memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme veya görevde yükselme mahiyetindeki sınavlara katılan memurlara sınav sonuç belgesi ve diğer harcamalarını belgelendirmesi şartıyla geçici görev yolluğu ödenmesi mümkündür.

Ayrıca Burada üç hususu açıklamak gerekmektedir.

1- Memuriyet mahalli dışı ne demektir? Daha önce Büyükşehir belediyeleri özelinde hazırladığımız ve sonradan çözüme kavuşan harcırah sorununun da bu konuyu açıklamıştık. Buraya tıklayarak eski dosyada yer alan bilgiye bakabilirsiniz.

2- Geçici görev yolluğu nasıl hesaplanır? Bu konuyu da daha önce sitemizde açıklamıştık. TODAİE özelinde yaptığımız açıklamayı görmek için tıklayın.

3-Dilekçe verirken neye dikkat etmek gerekmektedir? Müracaat şekli oldukça önemlidir. Zira yanlış başvuru halinde Uyarı cezası alabilirsiniz. Nasıl müracaat yapacağınızı öğrenmek için tıklayın.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki dilekçeyi doldurarak kurumunuza iletiniz.

 

GÖREVİ                                                         :

 

ÜNVANI                                                         :

 

ADI VE SOYADI                                     :

 

BABA ADI                                                     :

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                          : ……………   …/…/…

           

SİCİL NO                                                       :

 

EMEKLİ SİCİL NO                                        :

 

T.C.KİMLİK NO                                             :

 

ÖZÜ                                                       : Geçici Görev Yolluğu Ve Gündelik Ödenmesi

 

 

……….….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: a) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

      b) 31/12/2005 tarih ve 26040-3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi

           Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

      c)  Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünün 10/06/2004 tarih Ve 11934 sayılı

          yazısı,

     d)  Maliye Bakanlığının 15/02/2005 tarih Ve 4616 sayılı yazısı,

     e)  Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/04/2005 tarih ve 23180 sayılı

         yazısı,

     f) Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 28/10/2009 tarih ve 6043 sayılı

         yazısı,

 

31.10.2009 Tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı sınavı ile 01.11.2009 Tarihli Eğitim Kurumları Müdürlük Sınavına ……………..ilinde katıldım.

 

İlgi (a) kanunun “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 14. maddesi 1.  fıkrasındaki; “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

 

1. Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;” hükümleri ile aynı kanunun Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve tedavi için başka yere gönderilenler” başlıklı 18. maddesi (a) fıkrasındaki;

 

Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;

 

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.” hükümleri ve

 

İlgi (b) yönetmeliğin 27’nci maddesinin (e) bendindeki “Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin ödeme belgesine bağlanması gerekir’ hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, görev mahalli dışında düzenlenen müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan personele kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğunun ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir” hükümlerinde ve ilgi (c), (d), (e) ve (f)’ de verilen resmi yazılarda da Görev mahalli dışında düzenlenen müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan personele kadrosunun bulunduğu yer tarafından geçici görev yolluğu ve gündelik ödemesi kayıt altına alınmıştır.

 

31.10.2009 Tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı sınavı ile 01.11.2009 Tarihli Eğitim Kurumları Müdürlük Sınavı nedeniyle bu günler ait geçici görev yolluğu ve gündelik ödemelerinin tarafıma yapılması hususunu saygılarımla arz ile talep ederim.

 

 

 

Adres:                                                                                      ………..

………..

………./…………..                                                                   ………..Öğretmeni

 

 

 

 

Ekler: 1-31.10.2009 Tarihli Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı Sonuç Belgesi

         2-01.11.2009 Tarihli Eğitim Kurumları Müdürlük Sınavı Sonuç Belgesi

         3-Belediye rayiç belgesi

         4-Harcama belgeleri (Otel, Konaklama)

 

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu