İSTANBUL M.E. MÜDÜRÜ İDARECİLERİ SUÇ İŞLEMEYE Mİ ZORLUYOR?
Kurulacak olan spor kulüpleri yasalara ve uygulamalara göre ancak dernek statüsünde kurulabilmektedir.  Buna göre okul içersinde bir dernek kurulacaktır. Okul idarecileri ve öğretmenleri bu dernekte görevli olacaklardır. Okulun tüm imkanlarından bu dernekler yararlanacaktır. Kamu görevlileri bu derneğe yardım toplayacaklardır. Dernek mecburen okulun adını alacaktır. Okulun tüm müştemilat ve birimleri dernek tarafından kullanılacaktır.

Fakat bu işin hukuka uygunluğu noktasında sıkıntı ortaya çıkmakta, yapılaması halinde yasaya aykırılık oluşmakta ve idarecilerimiz cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmaktadır. Buna rağmen İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün okul idarecilerimizi suç işlemeye zorlanması durumu ortaya çıkmaktadır ki yasal olarak bu da ağır bir suçtur ve ceza gerektirir.

Şöyle ki;
Bilindiği üzere 26/01/2004 tarihli resmi gazeteyle yürürlüğe giren 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun  ile kamu kuruluşlarının dernekler ile olan ilişkileri belli kaidelere bağlanmıştır. İlgili kanunun bu ilişkiyi düzenleyen hükümleri aşağıya çıkarılmıştır.
MADDE 2. — a) Dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamaz.

     b) Dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamaz.

     c) Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesi istenemez.

     d) Kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamaz.

     e) Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

     f) Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştırılamaz.

     g) Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktarılamaz.

     h) Kamu kurum ve kuruluşları, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara aktarma yapamaz.

     ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.

 Yasa hükümleri bu kadar açık iken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm resmi ve özel okullara Spor Kulübü adı altında dernek kurmalarının istemektedir. İl Dernekler masası da konu ile ilgili olarak okul müdürlerinden kurumumuzda spor kulübü kurulmasında herhangi bir sakınca yoktur şeklinde yazı alarak kanundan doğacak her türlü sorumluluğu okul müdürlerine atmaktadır. Bu şekilde yazı veren okullarda derneğin kurulmasına müsaade etmektedir. Bu durumda yasadan doğacak cezai müeyyideler ile ilgili kurum müdürlerine herhangi bir güvence de verilmemektedir. Yine bu kanunun 3. maddesinde uygulanacak cezalar şu şekildedir.
Cezalar

     MADDE 3. — 2 nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticileri, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri hakkında görevden alma işlemi uygulanır.

Hizmetin verilebilmesi için dernek veya vakfa bağış yapılması ya da kullanılacak malzemenin dernek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması nedeniyle, kamu hizmeti engellenmiş veya geciktirilmiş ise ceza yarı nispetinde artırılarak tatbik edilir.

Dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen dernek ve vakıflar, genel hükümlere göre kapatılır. Kapatılan dernek malları Hazineye, vakıf malları ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal eder. Bu dernek ve vakıfların yöneticileri hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Orta ve ilköğretim kurumları Sosyal Etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde okullarda spor kulüpleri halihazırda kurulmuş durumdadır. Kurulan spor kulüpleri ilçe ve il düzeyinde yapılan tüm yarışmalara okul öğrencilerinin katılımlarını sağlamaktadır. Böylesine bir uygulama var iken , bu uygulamanın geliştirilmesi mümkün iken İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürlüğü’ nün kamu görevlilerini alenen suç işlemeye iten bu uygulamasında kanuna uyarlılık bulunmamaktadır. İl dernekler masası da ahbap çavuş ilişkisi ile ve sözlü konuşmalar çerçevesinde okulların bu dernekleri kurmasına müsaade etmektedir. Fakat ilerde doğacak bazı sorunlar durumunda kamu görevlilerinin alacağı cezaları kim durduracaktır.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 26/01/2004 tarihli resmi gazeteyle yürürlüğe giren 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun öncesinde yürürlükte olan derneklerle ilgili kanunları uygulamasına dayanak göstermektedir. 08/07/1997 tarih ve 23043  sayılı resmi gazeteyle  yürürlüğe giren 4279 sayılı dernekler kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 4 . maddesinin 1. fıkrası değiştirilerek kamu hizmeti görevlilerinin dernek kurmasına izin verilmiştir. Bu kanuna göre de 23 Kasım 2000 tarih ve 3076 sayılı MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesinin yazısıyla okullarda spor kulüpleri kurulması istenmektedir. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu yazıya istinaden İstanbul Valilik makamından 27/10/2006 tarih ve 050/9554 sayılı okullarda spor kulübü kurulmasıyla ilgili onay almıştır. Burada valilik makamı yanıltılmıştır. Yasaya aykırı onay alınmıştır. Oysa 26/01/2004 tarihli resmi gazeteyle yürürlüğe giren 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun, kendisinden önceki kanun hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Bu kanuna göre il milli Eğitim Müdürlüğünün iş ve işlemleri yasal değildir. Kamu görevlilerinin açık bir şekilde suç işlemeye itilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Uyarıyoruz;
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yapmaya çalıştığı bu işlemi yeniden gözden geçirmeli ve hukuka uygun hale getirmelidir. Aksi halde bu işten ortaya çıkacak ve üyelerimizin uğrayabileceği her türlü maddi, manevi zararı Milli Eğitim Müdürünün bizzat kendisine rücu hakkımızı saklı tutuyoruz.