4-C’LİLERE SAHİP ÇIKIYORUZ
Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra; Türk Sağlık-Sen Genel Sosyal İşler ve Dış İlişkiler Sekreteri Leyla POLAT, Türk Büro-Sen Genel Sekreteri Bayram ÖZTÜRK, Türk Büro-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Hüseyin ASLAN, Türk Büro-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri A.Memduh ÖZER ile Türk Eğitim-Sen Ankara Şube Başkanları da katıldılar.
Toplantıda, Genel Sekreter Yaşar YENİÇERİOĞLU, Konya temsilcisi Mehmet EREN ve Kütahya temsilcisi Birsen KIVANÇ ile toplantı divanı oluşturuldu. Toplantıda sunulan raporların ve görüşlerin değerlendirilmesi için Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa AKKAŞ’ın başkanlığında bir komisyon oluşturuldu. Komisyon şu isimlerden hazırlandı: Murat YILDIZ, Kazım BOZKURT, İdris EMİRZEOĞLU, Mustafa ERDİN, Mustafa BÜLBÜL, Murat AKSU.
Toplantıda Genel Başkan İsmail KONCUK bir konuşma yaparak, Türk Eğitim-Sen’in başta 4-C’liler olmak üzere tüm sözleşmeli çalışanların durumları ile ilgili yaptıkları hakkında bilgiler verdi. Diğer bir çok resmi ve sivil kuruluşların meseleden bihaber oldukları durumda, Türk Eğitim-Sen’in sağlıklı bir öngörü ortaya koyarak, çalışanları ve muhatapları ikaz ettiğini vurgulayan Genel Başkan, her konuda olduğu gibi 4-C’lilerin sorunlarının çözümü noktasında da Türk Eğitim-Sen’in öncülük ettiğini ve mutlaka başarı elde edeceğini ifade etti. Çalışanlardan da sendikaya destek olmalarını ve Türk Eğitim-Sen’in çatısı altında yek vücut hareket ederek çözüm sürecinin hızlanmasına katkıda bulunmaları gerektiğini belirten Koncuk, toplantı sonuç raporlarının ilgili tüm kurumlara mutlaka iletileceğini ve takip edileceğini söyledi.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ İLE 657 SAYILI DMK’NUN 4/C MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE İSTİHDAM EDİLEN 81 İLDEN GELEN GEÇİCİ PERSONEL ADINA OLUŞTURULAN KOMİSYONUN 04.04.2009 TARİHLİ BİLDİRGESİDİR  
Özelleştirme mağduru 4/C liler, Kamuda istihdamına başlanıldığı yıldan itibaren üvey evlat muamelesine tabi tutulmuşlardır. Kamuda istihdam edilen 4/C lilerin bir sonraki yıl görevine devam edebilmesi için her yıl yeni bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanması gerekmektedir.2009 yılında geçici personelin çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 27106 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ocak 2009 itibariyle Türkiye de 21.193 kişi 4/C kapsamında çeşitli Bakanlıklarda geçici personel olarak çalışmaktadır. Bu çalışanlar ekonomik soykırımla karşı karşıya bırakılmıştır.

