HİZMETLİ VE MEMURLARIMIZIN TALEPLERİ TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA
Sendikamızın, eğitim çalışanlarından aldığı bilgiler ve yürütülen ciddi hazırlık çalışmaları neticesinde, hizmetli ve memurlarımız adına tespit ettiği meseleler bir rapor dahilinde hükümet yetkililerine iletiliyor. Dün (15 Ağustos 2008) başlayan Toplu Görüşme’de Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nda yetkili olan sendikamız adına Genel Başkanımız İsmail Koncuk tarafından eğitim çalışanlarının meseleleri masaya taşınıyor.
Genel Başkan Koncuk tarafından heyete takdim edilen kapsamlı raporda hizmetli ve memurlarımız adına masaya taşınan taleplerimiz şunlardan oluşuyor;

-Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; brüt bir maaş tutarında ve hizmet sınıfı ayrımı yapılmadan, Yardımcı hizmetli ve Tüm Genel İdare Hizmetleri personelinin tamamına ödenmelidir.    

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

-Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmamasının önüne geçilmelidir.  -657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır.

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır.

-Şoförlere risk tazminatı ödenmeli ve ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır.
-Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir.

-Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmadığından, yaşanan hırsızlık olaylarında idarecilerin suçlanmasını önlemek için, eğitim kurumları deprem, yangın, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılmalıdır.    
-Tüm yatılı okullarda bulunması gereken hesap işleri memurluğu kadrolarına atama yapılmalıdır.

-Hizmetlilere işyeri dışında göreve gönderildiklerinde yaptıkları harcamalar ödenmelidir.

-Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı, gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır.

-Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır.

-Hizmetlilere sağlıksız ortamlarda çalışma mecburiyetlerinden dolayı, diğer kurumlardaki personele verilen fiili hizmet zammı verilmeli ve hizmetliler her yıl düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmelidir.

-Hizmetli ve memurların tahsile devam etmek istemeleri durumunda gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

-Hizmetli iken okul bitiren eğitim çalışanlarına değişen öğrenim durumuna göre kadro verilmelidir.

-Yatılı ve pansiyonlu okullar ile özel eğitim okullarında görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.

-Hizmetli ve diğer personelin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer alabilmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, bu kuruma bağlı tiyatro, müze ve benzeri yerlerden indirimli yararlanmaları sağlanmalıdır.

-Bilgisayar eğitim kurslarına hizmetlilerin katılmaları sağlanmalıdır.

-Göreve yeni başlayan personelin hak ve ödevleriyle ilgili hizmet içi eğitime önem verilmelidir.

-Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşları ile üniversite ve Yurt-Kur’da çalışan tüm memur ve hizmetlilere, Bağ-Kur’da olduğu gibi yılda en az iki ikramiye, Bağ-Kur ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi fazla çalışma ücreti verilmelidir.

-İkili eğitim yapan okullardaki hizmetli ve memurlara ek ödeme yapılmalıdır.

-Şef olarak görev yapan personel Şube Müdürlüğü için açılan imtihanlara alınmamaktadır. Şeflerin de Şube Müdürlüğü imtihanlarına girebilmeleri sağlanmalıdır

-Okullarda hizmetli kadrosunda çalıştırılan personel yeterli eğitimi almadığı, hatta görevi olmadığı halde kaloriferci gibi çalıştırılmaktadır. Bu konu çalışanları mağdur ettiği gibi güvenlik açısından da son derece tehlikelidir. Hizmetlilerin kaloriferci olarak çalıştırılması önlenmeli, eleman yokluğundan çalıştırılmak zorunda kalınıyorsa mutlaka bu konuda gereken eğitimi almaları sağlanmalı ve kendilerine bu görevleri ile ilgili ayrıca ücret ya da tazminat ödenmelidir.

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi önlisans ve lisans mezunu hizmetliler için görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.

-Pansiyonlu okullarda ayniyat saymanlığı kadrosu olmadığı için, ayniyat saymanı mutemetliği yapan memurlara ya kadro verilmeli, ya da özlük hakları düzenlenmelidir.

-Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan Kaloriferci ve Şoförlerden lojman kirası ve yakıt aidatı alınmamalıdır.

-Hizmet içi eğitim seminerlerine teknik personel ve şoför kadrolarının da çağrılması sağlanmalı, böylece hizmet kalitesi ve bilgi düzeyi yükseltilmelidir.

-Hizmetli kadrosunda olup da başka görevlerde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadroların yararlandıkları haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

-Dinlenme kampları ve diğer sosyal tesislerden bütün eğitim çalışanları eşit bir şekilde yararlanmalıdır.

-Memur kadroları, sınavsız olarak veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna dönüştürülmelidir.

-Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

-01/03/1982 tarihinden sonra memuriyete başlayanların kamuda geçen sözleşmelilik, işçilik süreleri ve açıktan vekil olarak görev yapılan süreleri kazanılmış hak aylıklarına sayılmalıdır.

-Tarım Meslek Liselerinde üretim ve diğer işlerde çalıştırılmak üzere yeterli eleman ataması yapılmalıdır.

-Meslek liselerinde çalışan hizmetli ve memurların da döner sermayeden adil biçimde pay almaları sağlanmalıdır.

-Kalorifer yakan hizmetlilere kaloriferci kadrosu tahsis edilmelidir. İş riski talimatı ve süt parası verilmelidir.

-5450 sayılı Yasa ile devredilen okullardaki teknisyenlerin tekniker kadrosu alabilmesinin yolu açılmalıdır.

-Memur ve hizmetli personele yurt dışı ataşelikler de görev yapma hakkı verilmelidir.

-Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında şoför olarak görev yapan personele, mücavir alan dışına çıktığı zaman harcırah ödenmelidir.

-Memur ve hizmetlilerle ilgili subjektif değerlendirmelere yol açan “İDARENİN vereceği diğer görevleri de yapar.” ibaresi kaldırılmalıdır.