DİŞ TEDAVİ MASRAFLARI KANUNLA BELİRLENMELİ
İptal edilen kurallarla Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin diş tedavileri dahil olmak üzere iyileştirme araçlarının bedellerinin ne kadarının kurumları tarafından ödeneceği konusundaki yetki Maliye Bakanlığı’na verilmiş ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle iyileştirme araçlarına gereksinim duyulması durumunda söz konusu bedellerin ne kadarının Devlet, ne kadarının memurlar tarafından ödeneceği belirtilmiştir.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere ilişkin ücretler ile kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlanması memurlar ve diğer kamu görevlilerinin en önemli özlük haklarındandır. Bu nedenle bunlara ilişkin ödemelerin nasıl yapılacağının yasayla düzenlenmesi gerekmektedir. Oysa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler idareye bu ödemelerin belirlenmesinde geniş bir takdir yetkisi vererek Anayasanın 7. ve 128. maddelerine aykırılık oluşturmuşlardır. Bu karar ile memurların tedavileri sırasında memurlar tarafından yapılan ödemelerin belirlenmesinde Maliye Bakanlığının takdiri ile belirlenecek miktar kanunlar ile düzenlenmek zorunda olduğu belirtilmiştir.

Peki, bundan sonra ne olacak? İptal edilen hükmün yürürlük tarihinden bugüne kadar gerek özeldeki diş tedavisi gerekse de sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedelleri için, memurun kendi cebinden karşıladığı kısımları dava açarak alması bugünden itibaren mümkün bulunmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı mahkeme memurlar lehine isabetli bir karar vererek sosyal hukuk devleti olma yolunda yürütme organını uyarmıştır.