•    4/C’liler mağdur edilmiş, açlık sınırının altında bir ücrete mahkûm edilmişlerdir.
•    Bu durumdaki 21.000 ailenin içine düştükleri bunalım maalesef siyasi irade tarafından duyulmamaktadır.
•    Mağdurlar içinde mağdurlar yaratılmış, 4/C’liler arasında bile ayrımcılık yapılmıştır.
•    Geçici personele 10 ay (526,51 – 655,82 TL.) maaş verip ailenizle birlikte 12 ay geçinin denilmektedir.
•    4/C’lerin 2009 yılında maaşlarına %4 zam yapılmıştır. Bir yıl baz alındığında bu zam 70 Kuruştan ibarettir. Ekonomik kriz kimileri için teğet geçmiş olabilir ancak 4/C’lileri tam cepheden vurmuştur.
Türk Eğitim Sen geçici personelin sorunlarıyla başından beri ilgilenmekte ve etkin mücadele sürecini devam etmektedir. Bu çerçevede 3 Nisan 2009 tarihinde 81 ilden gelen 4/C li geçici personelle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılmış, 4 Nisan 2009 tarihinde tüm temsilcilerim katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiş ve kamu oyuna aşağıdaki bildirgen yayınlanmasına karar verilmiştir.
1- 657 Sayılı DMK’nun 4/C maddesi hükmüne göre istihdam edilen geçici personel, kamuda süreklilik arz eden ve memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevleri icra etmektedirler. Bu çalışanların kadroya geçirilerek, devlet memurlarıyla aynı haklara sahip olması için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli girişimlerin başlatılması, imza kampanyaları düzenlenmesi, 
2- 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1.maddesinde yer alan 10 aylık çalışma süresinin 12 aya çıkarılması yönünde Devlet Bakanı Murat BAŞESKİOĞLU ve Siyasi parti grup başkan vekilleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması,    
3- 657 Sayılı DMK'nun 4/C maddesine göre geçici olarak görev yapan personelin kamu sendikalarına üye olabilmesi için üyeliğin kabul edilmediği yerlerde davalar açılması,
4- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/C’lilerin görev tanımlarının yapılması, tahsil durumlarına göre istihdamın sağlanması ve tanımlanan görevin dışında görev verilmemesi için Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması.
5- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3. maddesinde geçici görev yapan 4/C çalışanlarının sendikalı olması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,
6-Sözleşme metninin 5.maddesinde yer alan: “…Ancak ilgili kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,
7- Sözleşme metninin 6. maddesinde yer alan; “İlgiliye yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay brüt… Lira ödenir” hükmüne göre emsali kadroda görev yapan kadrolu memurun maaşı oranına yükseltilmesi, ek ödemelerden yararlanmaları için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, hukuki sürecin başlatılması.
8-Sözleşme metninin 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan: “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,
9-Sözleşme metninin 7. maddesinin (a) bendi “…tek taraflı feshedilir” hükmünün iptali amacıyla dava açılması,    
10-Sözleşme metninin 7. maddesinin (b) bendinde yer alan:”Sözleşme hükümlerine uymadığı veya görevlerinde başarısız olduğu birim amirince tespit edilenler birim amirinin teklifi üzerine, kurum tarafından uyarılacağı gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,
11- Sözleşme metninin 7. maddesinde yer alan: “Sözleşmenin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,
12- Sözleşme metninin 8. maddesinin (b) bendinde yer alan: “Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştığı her 4 ay için iki günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir, rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.” Hükmünün iptali amacı ile dava açılması,
13- Sözleşme metninin 10. maddesinde yer alan: “Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (damga vergisi hariç) kurumca karşılanır” hükmünün iptali amacı ile dava açılması,
14-Yersiz ödenen iş kaybı tazminatının geri istenmesine dair Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerin sürdürülmesi, personel hakkında icra takibi yapılması veya dava açılması halinde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
15- 4/C li çalışanların örgütlü hareket etmelerini sağlamak ve kendileri ile ilgili gelişmeleri öğrenmek için Şube Başkanlıklarıyla sürekli temas halinde bulunulması.
16-Yapılan çalışmalar hakkında illerde Türk Eğitim Şube başkanlıklarınca kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal desteğin sağlanması amacı ile basın açıklaması yapılması, Siyasi partilerin 4/C’lilerle beraber ziyaret edilerek destek istenmesi ve sürekli gündemde tutulması kararı alınmıştır.

İsmail KONCUK        Musa AKKAŞ                     Murat YILDIZ       Kazım BOZKURT
Genel Başkan     Genel Mevzuat ve Toplu             Üye                         Üye
                           Görüşme Sekreteri

İdris EMİRZEOĞLU        Mustafa ERDİN             Mustafa BÜLBÜL         Murat AKSU
    Üye                               Üye                          Üye                            Üye